1198/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii tämän asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohtojen rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) sähköverkonhaltijoiden valvonta; sekä

7) maakaasuverkonhaltijoiden valvonta.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkinavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

4 §
Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös sähköverkkolupahakemukseen 9 000 markkaa;

b) päätös maakaasuverkkolupahakemukseen 5 000 markkaa;

c) päätös järjestelmävastaavan sähköverkkolupahakemukseen 30 000 markkaa;

d) päätös järjestelmävastaavan maakaasuverkkolupahakemukseen 20 000 markkaa;

e) päätös sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 4 500 markkaa;

f) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 3 500 markkaa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asioissa päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 13 000 markkaa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 14 000 markkaa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 8 000 markkaa;

4) sähkö- ja maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevat asiat:

a) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 4 500 markkaa;

b) päätös lisämääräajan myöntämisestä maakaasuliiketoimintojen eriyttämiseen 4 500 markkaa; sekä

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 4 500 markkaa.

5 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Jakeluverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 0,5 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 24 000 markkaa.

Alueverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 0,15 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 24 000 markkaa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan valvontamaksu on 500 000 markkaa.

6 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksujen määrittäminen

Valvontamaksu peritään 5 §:n 2 momentin mukaisesti, jos verkonhaltijalla on hallinnassaan sähkömarkkinalain (386/1995) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettua jakeluverkkoa, sekä 5 §:n 3 momentin mukaisesti, jos verkonhaltijalla on hallinnassaan ainoastaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoa.

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä, kuten arvonlisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkkotoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan muiden tuottojen summaa.

Jos valvontamaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan myyntituotot valvontamaksua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla 12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.

7 §
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 0,02 penniä verkonhaltijan edellisenä vuonna verkossaan siirtämää maakaasukuutiometriä kohti, kuitenkin vähintään 13 000 markkaa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaasuverkonhaltijan valvontamaksu on 150 000 markkaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja se on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.