1251/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/1993) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1361/1999, seuraavasti:

3 §
Työvoimapoliittinen lausunto työmarkkina- tuen saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta sitova lausunto työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) 2 §:n 2 momentissa, 2 a luvussa, 12 d ja 12 e §:ssä, 12 g §:n 1 momentissa, 13 ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 16 ja 21 §:ssä, 25 §:n 3 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa säädettyjen työmarkkinatuen saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 3 momentissa, 17―20 ja 22 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen työmarkkinatuesta annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto. Työvoimatoimikunta antaa lausunnon myös niiden työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 4 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä, jotka luetellaan lain 34 §:n 1 momentissa. Jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen ulkomaanmatkan, kertausharjoitusten, asevelvollisuuden tai vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi estynyt työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ottamasta vastaan tarjottua työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.