1164/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 39 §:n 6 kohta,

muutetaan 49 §:n 1 kohta, 57 §:n 1 momentin 6 ja 10 kohdat sekä

lisätään uusi 10 a §, 16 §:n 1 momenttiin uusi 5 a kohta sekä uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 17 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 39 §:ään uusi 10 a kohta, 40 §:n 1 momenttiin uusi 10 a kohta ja 57 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta seuraavasti:

10 a §
Ministeriön hankintatiimi

Hallinnonalan ja ministeriön hankintojen suunnittelua ja koordinointia sekä tärkeimpien hankintojen valmistelua varten on kansliapäällikön apuna hankintatiimi.

Hankintatiimin nimeää kansliapäällikkö.

16 §
Poliisiosaston muut tehtävät

5 a) yhdistyslain 43 ja 44 §:ssä tarkoitettua yhdistysten toiminnan valvontaa;


Osasto käsittelee hätäkeskuslaitoksen henkilöstöä koskevista asioista valtion virkaehtosopimuksessa tarkoitetut hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tehtävät.


17 §
Pelastusosaston tehtävät

Osasto käsittelee hätäkeskuslaitosta koskevat asiat lukuun ottamatta asioita, jotka on tässä työjärjestyksessä määrätty poliisiosaston käsiteltäviksi. Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, johtokunnan ja yhteistyöryhmän asettamista, hätäkeskuksen päällikön nimittämistä sekä muita hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston kanssa.


39 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

10 a) ministeriön tärkeimpiä hankintoja ja hallinnonalan keskitettyjä hankintoja sekä turvallisuushankintoja;


40 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

10 a) osaston ja toimialan hankintoja keskitetyt sopimukset huomioon ottaen;


49 §
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö

1) yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä hätäkeskuslaitoksen ohjausta poliisin hälytystoimintaa koskevissa asioissa;


57 §
Pelastusylijohtaja

2 a) hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja talousarviota sekä hätäkeskuslaitoksen yleisjärjestelyjä;


6) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista sekä hätäkeskuslaitoksen henkilöstön virkapuvun mallin ja virka-asematunnusten vahvistamista;


10) virkavapauden myöntämistä hätäkeskuslaitoksen johtajalle siltä osin kuin asia ei kuulu valtioneuvostolle sekä muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä yli kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille ja valtion kokeiluhätäkeskuksen päällikölle; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2000

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylijohtaja
Pekka Kilpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.