1241/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan tilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 7 luvun 54 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 100/1999:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Merimieseläkekassan tilinpäätöksen laatimisesta. Merimieseläkekassan tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta Merimieseläkekassan tilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 §
Tuloslaskelma

Merimieseläkekassan tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

4 §
Tase

Merimieseläkekassan tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Liitetiedot

5 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus vastuuvelan laskennasta;

4) selostus merimieseläkelain 7 luvun 54 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

5) merimieseläkelain 7 luvun 54 §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

6) vakuutusyhtiön toimintapääoman luettavista eristä annetun asetuksen (462/1995) 1 §:n 1 momentin 11 kohdan tarkoittamat suostumukset sekä tieto, että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

7) tunnuslukujen laskentakaavat.

6 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vakuutusmaksutulo eriteltyinä työnantajan ja työntekijän osuuteen;

2) vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain;

3) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko- ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;

4) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin sekä erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

5) toimintokohtaisten kulujen erittely;

6) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja hallintokuluihin;

7) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

7 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1―6, 8 ja 11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin; kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin;

2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltynä arviointitilikausittain;

3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetusta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

6) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

7) taseen erän "Muut sijoitukset" -erän "Muut sijoitukset" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

8) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

9) tase-eräkohtainen tieto taseen vastaavien muuhun omaisuuteen merkittyihin tavaravarastojen jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;

10) taseen "Muu omaisuus" -erän "Muu omaisuus" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

8 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vastuuvelan erittely;

2) taseen pääryhmän "Velat" erittely tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

3) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan saamiseksi.

9 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee vastuuvelkaa, velkoja ja siirtovelkoja. Merimieseläkekassan myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

10 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli puoli prosenttia Merimieseläkekassan "Muut sijoitukset" -erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta.

3) yrityksestä, jossa Merimieseläkekassalla on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii Merimieseläkekassan lukuun omissa nimissään

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) Merimieseläkekassalle tai sen omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä Merimieseläkekassan konsernitilinpäätökseen; tai

2) Merimieseläkekassalla on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

11 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät sekä vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

4 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

12 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät samoin kuin vastuuvelka, pakolliset varaukset, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

13 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

5 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran Merimieseläkekassan kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 12 päivänä joulukuuta 1995 antaman määräyksen dnro 9/49/95 toinen, kolmas, viides ja kuudes kappale sekä määräyksen liite. Lisäksi kumotaan ministeriön 22 päivänä joulukuuta 1997 antama ohje dnro 62/021/97.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Marja-Liisa Kahola

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.