1188/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 30 §:n 3 momentti ja 126 §,

sellaisina kuin ne ovat, 30 §:n 3 momentti asetuksessa 849/1995 ja 126 § asetuksessa 290/1998, sekä

lisätään 28 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 109 a, 135 a ja 148 a §, seuraavasti:

28 §
Takaikkunan huurteenpoistolaite

3. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske L-luokan ajoneuvoa.

30 §
Hyväksymis- ja varmentamisjärjestelmät

3. EY-direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla rakenneosalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvon rakenneosaa, joka täyttää 1 tai 2 momentissa tarkoitetun EY-direktiivin tai E-säännön vaatimukset. M1- ja L-luokan ajoneuvossa käytettävän rakenneosan tulee olla EY-, e- tai E-hyväksytty. Muussa ajoneuvossa käytettävän tällaisen rakenneosan ei tarvitse olla EY-, e- tai E-hyväksytty.


109 a §
Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon massat ja mitat

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY mukaisesti.

126 §
Nopeusmittari

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla nopeusmittari, joka on kuljettajan välittömässä näkökentässä ja joka on selvästi luettavissa sekä päivällä että yöllä.

2. Nopeusmittarin näyttämä ei saa poiketa todellisesta nopeudesta alaspäin. Näyttämä saa olla enintään 10 prosenttia lisättynä 8 km/h todellista nopeutta suurempi.

3. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon nopeusmittarin tulee olla e-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareista ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/7/EY mukaisesti tai E-hyväksytty 93 §:n 2 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

135 a §
Mopon ja kevyen nelipyörän massat ja mitat

Mopon ja kevyen nelipyörän tulee massojen ja mittojen osalta olla EY-hyväksytty 109 a §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti.

148 a §
Nopeusmittari

1. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla nopeusmittari, joka on kuljettajan välittömässä näkökentässä ja joka on selvästi luettavissa sekä päivällä että yöllä.

2. Nopeusmittarin näyttämä ei saa poiketa todellisesta nopeudesta alaspäin. Näyttämä saa olla enintään 10 prosenttia lisättynä 4 km/h todellista nopeutta suurempi.

3. Mopon ja kevyen nelipyörän nopeusmittarin tulee olla e-hyväksytty 126 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty 93 §:n 2 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

2. Tämä asetus koskee asetuksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettavaa ajoneuvoa tai liikennetarviketta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen.

3.Tämän asetuksen 30 §:n 3 momentti koskee L-luokan ajoneuvoa, joka on EY-tyyppihyväksyttyä ajoneuvotyyppiä tai joka otetaan käyttöön aikaisintaan 17 päivänä kesäkuuta 2003. Vaatimusta sovelletaan tämän asetuksen tultua voimaan alkaen korvattaessa sellaista L-luokan ajoneuvon rakenneosaa, jolta edellytetään e- tai E-hyväksyntää.

4. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon saa 126 §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2001, jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

5. Mopon ja kevyen nelipyörän saa 148 a §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää heinäkuuta 2002, jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/7/EY, (32000L0007); EYVL N:o L 106, 3.5.2000, s. 1

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.