1063/2000

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 25 d, 35 a, 104, 104 a, 130, 152 a ja 269―275 §,

sellaisina kuin niistä ovat 25 d § asetuksessa 671/1997, 35 a § asetuksessa 538/2000, 104 § asetuksessa 703/1998, 104 a § asetuksessa 902/1997, 130, 152 a ja 271 § asetuksessa 290/1998, 270 § osaksi asetuksessa 760/1996 ja 273 § osaksi asetuksessa 530/1993, sekä

lisätään asetukseen uusi 269 a ja 269 b § seuraavasti:

25 d §
Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan ja matkustajien massaksi lasketaan 75 kg tai direktiivin mukainen massa, jos se poikkeaa tästä.

35 a §
Yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja japanilaisten standardien mukaisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun ajoneuvon katsotaan täyttävän 5 luvussa säädetyt EY-direktiivien mukaisuutta koskevat vaatimukset, jos se näiltä osin täyttää kaikki ajoneuvon mallivuotta koskevat yhdysvaltalaiset, kanadalaiset tai japanilaiset ajoneuvotekniset vaatimukset.

104 §
Auton vaatimustenmukaisuus

1. M1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on direktiivin 70/156/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 78/315/ETY, 78/547/ETY, 80/1267/ETY, 87/358/ETY, 87/403/ETY ja 92/53/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 96/27/EY, 96/79/EY, 97/27/EY, 98/91/EY ja 2000/40/EY sekä komission direktiiveillä 93/81/ETY, 95/54/EY ja 98/14/EY tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

2. Toisessa ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana sovellettaviksi sallittujen E-sääntöjen tai EY:n jäsenvaltiossa sovellettaviksi sallittujen direktiivien vaatimukset, jolloin kuitenkin M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakokaasupäästöjen ja takaistuimen turvavöiden kiinnityspisteiden tulee täyttää samana ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa koskevat vaatimukset; taikka

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskevilta osin vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

104 a §
Yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja japanilaisten standardien mukaisen auton vaatimustenmukaisuus

1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun M1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 6 luvussa säädetyt EY- tai E-hyväksyntää koskevat vaatimukset, mukaan lukien lähivalaisimien korkeudensäätölaitetta koskeva vaatimus, jos ajoneuvo täyttää kaikkien auton mallivuotta koskevien FMVSS- tai CMVSS- standardien taikka japanilaisten ajoneuvoja koskevien turvallisuussääntöjen sekä [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2000), alkuperäinen sanamuoto kuului: tai ] yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen mukaiset vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun auton valaisimien lukumäärän tulee täyttää 71 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaiset vaatimukset. Lähi- ja kaukovalaisinten on vastattava 72 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai oltava merkinnällä DOT sekä tyyppiä HB1―HB5, HB7, D2S tai D2R olevilla lampuilla varustetut. Auton etuvalaisimien tulee vastata väriltään sekä etusuuntavalaisimien väriltä ja näkyvyydeltä 73 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

130 §
Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/7/EY, tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

2. Toisessa ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana sovellettaviksi sallittujen E-sääntöjen tai EY:n jäsenvaltiossa sovellettaviksi sallittujen direktiivien vaatimukset; taikka

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskevilta osin vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

152 a §
Mopon ja kevyen nelipyörän vaatimusten- mukaisuus

1. Mopon ja kevyen nelipyörän katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on 130 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

2. Toisessa ETA-valtiossa käyttöön otetun ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana sovellettaviksi sallittujen E-sääntöjen tai EY:n jäsenvaltiossa sovellettaviksi sallittujen direktiivien vaatimukset; taikka

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskevilta osin vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

269 §
Kaikkia ajoneuvoluokkia koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä:

a) myöntää määräaikaisen vain Suomessa voimassa olevan poikkeuksen ajoneuvolle ja sen osalle, jolle ei vielä ole myönnetty tässä asetuksessa vaadittua hyväksyntää, jos ajoneuvo tai sen osa on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

b) hyväksyä vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahan tuodun rekisteröimättömän ajoneuvon, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuontiajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

c) uudistaa määräajaksi taikka määrätylle henkilölle tai yhteisölle myönnetyn poikkeuksen uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle;

d) myöntää ajoneuvomallin tyyppikatsastuksessa vähäisiä poikkeuksia tämän asetuksen vaatimuksista.

2. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa ministeriölle joka vuosi luettelon tämän pykälän, 269 a, 269 b ja 270―275 §:n nojalla myönnetyistä poikkeuksista.

269 a §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi teknisestä tai taloudellisesta syystä myöntää poikkeuksia valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille uuden, voimassa olevaa direktiiviä muuttavan direktiivin, jäljempänä uusi direktiivi, vaatimuksista seuraavin ehdoin:

a) ajoneuvot täyttävät ennen uudessa direktiivissä säädettyjen vaatimusten voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset, ja niitä varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus;

b) valmista ajoneuvoa koskevat poikkeukset ovat voimassa enintään kuusi kuukautta uudessa direktiivissä säädettyjen vaatimusten voimaantulosta tai, jos poikkeusten voimassaoloaika päättyy kalenterivuoden lopussa, seitsemän kuukautta direktiivissä säädettyjen vaatimusten voimaantulosta;

c) keskeneräisestä ajoneuvosta valmistettua invataksia, pelastusautoa, sairasautoa, matkailuautoa, ruumisautoa ja huoltoautoa sekä 103 b §:n h―j kohdassa tarkoitettua ajoneuvoa koskevat poikkeukset ovat voimassa enintään 12 kuukautta uudessa direktiivissä säädettyjen vaatimusten voimaantulosta tai, jos poikkeusten voimassaoloaika päättyy kalenterivuoden lopussa, 13 kuukautta direktiivissä säädettyjen vaatimusten voimaantulosta;

d) poikkeus voidaan myöntää enintään 10 prosentille edellisenä kalenterivuonna tai edellisen 12 kuukauden aikana Suomessa käyttöön otetuista samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvista samanmerkkisistä ajoneuvoista; mainittu prosenttiluku pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun; sekä

e) ajoneuvojen, joille poikkeus myönnetään, tulee olla Suomessa uuden direktiivin voimaantuloa edeltävänä päivänä.

2. Ajoneuvohallintokeskuksen on varmistettava, ettei 1 momentin d kohdassa mainittua enimmäismäärää ylitetä. Ajoneuvohallintokeskus merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvon rekisteriotteeseen.

3. Ajoneuvohallintokeskus ilmoittaa kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille myönnettyjen poikkeuksien keston ja syyt yhdessä direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tietojen kanssa. Ajoneuvohallintokeskus lähettää joka vuosi komissiolle luettelon myönnetyistä poikkeuksista ja niiden syistä.

269 b §
Poikkeukset uutta teknologiaa soveltaville ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille

1. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää luonteeltaan yhden tai useamman erityisdirektiivin yhteen tai useampaan vaatimukseen soveltumattomia tekniikoita tai ratkaisuja käyttäen valmistetuille ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille poikkeuksen, jos poikkeus ei merkittävästi haittaa ympäristöä tai vaaranna liikenneturvallisuutta.

2. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kuukauden kuluessa jäljennöksen poikkeuksesta ja sen liitteistä muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja toimittaa viipymättä komissiolle kertomuksen, joka sisältää:

a) syyn, miksi kyseisistä tekniikoista tai ratkaisuista johtuu, että ajoneuvo, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei sovellu jonkin erityisdirektiivin vaatimuksiin;

b) kuvauksen esille tulevista turvallisuus- ja ympäristönsuojelukysymyksistä sekä toteutetut toimenpiteet;

c) kuvauksen testeistä ja niiden tuloksista, jotka osoittavat jonkin 1 momentissa tarkoitetun erityisdirektiivin vaatimuksia vastaavan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason; sekä

d) ehdotukset vastaavien erityisdirektiivien muutoksiksi tai tarvittaessa uusiksi erityisdirektiiveiksi.

270 §
Auton rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää poikkeuksen:

a) nastojen lukumäärää, sijoitusta, massaa, ulkonemaa, pistovoimaa ja hyväksyntää koskevista 37 ja 38 §:ssä säädetyistä vaatimuksista rallikilpailuun osallistuville henkilöautoille;

b) jarruja koskevista 41 §:n 1 momentissa säädetyistä hyväksyntävaatimuksista;

c) ikkunoiden materiaalin sekä tuulilasin ja takalasin laitteiden 68, 68 a, 69 ja 70 §:ssä tarkoitetuista hyväksyntävaatimuksista muuttotavarana tai yksittäiskappaleena omaan käyttöön rekisteröitäväksi tuodulle autolle ja kilpailu- tai muuhun erikoistarkoitukseen käytettävälle autolle;

d) valaisimien ja heijastimien sijoitusta, näkyvyyttä, väriä ja hyväksyntää koskevista 71, 72 ja 74 §:ssä säädetyistä vaatimuksista ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevalle autolle, muuttotavarana tai yksittäiskappaleena omaan käyttöön rekisteröitäväksi tuodulle autolle ja kilpailu- tai muussa erikoistarkoituksessa käytettävälle autolle;

e) näköesteitä koskevista 99 §:n 1 momentin säännöksistä erikoisrakenteiselle tai kilpailutarkoituksessa käytettävälle autolle tai tiellä tapahtuvaa työskentelyä varten;

f) tämän asetuksen mukaan vaadittavista hyväksynnöistä ETA-valtiossa yksittäiskappaleena valmistetulle tai piensarjana tyyppihyväksytylle M1-luokan ajoneuvolle, jos vaatimusten täyttyminen voidaan muulla tavoin luotettavasti osoittaa.

271 §
Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää poikkeuksen:

a) kilpailussa käytettävälle moottoripyörälle 105 a §:ssä tarkoitettujen nastarenkaiden nastojen lukumäärää, pistovoimaa ja hyväksyntää, 117 ja 119 §:ssä säädettyjä suuntavalaisimia sekä 127 §:ssä säädettyjä taustapeilejä koskevista vaatimuksista;

b) valaisimien ja heijastimien sijoitusta, näkyvyyttä, väriä ja hyväksyntää koskevista 117 §:n 3 ja 4 momentissa säädetyistä vaatimuksista muuttotavarana tai yksittäiskappaleena omaan käyttöön rekisteröitäväksi tuodulle moottoripyörälle ja L5-luokan ajoneuvolle sekä kilpailu- tai muussa erikoistarkoituksessa käytettävälle moottoripyörälle;

c) tämän asetuksen mukaan vaadittavista hyväksynnöistä ETA-valtiossa yksittäiskappaleena valmistetulle tai piensarjana tyyppihyväksytylle ajoneuvolle, jos vaatimusten täyttyminen voidaan muulla tavoin luotettavasti osoittaa.

272 §
Mopon ja kevyen nelipyörän rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen:

a) tässä asetuksessa säädetyistä vaatimuksista toisessa ETA-valtiossa vuonna 1994 tai sen jälkeen käyttöön otetulle, yksittäiskappaleena omaan käyttöön rekisteröitäväksi tuodulle L1-luokan ajoneuvolle, jos ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus vastaa mopon suurimmalle rakenteelliselle nopeudelle 5 §:ssä säädettyjä vaatimuksia;

b) tämän asetuksen mukaan vaadittavista hyväksynnöistä ETA-valtiossa yksittäin valmistetulle tai piensarjana tyyppihyväksytylle ajoneuvolle, jos vaatimusten täyttyminen voidaan muulla tavoin luotettavasti osoittaa.

273 §
Traktorin ja moottorityökoneen rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää yksittäiselle traktorille ja moottorityökoneelle poikkeuksen:

a) liikuntarajoitteisen henkilön käyttöön tulevalle nelipyöräiselle traktorille 32 §:n ja 9 luvun säännöksistä;

b) traktorin vetolaitteita koskevista 157 §:ssä säädetyistä vaatimuksista;

c) liikennetraktorin roiskesuojien mitoitusta koskevista 162 §:ssä säädetyistä vaatimuksista;

d) ikkunoiden materiaalin sekä tuulilasin laitteiden 163 ja 165 §:ssä tarkoitetuista hyväksyntävaatimuksista erikoistarkoitukseen käytettävälle traktorille;

e) valaisimien ja heijastimien sijoitusta, näkyvyyttä, väriä ja hyväksyntää koskevista 166―178 §:ssä säädetyistä vaatimuksista;

f) näköesteitä ja ulkonevia osia koskevista 182 ja 183 §:n säännöksistä erikoisrakenteiselle traktorille ja moottorityökoneelle tai tiellä tapahtuvaa työskentelyä varten.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi, jos poikkeus ei oleellisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, myöntää moottorityökoneelle sen siirtämiseksi työmaalta toiselle tai huoltotarkoituksessa poikkeuksen:

a) ohjauksen voimansiirron ominaisuuksia koskevista 154 §:n 2 momentissa säädetyistä vaatimuksista;

b) hydrostaattisen voimansiirron avulla toimivien jarrujen ominaisuuksia koskevista 155 §:n 3 momentissa säädetyistä vaatimuksista.

274 §
Maastoajoneuvon ja moottorittoman ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää poikkeuksen 10 ja 11 luvussa säädetyistä vaatimuksista yksittäiselle ajoneuvolle.

275 §
Perävaunun ja hinattavan laitteen rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää poikkeuksen:

a) yliraskaan erikoiskuljetusperävaunun ohjauslaitetta ja vetolaitetta koskevista 217 a §:n 1 momentissa ja 219 §:n 3 momentissa säädetyistä hyväksyntävaatimuksista;

b) jarruja koskevista 218 §:n 1 momentissa säädetyistä hyväksyntävaatimuksista;

c) valaisimien ja heijastimien sijoitusta, näkyvyyttä, väriä ja hyväksyntää koskevista 223, 225, 238, 249 ja 260 §:ssä säädetyistä vaatimuksista erikoistarkoitukseen käytettävälle perävaunulle ja hinattavalle laitteelle;

d) traktorin perävaunun vetolaitetta koskevasta 246 §:n 2 momentissa säädetyistä hyväksyntävaatimuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2000.

Ennen voimaantulopäivää toimitetut poikkeuslupahakemukset ratkaistaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.