1153/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 45 luvun 29 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 559/2000:

1 §

Asevelvollisuuslain (452/1950) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) nojalla palveluksessa oleva rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:ssä tarkoitettu henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä, kun hän on saapunut tai ollut velvollinen saapumaan palvelukseen, siihen, kun hänet on palveluksen päättymisen tai keskeyttämisen takia kotiutettu ja hän on poistunut siitä joukosta tai paikasta, jossa hän on palvellut.

Sotilasrangaistussäännöksiä ei kuitenkaan sovelleta asevelvolliseen sinä aikana, jona hän on yleisessä rangaistuslaitoksessa suorittamassa vankeusrangaistusta tai samalla kertaa täytäntöön pantavaa arestirangaistusta.

2 §

Muu kuin asevelvollisuuslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain nojalla palveleva rikoslain 45 luvun 27 §:ssä tarkoitettu henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä, kun virantoimitus tai palvelus alkaa taikka sen olisi pitänyt alkaa, siihen, kun virkasuhde tai palvelusvelvollisuus päättyy.

3 §

Niihin rauhanturvaamislaissa (514/1984) tarkoitetussa rauhanturvaamisorganisaatiossa palveleviin ja siinä palvelemista varten järjestettävässä koulutuksessa oleviin, jotka eivät ole suorittaneet asevelvollisuutta vakinaisessa väessä tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa tarkoitettua asepalvelusta, sotilasrangaistussäännöksistä sovelletaan vain rikoslain 45 luvun 1 §:n 1 momentin ja 2 momentin 1 kohdan sekä 2―8 ja 18 §:n säännöksiä.

4 §

Rikoslain 45 luvun rangaistussäännöksiä ei sovelleta puolustusvoimien kenttäpiispan, kenttärovastin tai sotilaspastorin virassa palvelevaan.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta 16 päivänä elokuuta 1996 annettu asetus (631/1996).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja
Jan Törnqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.