1203/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää sekä 4 luvun 1 ja 4 §:ää ei sovelleta vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

3 §
Tuloslaskelma

Vakuutusyhdistyksen ja sen konsernin tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

4 §
Tase

Vakuutusyhdistyksen ja sen konsernin tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Liitetiedot

5 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus arvonkorotusrahaston käyttöä koskevista rajoituksista sijoitusomaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia koskien;

4) jos vakuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa, selostus laskentamenettelystä;

5) vakuutusten hankintamenojen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

6) jos vakuutusyhdistys on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, perustelut käytetyille menetelmille ja olettamuksille korkokannasta, vahinkojen tulevasta selviämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta;

7) selostus vakuutusyhdistyslain (1250/1997) 10 luvun 12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

8) vakuutusyhdistyslain 10 luvun 12 §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

9) vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (314/1999) 1 §:n 1 momentin 7 ja 9 kohtien tarkoittamat suostumukset sekä tieto, että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

10) tunnuslukujen laskentakaavat.

6 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti kotimaasta, ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin vakuutusmaksuihin sekä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo;

2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen verojen ja julkisten maksujen sekä luottotappioiden erittely;

3) vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutustekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryhmittäin;

4) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko- ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;

5) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin sekä erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

6) toimintokohtaisten kulujen erittely;

7) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, joiden osasta esitetään erikseen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ja muut vakuutusten hankintamenot, vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutokseen, vakuutusten hoitokuluihin, hallintokuluihin ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioihin ja voitto-osuuksiin;

8) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

7 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1―6, 8 ja 11 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin; kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin;

2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltynä arviointitilikausittain;

3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetusta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

6) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

7) taseen "Muut sijoitukset" -erän "Muut sijoitukset" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

8) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

9) tase-eräkohtainen tieto vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 d §:n 2 momentissa tarkoitettujen hyödykkeiden jällenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;

10) taseen "Muu omaisuus" -erän "Muu omaisuus" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

8 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) laskelma voitonjakokelpoisista varoista;

2) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osuus arvonkorotusrahastosta;

3) taseen pääryhmän "Velat" erittely tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

4) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan saamiseksi.

Liitetietona esitetään 1 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmaksuvastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen ja vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen.

Liitetietona esitetään 1 ja 3 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi korvausvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) jos edellisinä vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varatun korvausvastuun ja toisaalta vuoden kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksettujen suoritusten ja vuoden lopussa näitä vahinkoja varten vielä varatun korvausvastuun välillä on oleellinen ero, ilmoitetaan ero eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmittäin;

2) jos korvausselvittelyssä vakuutusyhdistyksen haltuun otettu vahingoittunut omaisuus tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset on vähennetty korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset, niiden määrät;

3) eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta;

4) jos vakuutusyhdistys on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, vahinkoryhmät, joihin korkoutusta on sovellettu, sekä korvausten keskimääräiset selviämisajat ja käytetyt korkokannat samoin kuin korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun nettomäärä.

9 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuutustalletevelkoja, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutusyhdistyksen myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

10 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 50 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli puoli prosenttia vakuutusyhdistyksen "Muut sijoitukset" -erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta;

3) yrityksestä, jossa vakuutusyhdistyksellä on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii vakuutusyhdistyksen lukuun omissa nimissään;

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) vakuutusyhdistykselle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä vakuutusyhdistyksen tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) vakuutusyhdistyksellä on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

11 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät ja tasoitusmäärä. Lisäksi suuret vakuutusyhdistykset esittävät liitetietona toimintapääomansa vähimmäismäärän.

Liitetietona esitetään tunnusluvut tasoitusmäärästä suhteessa täyteen määräänsä, vastuunkantokyvystä ja vakavaraisuuspääomasta prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta.

12 §
Matka-apuvakuutus

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään ne voimavarat, jotka vakuutusyhdistyksellä on käytettävissään matka-apuvakuutustoimintaan.

4 luku

Konsernitilinpäätös

13 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat

Konsernituloslaskelma laaditaan noudattaen, mitä 3 §:ssä säädetään ja konsernitase noudattaen, mitä 4 §:ssä säädetään. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään.

14 §
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain (1336/1997) 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettu laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa omana eränään saamisten ryhmässä ja laskennallinen verovelka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.

Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä esitetään omana eränään velkojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi eräksi 1 momentissa tarkoitettujen verovelkojen kanssa.

15 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetietona ilmoitetaan soveltuvin osin kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentissa, 2 §:ssä, 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa sekä 8 ja 11 kohdassa, 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:ssä ja 8 §:n 1―4 momentissa sekä tämän asetuksen 3 luvun 5―10 §:ssä ja 12 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.

16 §
Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 2 §:ssä ja muualla laissa säädetään konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista liitetiedoista, on liitetiedoissa selostettava, miten tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitlinpäätöksessä.

17 §
Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa ja muualla laissa säädetään, konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun 4 §:n 1―6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

18 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin vakuutusyhdistyksen taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät samoin kuin pääomalainat, vakuutustekninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jälleenvakuutustalletevelat, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

19 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

20 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:

1) vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana; vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalennuksilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättyessä aiheettomaksi, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

7 luku

Voimaantulo

21 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhdistyksen ja sen konsernin kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 22 päivänä huhtikuuta 1996 antamien määräysten Dnro 7/021/96 kohdat 1.1, 1.2 kohdan johdantokappale, 1.3.1, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2.7, 1.4.2.8, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.13, 1.6.3.1, 1.6.7, 1.8.1.2 kohdan toinen ja kolmas kappale ja 1.8.1.3 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Marja-Liisa Kahola

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.