1105/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 639/1966:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisesti rekisteröityyn, vähimmäisetuja vastaavaan eläketurvaan, jossa kuitenkin eläkeikä voi olla alempi kuin 65 vuotta tai perhe-eläkkeen saamisen ehdot lain vähimmäisvaatimuksista tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti poikkeavat. Näitä laskuperusteita sovelletaan myös työntekijäin eläkelain 1 b §:ssä tarkoitettuihin henkilöihin ja henkilöihin, joille on vapaaehtoisesti työntekijäin eläkelain 1 c §:n mukaisesti järjestetty eläketurva.

Näitä laskuperusteita sovelletaan myös henkilöihin, joiden osalta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 b §:n tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 8 a §:n mukaan on jäänyt voimaan työntekijäin eläkelain mukainen eläkejärjestely. Nämä perusteet eivät koske sellaisia työntekijäin eläkelain alaisia työsuhteita, joiden osalta työntekijäin eläkelain 15 b §:n mukaan on voimassa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaan järjestetty eläketurva.

2 §
Vastuunjakoa varten laskettavat suureet

Eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten tarvittavat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2000 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 4 päivänä heinäkuuta 1997 eläkekassoille antamat perusteet työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista tasausta varten (Dnro 36/021/97) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.