1067/2000

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (400/1996) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tarvikkeita ja niiden osia, jotka koostuvat yksinomaan muovista, tai joissa on kaksi tai useampi ainekerros, joista kukin koostuu yksinomaan muovista, ja jotka on kiinnitetty toisiinsa sideaineilla tai jollakin muulla tavalla.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa muovilla tarkoitetaan orgaanisia makromolekyyliyhdisteitä, jotka on saatu alhaisemman molekyylipainon omaavista molekyyleistä polymerisaation, polykondensaation, polyaddition tai muun vastaavan menetelmän avulla, tai muuttamalla kemiallisesti luontaisia makromolekyylejä. Silikonit ja muut vastaavat makromolekyyliyhdisteet on myös katsottava muoveiksi. Tällaisiin makromolekyyliyhdisteisiin voidaan lisätä muita aineita.

Tässä asetuksessa muoveja eivät ole:

a) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (855/1994) tarkoitettu pinnoitettu tai pinnoittamaton, regeneroitu selluloosakalvo,

b) elastomeerit,

c) luonnonkumi ja synteettinen kumi,

d) paperi ja kartonki, riippumatta siitä, onko materiaalia muunnettu muovia lisäämällä,

e) pinnoitteet, jotka on saatu paraffiinivahoista, mukaan luettuna synteettiset ja mikrokiteiset vahat sekä näiden keskinäiset seokset ja seokset muovien kanssa, sekä

f) ioninvaihtohartsit.

3 §
Muovisten tarvikkeiden ominaisuudet

Muovisista tarvikkeista saa siirtyä niiden ainesosia elintarvikkeeseen enintään 10 milligrammaa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvan pinnan yhtä neliödesimetriä kohti (kokonaismigraatioraja, mg/dm2). Tämä raja on kuitenkin 60 milligrammaa siirtyneitä ainesosia kilogrammaa elintarviketta (mg/kg) kohti seuraavissa tapauksissa:

a) tarvikkeet, jotka ovat astioita tai astioihin verrattavia taikka jotka voidaan täyttää, ja joiden tilavuus on vähintään 500 millilitraa (ml) ja enintään 10 litraa (l),

b) tarvikkeet, jotka voidaan täyttää ja joille on käytännössä mahdotonta arvioida elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvan pinnan alaa, sekä

c) kannet, tiivisteet, tulpat ja vastaavat sulkemiseen tarkoitetut välineet.

4 §
Muovisten tarvikkeiden valmistuksessa käytettävät lähtöaineet ja lisäaineet

Tarkemmat määräykset muovisten tarvikkeiden valmistuksessa sallituista aineista ja niiden käyttöä koskevista rajoituksista ja muista vaatimuksista ovat tämän asetuksen liitteissä.

Muovisten tarvikkeiden valmistuksessa saa käyttää vain liitteen II luetteloissa A ja B mainittuja tai tarkoitettuja monomeereja ja muita lähtöaineita liitteissä mainituin rajoituksin.

Liitteen II luettelot A ja B eivät kuitenkaan vielä sisällä monomeereja ja muita lähtöaineita, joita käytetään yksinomaan seuraavien tarvikkeiden valmistukseen:

a) nestemäiset, jauhemaiset ja dispersiomuodossa olevat pinnoitteet, jotka on saatu hartsimaisista tai polymeroiduista tuotteista, kuten lakat, maalit, jne.,

b) silikonit,

c) epoksihartsit,

d) sideaineet ja sidospromoottorit, sekä

e) painovärit.

Muovisten (materiaalien ja) tarvikkeiden valmistamisessa saa käyttää liitteessä III mainittuja lisäaineita.

Muovisten (materiaalien ja) tarvikkeiden valmistamisessa saa käyttää liitteessä IV mainittuja bakteerikäymisen avulla saatavia tuotteita.

Liitteessä V yksilöidään vaatimukset eräiden aineiden kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä puhtaudesta.

Tarkemmat määräykset sallittuja monomeerejä ja lähtöaineita, lisäaineita ja bakteerikäymisen avulla saatavia aineita koskevista rajoituksista ja muista vaatimuksista ovat liitteessä VI.

5 §
Ainekohtaiset migraatiorajat

Liitteissä II―IV ilmoitetut ainekohtaiset migraatiorajat on ilmaistu yksiköissä mg/kg. Nämä rajat on kuitenkin ilmaistava yksiköissä mg/dm2 seuraavissa tapauksissa:

a) tarvikkeet, jotka ovat astioita tai astioihin verrattavia, tai jotka voidaan täyttää, ja joiden tilavuus on pienempi kuin 500 ml tai suurempi kuin 10 l, sekä

b) arkit, kalvot ja muut materiaalit, joita ei voi täyttää tai joille on käytännössä mahdotonta arvioida suhdetta tarvikkeen pinnan alan ja sen kanssa kosketuksessa olevan elintarvikkeen määrän välillä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut migraatiorajat, jotka on ilmoitettu yksiköissä mg/kg, muunnetaan yksiköiksi mg/dm2 jakamalla yksiköissä mg/kg ilmoitettu raja-arvo muuntokertoimella 6.

6 §
Migraatiorajojen noudattamisen valvonta

Migraatiorajojen noudattamisen valvonta tulee suorittaa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen tarvittavista perussäännöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (487/1998), jäljempänä päätös 487/1998, ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen testaamiseen käytettävistä simulanteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (262/1992), jäljempänä päätös 262/1992 sekä päätöksen liitteen määräyksiä noudattaen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen ainekohtaisten migraatiorajojen noudattamista ei tarvitse osoittaa, jos kokonaismigraation perusteella voidaan luotettavalla tavalla päätellä, että ainekohtaiset migraatiorajat eivät ylity.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000. Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1071/1996) elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista.

Sellaisten elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden kauppa ja käyttö, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2003 lukien.

Komission direktiivit90/128/ETY (31990L0128); EYVL N:o L 349, 13.12.1990, s. 26, 92/39/ETY (31992L0039); EYVL N:o L 168, 23.6.1992, s. 21, 93/9/ETY (31993L0009); EYVL N:o L 90, 14.4.1993, s. 26, 95/3/EY (31995L0003), EYVL N:o L 41, 23.2.1995, s. 44, 96/11/EY (31996L0011); EYVL N:o L 61, 12.3.1996, s. 26 ja 1999/91/EY (31999L0091); EYVL N:o L 310, 4.12.1999, s. 41

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liitteet I-VI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.