1269/2000

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2001

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 225 penniä (0,378 €) kilometriltä, jota korotetaan
- 20 penniä (0,034 € ) kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 46 penniä (0,077 €) kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 103 penniä (0,173 €) kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 6 penniä (0,010 €) kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 6 penniä (0,010 €) kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 22 penniä (0,037 €) kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene 300 penniä (0,505 €) kilometriltä
moottorikelkka 400 penniä (0,673 €) kilometriltä
moottoripyörä 149 penniä (0,251 €) kilometriltä
moottoripolkupyörä 86 penniä (0,145 €) kilometriltä
muu kulkuneuvo 46 penniä (0,077 €) kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 6 penniä (0,010 €) kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 59 penniä (0,099 €) kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
mk euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 72,- 12,11
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 161,- 27,08
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla 72,- 12,11
- yli 6 tunnilla 161,- 27,08

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
mk euro
Afganistan 250,- 42,05
Alankomaat 345,- 58,02
Alankomaiden Antillit 390,- 65,59
Albania 250,- 42,05
Algeria 240,- 40,37
Andorra 250,- 42,05
Angola 600,- 100,91
Antiqua ja Barbuda 410,- 68,96
Arabiemiirikunnat 460,- 77,37
Argentiina 550,- 92,50
Armenia 295,- 49,62
Aruba 230,- 38,68
Australia 390,- 65,59
Azerbaidzan 350,- 58,87
Azorit 210,- 35,32
Bahama 380,- 63,91
Bahrain 360,- 60,55
Bangladesh 270,- 45,41
Barbados 370,- 62,23
Belgia 355,- 59,71
Belize 230,- 38,68
Benin 240,- 40,37
Bermuda 310,- 52,14
Bhutan 150,- 25,23
Bolivia 190,- 31,96
Bosnia-Hertsegovina 230,- 38,68
Botswana 240,- 40,37
Brasilia 400,- 67,28
Sao Paulo 450,- 75,68
Britannia 400,- 67,28
Brunei 300,- 50,46
Bulgaria 280,- 47,09
Burkina Faso 210,- 35,32
Burundi 330,- 55,50
Chile 320,- 53,82
Costa Rica 250,- 42,05
Djibouti 230,- 38,68
Dominica 320,- 53,82
Dominikaaninen tasavalta 390,- 65,59
Ecuador 270,- 45,41
Egypti 350,- 58,87
El Salvador 280,- 47,09
Eritrea 150,- 25,23
Espanja 330,- 55,50
Etelä-Afrikka 210,- 35,32
Etiopia 230,- 38,68
Fidzi 220,- 37,00
Filippiinit 320,- 53,82
Färsaaret 300,- 50,46
Gabon 300,- 50,46
Gambia 200,- 33,64
Georgia 300,- 50,46
Ghana 240,- 40,37
Grenada 340,- 57,18
Grönlanti 300,- 50,46
Guadeloupe 280,- 47,09
Guatemala 200,- 33,64
Guinea 350,- 58,87
Guinea-Bissau 170,- 28,59
Guyana 180,- 30,27
Haiti 280,- 47,09
Honduras 260,- 43,73
Indonesia 280,- 47,09
Intia 240,- 40,37
Irak 260,- 43,73
Iran 260,- 43,73
Irlanti 330,- 55,50
Islanti 370,- 62,23
Israel 410,- 68,96
Italia 345,- 58,02
Itä-Timor 250,- 42,05
Itävalta 355,- 59,71
Jamaika 360,- 60,55
Japani 640,- 107,64
Jemen 320,- 53,82
Jordania 330,- 55,50
Jugoslavia 350,- 58,87
Kambodzha 230,- 38,68
Kamerun 200,- 33,64
Kanada 380,- 63,91
Kanarian saaret 280,- 47,09
Kap Verde 180,- 30,27
Kazakstan 390,- 65,59
Kenia 270,- 45,41
Keski-Afrikan tasavalta 240,- 40,37
Kiina 380,- 63,91
Hongkong 490,- 82,41
Macao 370,- 62,23
Kirgisia 280,- 47,09
Kolumbia 240,- 40,37
Komorit 220,- 37,00
Kongo 270,- 45,41
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 300,- 50,46
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 200,- 33,64
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 470,- 79,05
Kosovo 300,- 50,46
Kreikka 340,- 57,18
Kroatia 380,- 63,91
Kuuba 400,- 67,28
Kuwait 400,- 67,28
Kypros 310,- 52,14
Laos 190,- 31,96
Latvia 290,- 48,77
Lesotho 160,- 26,91
Libanon 410,- 68,96
Liberia 270,- 45,41
Libya 330,- 55,50
Liechtenstein 345,- 58,02
Liettua 240,- 40,37
Luxemburg 355,- 59,71
Madagaskar 190,- 31,96
Madeira 230,- 38,68
Makedonia 230,- 38,68
Malawi 220,- 37,00
Malediivit 300,- 50,46
Malesia 250,- 42,05
Mali 190,- 31,96
Malta 340,- 57,18
Marokko 330,- 55,50
Marshallinsaaret 210,- 35,32
Martinique 285,- 47,93
Mauritania 170,- 28,59
Mauritius 270,- 45,41
Meksiko 340,- 57,18
Mikronesia 230,- 38,68
Moldova 200,- 33,64
Monaco 345,- 58,02
Mongolia 200,- 33,64
Mosambik 250,- 42,05
Myanmar (Burma) 260,- 43,73
Namibia 200,- 33,64
Neitsytsaaret (USA) 195,- 32,80
Nepal 200,- 33,64
Nicaragua 260,- 43,73
Niger 200,- 33,64
Nigeria 300,- 50,46
Norja 350,- 58,87
Norsunluurannikko 370,- 62,23
Oman 380,- 63,91
Pakistan 170,- 28,59
Palestiina 290,- 48,77
Panama 260,- 43,73
Papua-Uusi Guinea 200,- 33,64
Paraquay 260,- 43,73
Peru 290,- 48,77
Portugali 320,- 53,82
Puerto Rico 280,- 47,09
Puola 290,- 48,77
Qatar 360,- 60,55
Ranska 355,- 59,71
Romania 280,- 47,09
Ruanda 320,- 53,82
Ruotsi 345,- 58,02
Saint Kitts ja Nevis 380,- 63,91
Saint Lucia 380,- 63,91
Saint Vincent ja Grenadiinit 350,- 58,87
Saksa 340,- 57,18
Salomonsaaret 150,- 25,23
Sambia 210,- 35,32
Samoa 240,- 40,37
San Marino 270,- 45,41
Sao Tome ja Principe 245,- 41,21
Saudi-Arabia 420,- 70,64
Senegal 200,- 33,64
Seychellit 350,- 58,87
Sierra Leone 250,- 42,05
Singapore 380,- 63,91
Slovakia 200,- 33,64
Slovenia 270,- 45,41
Somalia 180,- 30,27
Sri Lanka 180,- 30,27
Sudan 210,- 35,32
Surinam 240,- 40,37
Swazimaa 170,- 28,59
Sveitsi 360,- 60,55
Syyria 310,- 52,14
Tadzikistan 230,- 38,68
Taiwan 330,- 55,50
Tansania 270,- 45,41
Tanska 350,- 58,87
Thaimaa 280,- 47,09
Togo 230,- 38,68
Tonga 230,- 38,68
Trinidad ja Tobago 250,- 42,05
Tsad 230,- 38,68
Tshekki 260,- 43,73
Tunisia 260,- 43,73
Turkki 280,- 47,09
Istanbul 350,- 58,87
Turkmenia 280,- 47,09
Uganda 230,- 38,68
Ukraina 340,- 57,18
Unkari 290,- 48,77
Uruguay 260,- 43,73
Uusi-Seelanti 330,- 55,50
Uzbekistan 350,- 58,87
Valkovenäjä 330,- 55,50
Vanuatu 170,- 28,59
Venezuela 350,- 58,87
Venäjä 270,- 45,41
Moskova 460,- 77,37
Pietari 350,- 58,87
Vietnam 225,- 37,84
Viro 240,- 40,37
Yhdysvallat 430,- 72,32
New York, Los Angeles 450,- 75,68
Zimbabwe 180,- 30,27
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 220,- 37,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa (15,81 €).

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 40,25 markkaa (6,77 €).

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 80,50 markkaa (13,54 €).

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00-07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 35 markkaa (5,89 €).

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2001.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Nuoritalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.