1103/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 390/1995, ja 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1323/1997:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisesti rekisteröityyn, vähimmäisetuja vastaavaan eläketurvaan, jossa kuitenkin eläkeikä voi olla alempi kuin 65 vuotta tai perhe-eläkkeen saamisen ehdot lain vähimmäisvaatimuksista tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti poikkeavat. Näitä laskuperusteita sovelletaan myös työntekijäin eläkelain 1 b §:ssä tarkoitettuihin henkilöihin ja henkilöihin, joille on vapaaehtoisesti työntekijäin eläkelain 1 c §:n mukaisesti järjestetty eläketurva.

Näitä laskuperusteita sovelletaan myös henkilöihin, joiden osalta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 b §:n tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 8 a §:n mukaan on jäänyt voimaan työntekijäin eläkelain mukainen eläkejärjestely. Nämä perusteet eivät koske sellaisia työntekijäin eläkelain alaisia työsuhteita, joiden osalta työntekijäin eläkelain 15 b §:n mukaan on voimassa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaan järjestetty eläketurva.

2 §
Työntekijäin eläkelain mukaisen eläkevastuun laskeminen

Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:ssä tarkoitettu työntekijäin eläkelain mukainen eläkevastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Eläkevastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2000 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 4 päivänä heinäkuuta 1997 eläkesäätiöille antamat määräykset (Dnro 35/021/97) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.