1245/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain (1395/1997) nimike ja 1―7 § seuraavasti:

Laki

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta

1 §
Hallinnollinen asema

Maa- ja metsätalousministeriön alaisena toimii maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluu biologinen, teknologinen ja taloudellinen tutkimus. Tutkimuskeskus edistää toimialallaan maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, tuotanto- ja elinympäristön laatua, maaseudun elinvoimaisuutta, maatalousyrittäjien monitoimisuutta, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kuluttajien hyvinvointia.

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa maa- ja elintarviketalouden sekä siihen liittyvän maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on esiteltävien ratkaisujen kestävyys eettisessä, ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa mielessä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus osallistuu teknologian kehittämiseen ja siirtoon alan yrityksille. Se kehittää yrityslaskennan ja liikkeenjohdon menetelmiä maaseutuyrittäjien käyttöön. Tutkimuskeskus voi toimia yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle toimeksiantoja sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Tutkimuskeskukselle voidaan antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä siten kuin erikseen lailla säädetään.

3 §
Johtokunta

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Lahjoitusten vastaanottaminen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

5 §
Sopimusten tekeminen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus voi tehdä sopimuksia toimintaansa soveltuvien tehtävien ja toimialaansa koskevien tutkimusten suorittamisesta sekä yhteistyöstä tutkimusohjelmien toteuttamiseksi.

6 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset laitoksen organisaatiorakenteesta, johdon päätösvallasta ja tehtävistä, viranhaltijoiden kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä sekä tutkimuslaitoksen työjärjestyksestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

7 §
Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen henkilöstö siirtyy ja virat ja tehtävät lukuun ottamatta ylijohtajan virkaa siirretään maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseen. Siirtämiseen ei tarvita henkilön suostumusta.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnan aloittamiseksi.

HE 115/2000
MmVM 13/2000
EV 173/2000

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.