1071/2000

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2000

Verohallituksen päätös vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 64 §:n ja 76 §:n sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1549/95), nojalla määrännyt:

1 §

Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus
2 §

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

a) Pääkaupunkiseutu,(Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) edun arvo markoissa

Asunto valmistunut: Edun arvo mk/kk
ennen vuotta 1961 450 mk + 40,90 mk neliömetriltä
vuosina 1961―1983 440 mk + 35,80 mk neliömetriltä
vuonna 1984 tai myöhemmin 450 mk + 38,90 mk neliömetriltä

b) Muu Suomi, edun arvo markoissa

Asunto valmistunut: Edun arvo mk/kk
ennen vuotta 1984 340 mk + 25,80 mk neliömetriltä
vuosina 1984―1991 350 mk + 30,50 mk neliömetriltä
vuonna 1992 tai myöhemmin 360 mk + 34,20 mk neliömetriltä

a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) edun arvo euroissa

Asunto valmistunut: Edun arvo euro/kk
ennen vuotta 1961 75,69 € + 6,88 € neliömetriltä
vuosina 1961―1983 74,00 € + 6,02 € neliömetriltä
vuonna 1984 tai myöhemmin 75,69 € + 6,54 € neliömetriltä

b) Muu Suomi, edun arvo euroissa

Asunto valmistunut: Edun arvo euro/kk
ennen vuotta 1984 57,18 € + 4,34 € neliömetriltä
vuosina 1984―1991 58,87 € + 5,13 € neliömetriltä
vuonna 1992 tai myöhemmin 60,55 € + 5,75 € neliömetriltä

Laissa aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta (1190/93) tarkoitettujen asuntojen luontoisetuarvo on 1 momentista poiketen enintään asunnosta perittävän vuokran määrä.

Tuloverolain (1549/95) 76 §:n 5 kohdassa tarkoitetun ulkomailla saadun asuntoedun arvo on asunnon käypä vuokra, kuitenkin enintään 50 prosenttia 1 momentin mukaisesta pääkaupunkiseudulla sijaitsevan vuonna 1984 tai myöhemmin valmistuneen asunnon luontoisetuarvosta.

3 §

Asunnon valmistumisvuotena pidetään rakennuksen valmistumisvuotta. Jos rakennus on kokonaisuudessaan peruskorjattu, valmistumisvuotena pidetään rakennuksen korjausvuotta.

4 §

Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista keskuslämmitysasunnossa, 2 §:ssä tarkoitettua edun arvoa vähennetään 5,20 mk (0,87 €) neliömetriltä kuukaudessa.

5 §

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvo uunilämmitysasunnossa on 16,70 mk (2,81 €) neliömetriltä kuukaudessa. Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista, edun arvo on 11,50 mk (1,93 €) neliömetriltä kuukaudessa.

6 §

Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden arvo on 2,30 mk (0,39 €) neliömetriltä kuukaudessa. Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä.

Sähkölämmitteinen asunto rinnastetaan asuntoedun arvoa määrättäessä keskuslämmitysasuntoon.

7 §

Asuntoedun raha-arvo yhteishuoneessa lämpöineen ja valoineen on keskuslämmityshuoneessa 450,00 mk (75,68 €) kuukaudessa. Uunilämmityshuoneessa edun raha-arvo on 170,00 mk (28,59 €) kuukaudessa.

8 §

Asuntoedun raha-arvoa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyvät rakennustilat kuten sauna, uima- allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta asunnon pinta-alaan.

Ennen vuotta 1961 valmistuneessa asunnossa luetaan asunnon pinta-alaan asuntoedun raha-arvoa laskettaessa 150 neliömetriä ylittävältä osalta puolet 1 momentissa tarkoitetuista tiloista.

9 §

Jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman, voidaan näitä arvoja yleisesti kunnassa alentaa, kuitenkin enintään 20 prosentilla.

Vastaavasti voidaan edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja tai niiden tämän pykälän 1 momentin mukaisesti muutettuja arvoja alentaa asunnon kunnassa olevan sijaintipaikan perusteella, kuitenkin enintään 20 prosentilla.

Autotallietu
10 §

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo on pääkaupunkiseudulla 300,00 mk (50,46 €) ja muun Suomen alueella 195,00 mk (32,80 €) kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo on pääkaupunkiseudulla 195,00 mk (32,80 €) ja muun Suomen alueella 155,00 mk (26,07 €) kuukaudessa.

Ravintoetu
11 §

Ravintoedun arvo on 26,00 mk (4,37 €) ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on vähintään 26,00 mk (4,37 €) ja enintään 44,00 mk (7,40 €). Jos välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä alittaa 26,00 mk (4,37 €) tai ylittää 44,00 mk (7,40 €), edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrää.

12 §

Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos työnantaja on sopinut ravitsemisliikkeen kanssa työpaikkaruokailun järjestämisestä, välittöminä kustannuksina pidetään työnantajan ateriasta ravitsemisliikkeelle suorittamaa määrää.

Välittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia.

Palkansaajan työnantajalle ateriasta suorittamaa korvausta ei oteta huomioon välittömien kustannusten määrää laskettaessa, vaan se vähennetään ravintoedun raha-arvosta.

13 §

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 19,50 mk (3,28 €) ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 15,60 mk (2,62 €) ateriaa kohden.

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 22,10 mk (3,72 €) ateriaa kohden

14 §

Enintään 44,00 markan (7,40 euron) nimellisarvoisen, useampaan kuin kahteen ruokailupaikkaan kelpaavan ruokailulipukkeen muodossa saadun edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 26,00 mk (4,37 €). Nimellisarvoltaan yli 44,00 markan (7,40 euron) ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Ruokailulipukkeen arvostaminen 1 momentin mukaisesti 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan ateriointiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa. Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavoin järjestetty.

Täysihoitoetu
15 §

Asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvo on 1 940,00 mk (326,29 ) kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 1 870,00 mk (314,51 ) kuukaudessa yhteishuoneessa.

16 §

Merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saaman luontoisedun raha-arvo on 52,00 mk (8,75 €) päivää kohden tai enintään 1 170,00 mk (196,78 €) kuukaudessa.

Autoetu
17 §

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

a) Ikäryhmä A (vuosina 1999―2001 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,5 % auton uushankintahinnasta lisättynä 1 450 markalla (243,87 eurolla) tai 97 pennillä (0,163 eurolla) kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,5 % auton uushankintahinnasta lisättynä 550 markalla (92,50 eurolla) tai 37 pennillä (0,062 eurolla) kilometriltä.

b) Ikäryhmä B (vuosina 1992―1998 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,3 % auton uushankintahinnasta lisättynä 1 450 markalla (243,87 eurolla) tai 97 pennillä (0,163 eurolla) kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,3 % auton uushankintahinnasta lisättynä 550 markalla (92,50 eurolla) tai 37 pennillä (0,062 eurolla) kilometriltä.

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 1992 käyttöönotetut autot) edun arvo markoissa

Kuukausikohtainen arvo Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen tai veroviranomaisen esittämän luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo
mk/kk perusarvo mk/kk + kilometrikohtai nen arvo p/km
I autoluokka,
moottorin iskutilavuus enintään 1 300 cm3
― vapaa autoetu 2 010 630 92
― auton käyttöetu 1 290 630 44
II autoluokka,
moottorin iskutilavuus enintään 1 600 cm3
― vapaa autoetu 2 350 760 106
― auton käyttöetu 1 510 760 50
III autoluokka,
moottorin iskutilavuus enintään 2 000 cm3
― vapaa autoetu 3 010 1 120 126
― auton käyttöetu 2 080 1 120 64
IV autoluokka,
moottorin iskutilavuus yli 2 000 cm3
―vapaa autoetu 3 700 1 450 150
― auton käyttöetu 2 620 1 450 78

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 1992 käyttöönotetut autot) edun arvo euroissa

Kuukausikohtainen arvo Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen tai veroviranomaisen esittämän luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo
euro/kk perusarvo euro/kk + kilometrikohtai nen arvo euro/km
I autoluokka,
moottorin iskutilavuus enintään 1 300 cm3
― vapaa autoetu 338,06 105,96 0,155
― auton käyttöetu 216,96 105,96 0,074
II autoluokka,
moottorin iskutilavuus enintään 1 600 cm3
― vapaa autoetu 395,24 127,82 0,178
― auton käyttöetu 253,96 127,82 0,084
III autoluokka,
moottorin iskutilavuus enintään 2 000 cm3
― vapaa autoetu 506,25 188,37 0,212
― auton käyttöetu 349,83 188,37 0,108
IV autoluokka,
moottorin iskutilavuus yli 2 000 cm3
― vapaa autoetu 622,30 243,87 0,252
― auton käyttöetu 440,65 243,87 0,131

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä.Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.

Jos työntekijän luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Ulkomailla saatu autoetu kuuluu ikäryhmään C.

18 §

Ikäryhmissä A ja B perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta. Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 20 000 markalla (3363,76 eurolla). Tästä hinnasta lasketaan 17 §:ssä mainittu prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 50 markkaan. Euroja ei pyöristetä.

19 §

Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä, tai työntekijä joutuu vaihtamaan luontoisetuautoa 17 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, edun perusarvo on 80 prosenttia edellä 17 ja 18 §:ssä tarkoitetusta perusarvosta.

20 §

Ikäryhmissä A ja B autoon hankitut lisävarusteet tavanomaisia talvipyöriä ja autopuhelinta lukuunottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä.

Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 5 000 mk (840,94 €). Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.

21 §

Ikäryhmään C kuuluvien autojen luokka määräytyy yksinomaan moottorin iskutilavuuden perusteella.

22 §

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton polttoainekulut.

Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

23 §

Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.

24 §

Autoedun raha-arvoa on korotettava 2 000,00 markalla (336,38 eurolla) kuukau-dessa tai 133 pennillä (0,224 eurolla) kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

25 §

Edellä 17 §:ssä tarkoitetusta ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä.

Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:

― ajon alkamis- ja päättymisajankohta,

― ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti,

― matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä,

― matkan pituus,

― ajon tarkoitus ja

― auton käyttäjä.

Puhelinetu
26 §

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 120,00 mk (20,18 €) kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 120,00 mk (20,18 €) kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista ja tekstiviesteistä aiheutuneet kustannukset.

Käyvän arvon soveltaminen
27 §

Sellaisen edun raha-arvona, jonka käypä hinta ilmeisesti on tämän päätöksen mukaista raha-arvoa alhaisempi tai jota edellä ei ole mainittu, on pidettävä sen käypää arvoa.

Voimaantulo
28 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja sitä sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 2001 ja vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2000

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.