1060/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä, steriloimista tai kastroimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) mielenterveyslain (1116/1990) 24 §:ssä tarkoitetut päätökset;

3) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

4) muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös; sekä

5) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut ovat:

1) lupa elimien tai kudoksen irrottamiseen 350 mk;

2) ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat laitoskohtaiset toimintaluvat 350 mk;

3) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa 350 mk;

4) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi 350 mk;

5) lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 11 §:ssä tarkoitettu lupa alkiotutkimukseen 350 mk;

6) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen Suomessa suoritetun perustutkinnon, perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen, käytännön palvelun tai erikoiskoulutuksen taikka Pohjoismaiden välisessä sopimuksessa (Sops 2/1994) tarkoitetun vastaavan oikeuden perusteella 250 mk,

muussa ETA-valtiossa suoritetun koulutuksen perusteella 1 000 mk, ja

kun päätös annetaan oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 110 mk;

7) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu lupa 900 mk. Kun kyse on aiemmin myönnetyn luvan voimassaoloajan jatkamisesta 500 mk;

8) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin johtavan säädetyn koulutuksen hyväksyminen 250 mk,

oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuvasta päätöksestä 110 mk, ja

jos hyväksyminen perustuu koulutukseen, josta ei ole säädetty, 800 mk;

9) ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus 250 mk tai keskusrekisterin ote 150 mk;

10) päätökset tutkimuslupa-asioissa 800 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 250 markkaa; sekä

11) viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen 10 mk sivulta, kuitenkin enintään 100 mk asiakirjalta.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset;

4) julkaisut;

5) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

7) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1―4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001. Asetusta sovelletaan sen voimassaolon aikana vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finanssisihteeri
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.