1163/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa 4 päivänä syyskuuta 1998 annetun asetuksen (666/1998) 2, 3 ja 16 § ja

lisätään asetukseen uusi 13 a ja 13 b § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kappaletavaralla vaarallisia aineita, joita kuljetetaan pakkauksissa, kuljetussäiliöissä, konteissa tai pakattuina muulla vastaavalla tavalla; mitä pakkauksesta jäljempänä säädetään, koskee myös suurpakkauksia (IBC), kontteja ja säiliöitä;

2) lastinkuljetusyksiköllä ajoneuvoa, rautatievaunua, rahtikonttia, säiliöajoneuvoa, rau-tatiesäiliövaunua ja kuljetussäiliötä;

3) kollilla pienintä yhtenä yksikkönä käsiteltäväksi tarkoitettua pakkausta tai esinettä, kutiste- tai kiristekalvolla kuormalavalle sidottua lähetystä lukuun ottamatta;

4) IMDG-säännöstöllä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten ainei-den kansainvälistä merenkulkualan kuljetussäännöstöä;

5) SOLAS-sopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), sellaisena kuin se on muutoksineen Suomea sitovana voimassa;

6) INF-lastilla SOLAS-sopimuksen VII luvun osassa D tarkoitettua säteilytettyä ydinpolttoainetta, plutoniumia tai eräitä radioaktiivisia jätteitä sisältävää INF-lastia, jota kuljetetaan IMDG-säännöstön mukaisesti.

3 §
IMDG-säännöstön soveltaminen

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksissa sovelletaan IMDG-säännöstöä siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja merenkulkulaitos vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla määrää. Määräystä antaessaan merenkulkulaitos voi poiketa IMDG-säännöstöstä, jos siihen on erityistä syytä ja vastaava turvallisuustaso voidaan muutoin saavuttaa. Kun kyse on INF-lastin kuljetuksesta, sovelletaan kuitenkin aina IMDG-säännöstöä.

IMDG-säännöstöstä antaa tietoja merenkulkulaitos.

13 a §
Lastin kiinnitys

INF-lastin kiinnitykseen liittyvien turvallisuustoimenpiteiden tulee täyttää SOLAS-sopimuksen VII luvun osassa D tarkoitetut vaatimukset.

13 b §
Valmiussuunnitelma

INF-lastia kuljettavassa aluksessa tulee olla SOLAS-sopimuksen VII luvun osassa D tarkoitettu valmiussuunnitelma.

Suomalaisen aluksen valmiussuunnitelman hyväksyy merenkulkulaitos.

16 §
Onnettomuusilmoitukset

INF-lastin kuljetuksessa tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista on tehtävä ilmoitus siten kuin SOLAS-sopimuksen VII luvun osassa D edellytetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.