1257/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2001 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, hakemisesta ja kotieläintukien määräytymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996, nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista, hakemuslomakkeita sekä kotieläintukien ja niiden ennakoiden määräytymistä:

1) vuodelta 2001 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1254/2000), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1255/2000), jäljempänä pohjoinen tukiasetus; sekä

3) kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1256/2000), jäljempänä kasvinviljelyn kansallinen tukiasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläinryhmällä emolehmiä, lypsylehmiä, sonneja mukaan lukien härät 6 kk ― alle 24 kk, sonneja mukaan lukien härät 24 kk ja yli, hiehoja 6 kk ― alle 24 kk, hiehoja 24 kk ja yli, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja, emakoita, karjuja, lihasikoja, nuoria siitosemakoita, nuoria siitoskarjuja, kanoja mukaan lukien emokanat, ankkaemoja, broileriemoja, hanhiemoja, kalkkunaemoja, tarhattuja fasaaniemoja, tarhattuja sorsaemoja, broilereita, ankkoja, hanhia, kalkkunoita, tarhattuja fasaaneja, tarhattuja sorsia, uuhia 12 kk ja yli, karitsoineita uuhia alle 12 kk, kuttuja 12 kk ja yli, poikineita kuttuja alle 12 kk, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, suomenhevosia 1 v ja yli tai muita 1―3 vuotiaita hevosia ja poneja;

2) viljelyalaan perustuvilla tuilla kasvinviljelyn kansallista tukea, pohjoista hehtaaritukea, yleistä hehtaaritukea ja nuorten viljelijöiden pohjoista tukea;

3) kotieläintuilla eläinyksikköä ja eläintä kohti maksettavaa tukia;

4) maatilalomakkeella maa- ja metsätalousministeriön maatilalomaketta numero 101A vuodelle 2001;

5) tukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101B vuodelle 2001;

6) kotieläintukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomaketta numero 101C kansallisista kotieläintuista vuodelle 2001, osat I, II ja III;

7) peruslohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomaketta numero 102A vuodelle 2001;

8) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomaketta 102B vuodelle 2001; sekä

9) osallistumisilmoituksella maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomaketta numero 162 EU:n teurastuspalkkiojärjestelmään 1.1.2001 alkaen, EU:n sonnipalkkiojärjestelmään 1.1.2002 alkaen, EU:n härkäpalkkiojärjestelmään 1.1.2002 alkaen ja teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavaan kansalliseen tukeen 1.1.2001 alkaen.

2 luku

Tukien hakeminen

3 §
Tukihakemusten ja ennakkoa koskevien hakemusten toimittaminen

Viljelyalaan perustuvien tukien ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitettava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

Kasvihuonetuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella varasto sijaitsee.

4 §
Tukien hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) viljelyalaan perustuvien tukien osalta tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2001, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;

2) mallasohran vuoden 2001 tuen osalta toimittamalla 1 kohdassa säädetyn lisäksi maa- ja metsätalousministeriön mallasohran tukihakemuslomake numero 164 viimeistään 30 päivänä elokuuta 2002;

3) kasvihuonetuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 51109 viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2001;

4) puutarhatuotteiden varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 50228 viimeistään 23 päivänä lokakuuta 2001, lisäksi marraskuun ja joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erillisillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001;

5) metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 51327 viimeistään 17 päivänä heinäkuuta 2001;

6) muiden kotieläintukien kuin teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta kotieläintukihakemuslomakkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina, teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta toimittamalla osallistumisilmoitus viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nauta, josta tuki halutaan, teurastetaan, lisäksi tuen hakijan on toimitettava maatilalomake, peruslohkolomake ja kasvulohkolomake; sekä

7) kohdassa kuusi mainittujen tukien ennakoiden osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 139 viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

3 luku

Kotieläintukien määräytyminen

5 §
Tukien määräytyminen laskentapäivien perusteella

Liitteen 1 ensimmäisessä kohdassa mainittujen eläinten tuki määräytyy laskentapäivinä tuottajan hallinnassa olleiden eläinten keskimääräisen lukumäärän perusteella 2 momentissa säädetyin poikkeuksin. Eläinten keskimääräinen lukumäärä lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Pyöristys tehdään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan.

Keskimääräistä lukumäärää laskettaessa jätetään emakoilla yksi suurin ja yksi pienin, kanoilla yksi suurin ja neljä pienintä, broileriemoilla yksi suurin ja neljä pienintä sekä kalkkunaemoilla yksi suurin ja kaksi pienintä lukumäärää huomioon ottamatta.

Eläinten laskentapäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Eläimet voidaan toimittaa teuraaksi tai myydä eloon laskentapäivänä. Myytäessä eläimet eloon laskentapäivänä, eläimet luetaan sen tilan eläimiksi, jonka hallinnassa ne ovat olleet laskentapäivän alkaessa. Emakkorenkaissa emakko luetaan laskentapäivänä sen tilan emakoksi, jonka hallinnassa emakko on ollut laskentapäivän alkaessa.

Kutuista maksettava tuki määräytyy 1 päivänä toukokuuta 2001 hakijan hallinnassa olleiden kuttujen lukumäärän perusteella, ottaen huomioon kuttujen maidontuotanto Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 7 § 7 momentissa ja pohjoisen tukiasetuksen 12 § 6 momentissa säädetyllä tavalla. Vuoden 2002 tukea määrättäessä tullaan ottamaan huomioon 1 päivän toukokuuta 2001 ja 30 päivän huhtikuuta 2002 välisen ajan maidontuotanto mainitut päivät mukaan lukien.

6 §
Tukien määräytyminen muutoin kuin laskentapäivien perusteella

Liitteen 1 toisessa kohdassa mainittujen eläinten tuki määräytyy liitteessä esitetyllä tavalla.

4 luku

Kotieläintukien ennakot

7 §
Ennakon määräytyminen

Ennakon maksun perusteena käytetään vuoden 2000 kotieläintuen maksatukseen hyväksyttyä eläinmäärää, jos eläinryhmän lukumäärä ei ole tätä alempi vuonna 2001.

Jos jonkun eläinryhmän arvioitu eläinmäärä tulee vuonna 2001 olemaan alempi kuin vuoden 2000 tuen maksun perusteeksi hyväksytty eläinmäärä, kyseisen eläinryhmän tuen ennakko määräytyy tuottajan arvioiman eläinmäärän perusteella.

Jos tuottaja on aloittanut jonkun eläinryhmän tuotannon vuoden 2000 tukihaun jälkeen tai jos tuotanto laajenee vuonna 2001 merkittävästi, tuen ennakko määräytyy kyseisen eläinryhmän osalta tuottajan arvioiman eläinmäärän perusteella. Tuotannon laajeneminen on merkittävää, jos eläinmäärä tulee vuonna 2001 olemaan vähintään kolmasosan korkeampi kuin vuoden 2000 maksatukseen hyväksytty eläinmäärä. Tuotannon aloittamisesta tai merkittävästä laajentamisesta tulee toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennakkohakemuksen liitteenä selvitys, jonka perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistautua siitä, että tuotantoa harjoitetaan haetussa laajuudessa.

8 §
Ennakon suuruus

Sonneista, teurastetuista hiehoista, teurastetuista sonneista, lihasioista, nuorista siitosemakoista, nuorista siitoskarjuista, ankoista, hanhista, kalkkunoista, tarhatuista fasaaneista ja tarhatuista sorsista maksetaan tuen ennakkoa 80 prosenttia. Muista eläimistä maksetaan tuen ennakkoa 60 prosenttia.

9 §
Ennakkohakemuksen siirtäminen

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 4 §:n 9 momentissa ja pohjoisen tukiasetuksen 4:n § 9 momentissa säädetyissä hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että tilalla harjoitetaan vuonna 2001 kotieläintaloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa.

Tilan hallintaoikeuden muutoksesta sekä ennakkohakemuksen siirtämisestä tilan uudelle haltijalle tulee tilan uuden haltijan ilmoittaa kunnan maasetuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2001.

5 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Eräät poikkeusluvat

Vuoden 2001 tuotantoon kohdistuvia Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 3 §:n 5 momentissa ja 7 §:n 10 momentissa, pohjoisen tukiasetuksen 3 §:n 6 momentissa ja 12 §:n 9 momentissa sekä kasvinviljelyn kansallisen tukiasetuksen 3 §:n 5 momentissa säädettyjä poikkeuslupia haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä kirjallisesti viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2001.

Ennakko maksetaan ennakon hakijalle vasta sen jälkeen, kun poikkeuslupa on hakijalle myönnetty.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.