1263/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Mitä tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun 5 b §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä sekä 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää sekä 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää sekä 4 luvun 1 ja 4 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

3 §
Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konserni- tilinpäätökseen

Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen tämän asetuksen säännöksiä noudattaen. Kirjanpitolain (1336/1997) 6 luvun 17 §:n 1 momentin mukaista menettelyä tytäryrityksen yhdistelemisestä osakkuusyrityksen tavoin sovelletaan luottolaitos- tai sijoituspalvelutytäryrityksen yhdistelemiseen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen vain, jos luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen toiminta ei ole suuruudeltaan olennainen ottaen huomioon konsernin koko toiminta ja edellyttäen, että konsernitilinpäätös antaa konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävä kuva).

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

4 §
Tuloslaskelma

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti. Jos vakuutusyhtiön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, konsernituloslaskelma laaditaan kuitenkin liitteen 3 mukaisesti.

5 §
Tase

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti. Jos vakuutusyhtiön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, konsernitase laaditaan liitteen 4 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

6 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin ja muualla laissa lueteltujen tietojen lisäksi selostus riskienhallinnasta.

7 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus arvonkorotusrahaston käyttöä koskevista rajoituksista sijoitusomaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia koskien;

4) jos sijoitusten tuottoja on siirretty tuloslaskelmassa laskelmasta toiseen, selostus siirtojen perusteista;

5) jos vakuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa, selostus laskentamenettelystä;

6) vakuutusten hankintamenojen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

7) jos vahinkovakuutusyhtiö on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, perustelut käytetyille menetelmille ja olettamuksille korkokannasta, vahinkojen tulevasta selviämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta;

8) selostus henkivakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

9) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, jos henkivakuutusyhtiö on käyttänyt muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä;

10) selostus, miten vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kohtuusperiaatetta sovelletaan;

11) selostus vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

12) vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

13) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (462/1995) 1 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 11 kohdassa tarkoitetut suostumukset sekä tieto, että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

14) tunnuslukujen laskentakaavat.

8 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vahinko- ja henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulot eriteltyinä vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti kotimaasta, ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin sekä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä henki- ja vahinkojälleenvakuutukseen;

2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen verojen ja julkisten maksujen sekä luottotappioiden erittely;

3) vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutustekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryhmittäin;

4) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksu-tulo eriteltynä:

a) yksilöllisiin ja ryhmävakuutusmaksuihin;

b) jatkuviin ja kertamaksuihin;

c) maksuihin sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen, maksuihin sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen maksuihin;

5) henkiensivakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain ja esittäen erikseen suuruudeltaan olennaiset takaisinostot;

6) selvitys tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) ja lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäetujen vaikutuksesta vakuutustekniseen laskelmaan;

7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko- ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta;

8) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin sekä erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

9) toimintokohtaisten kulujen erittely;

10) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, joiden osasta esitetään erikseen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet sekä muut vakuutusten hankintamenot, vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutokseen, vakuutusten hoitokuluihin, hallintokuluihin ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioihin ja voitto-osuuksiin;

11) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1―6, 8 ja 11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin; kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin; sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevista sijoituksista alkuperäinen hankintameno ja käypä arvo;

2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltynä arviointitilikausittain;

3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetusta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

6) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

7) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaamisten erittely;

8) taseen "Muut sijoitukset" -erän "Muut sijoitukset" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

9) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

10) tase-eräkohtainen tieto vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 e §:n 2 momentissa tarkoitettujen hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;

11) taseen "Muu omaisuus"-erän "Muu omaisuus" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

12) taseen "Vakuutusten aktivoidut hankintamenot" -erän erittely vahinko-, henki- ja eläkevakuutukseen;

13) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettu erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

10 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) laskelma voitonjakokelpoisista varoista;

2) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osuus arvonkorotusrahastosta;

3) työeläkevakuutusyhtiön oma pääoma eriteltynä osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluviin osuuksiin;

4) taseen pääryhmän "Velat" erittely tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

5) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Liitetietoina esitetään 1 ja 4 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmaksuvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) henkivakuutusyhtiön vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot (niin sanottu zillmerointi) eriteltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillmerointiin;

2) vahinkovakuutusyhtiön vakuutusmaksuvastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen;

3) vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen;

4) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta sekä vakuutusmaksuvastuun erittely vastaisiin eläkkeisiin, ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen.

Liitetietoina esitetään 1 ja 3 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi korvausvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) jos edellisinä vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varatun korvausvastuun ja toisaalta vuoden kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksettujen suoritusten ja vuoden lopussa näitä vahinkoja varten vielä varatun korvausvastuun välillä on oleellinen ero, ilmoitetaan ero eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmittäin ja henkivakuutuksen vakuutuslajeittain;

2) jos korvausselvittelyssä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset on vähennetty korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset, niiden määrät;

3) vahinkovakuutusyhtiön eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta;

4) jos vahinkovakuutusyhtiö on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, vahinkoryhmät, joihin korkoutusta on sovellettu, sekä korvausten keskimääräiset selviämisajat ja käytetyt korkokannat samoin kuin korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun nettomäärä;

5) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta sekä korvausvastuun erittely alkaneisiin eläkkeisiin ja tasoitusmäärään.

11 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuutustalletevelkoja, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutusyhtiön myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

12 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa taikka osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli puoli prosenttia vakuutusyhtiön "Muut sijoitukset" -erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta. Vastaava erittely annetaan myös taseen "Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset" erästä;

3) yrityksestä, jossa vakuutusyhtiöllä on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun omissa nimissään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) vakuutusyhtiölle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä vakuutusyhtiön tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) vakuutusyhtiöllä on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista, eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

13 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahinko- ja henkivakuutusyhtiön toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä.

Liitetietoina esitetään vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä, vahinkovakuutusyhtiön vastuunkantokyky ja vahinko- ja henkivakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja sekä tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

14 §
Matka-apuvakuutus

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään ne voimavarat, jotka vakuutusyhtiöllä on käytettävissään matka-apuvakuutustoimintaan.

15 §
Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tuloslaskelman tai taseen liitetietoina ilmoitetaan:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin vakuutusyhtiö kuuluu;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu eniten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös;

3) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu vähiten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös;

4) tieto siitä, mistä jäljennös 1―3 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saatavissa.

Jos vakuutusyhtiön konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla, vakuutusyhtiön tuloslaskelman tai taseen liitetietoina on mainittava tämä poikkeus sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen vakuutusyhtiön ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään.

4 luku

Konsernitilinpäätös

16 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat

Konsernituloslaskelma laaditaan noudattaen, mitä 3 §:ssä säädetään, ja konsernitase noudattaen, mitä 4 §:ssä säädetään. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 § 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään.

17 §
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettu laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa omana eränään saamisten ryhmässä ja laskennallinen verovelka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.

Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä esitetään omana eränään velkojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi eräksi 1 momentissa tarkoitettujen verovelkojen kanssa.

18 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetietoina ilmoitetaan soveltuvin osin kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentissa, 2 §:ssä, 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa sekä 8 ja 11 kohdassa, 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:ssä ja 8 §:n 1―4 momentissa sekä tämän asetuksen 3 luvun 6―12 ja 14 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, konsernituloslaskelman tai -taseen liitteenä ilmoitetaan soveltuvin osin luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1259/2000), jäljempänä valtiovarainministeriön asetus, 7 luvun 30 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot konsernista, kuitenkin 4 luvun 18 §:n 1 momentin osalta tiedot ilmoitetaan siten täydennettynä, että tunnuslukuna ilmoitetaan myös luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 79 a §:ssä tarkoitettu konsolidoitu vakavaraisuussuhde.

19 §
Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa säädetään konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista liitetiedoista, liitetiedoissa on selostettava, miten tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, esitetään valtiovarainministeriön asetuksen 7 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

20 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevina liitetietoina esitetään, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:ssä ja muualla laissa säädetään.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:ssä ja muualla laissa edellytetään annettavaksi, esitetään valtiovarainministeriön asetuksen 7 luvun 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

21 §
Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa ja muualla laissa säädetään, konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun 4 §:n 1―6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, lisäksi esitetään valtiovarainministeriön asetuksen 7 luvun 33 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä erittelyt konsernituloslaskelman ja konsernitaseen eliminointieristä.

22 §
Poikkeukset konsernin liitetietojen esittämisestä

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, saadaan 20 §:ssä tarkoitetut tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot jättää ilmoittamatta, jos tytär- tai osakkuusyritys saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen ilman Rahoitustarkastuksen lupaa niin kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 39 §:n 3 momentissa säädetään. Tällöin kuitenkin ilmoitetaan yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten lukumäärä ja niiden taseiden loppusummien yhteenlaskettu määrä eriteltyinä asunto- ja kiinteistöyhteisöihin ja muihin.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

23 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin vakuutusyhtiön taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa"-puolen erät sekä pääomalainat, vakuutustekninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jälleenvakuutustalletevelat, velat ja siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

24 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään, ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

25 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:

1) vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana, jolloin vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu aiheettomaksi viimeistään tilikauden päättyessä, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

26 §
Tilinpäätössäännösten soveltaminen konsernissa, johon kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys

Konserniin, johon kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka konsernituloslaskelma laaditaan 4 §:n toisen virkkeen mukaisesti ja konsernitase 5 §:n toisen virkkeen mukaisesti, luottolaitosta ja sijoituspalveluyritystä koskevia säännöksiä sovelletaan laadittaessa liitteen 3 mukaista konsernituloslaskelman luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelmaa (I) ja liitteen 4 mukaista konsernitaseen vastaavien luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan varoja (I) sekä vastattavien omaa pääomaa luottolaitos- tai sijoituspalvelutoimintaa koskevien erien osalta (I) ja luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan velkoja (V) koskevia osia.

7 luku

Voimaantulo

27 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 29 päivänä joulukuuta 1999 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1323/1999).

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhtiön ja sen konsernin kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen.

Tätä asetusta saadaan kuitenkin soveltaa jo sinä tilikautena, joka on kulumassa asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Marja-Liisa Kahola

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.