1057/2000

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n, 3 §:n 1 momentin ja 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2200/961 (jäljempänä markkinajärjestelyasetus) ja sen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan interventiojärjestelmän osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 659/972 (jäljempänä soveltamisasetus) sovellettaessa noudatettavaa vihannesten tai hedelmien (jäljempänä interventiotuote) poistamismenettelyä markkinoilta.

2 §
Interventiotuotteiden luovutus kompostoitavaksi tai muuta luonnollista hajoamista hyödyntävään prosessiin

Markkinajärjestelyasetuksen 30 artiklan 2 kohdan mukainen interventiotuotteiden kompostointi tai muu biologinen hyödyntäminen tulee tehdä ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan saaneessa jätteiden hyödyntämislaitoksessa.

3 §
Intervention ennakkoilmoitus

Markkinajärjestelyasetuksen 11 ja 13 artikloissa tarkoitetun tuottajaorganisaation (jäljempänä tuottajaorganisaatio) tulee ilmoittaa interventiosta ennakolta maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikölle (jäljempänä interventioyksikkö) sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 8 artiklassa ja tässä pykälässä säädetään.

Ennakkoilmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön ennakkoilmoituslomakkeella numero 561870-00.

Mikäli interventiotuotteet on tarkoitus luovuttaa soveltamisasetuksen 12 artiklassa tarkoitetulle laitokselle ilmaisjakelua varten, tulee tästä mainita ennakkoilmoituslomakkeessa. Mikäli tuotteet kompostoidaan tai hyödynnetään muuten biologisesti, tulee ennakkoilmoituksen liitteenä toimittaa kopio jätteiden hyödyntämislaitoksen ympäristöluvasta.

4 §
Hyväntekeväisyysorganisaation hyväksyminen ilmaisjakelun suorittajaksi

Soveltamisasetuksen 11 artiklassa tarkoitetun hyväntekeväisyysorganisaation (jäljempänä hyväntekeväisyysorganisaatio) tulee toimittaa ilmaisjakelun suorittajaksi hyväksymistä koskeva hakemus interventioyksikölle sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 11 artiklassa ja tässä pykälässä säädetään.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 561871-00.

5 §
Rekisteröitymisvelvollisuus

Tuottaja- ja hyväntekeväisyysorganisaation tulee rekisteröityä interventioyksikön asiakasrekisteriin. Rekisteröitymistä haetaan interventioyksiköstä saatavalla rekisteröitymislomakkeella.

6 §
Interventiokorvaus

Interventiota koskeva korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa interventioyksikölle sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 5 ja 8 artikloissa sekä tässä pykälässä säädetään.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 561874-99.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen antama soveltamisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettu interventiotuotteille asetettuja vaatimuksia koskeva todistus.

Hakemuksen liitteenä tulee interventiotuotteiden käyttötarkoituksesta riippuen toimittaa ilmaisjakelun suorittajan tai jätteiden hyödyntämislaitoksen antama interventiotuotteiden haltuunottotodistus.

7 §
Kuljetuskustannukset

Ilmaisjakelusta aiheutuneiden kuljetuskustannusten korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa interventioyksikölle sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 15 artiklassa ja tässä pykälässä säädetään.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 561873-00.

Korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa soveltamisasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaiset tositteet.

8 §
Lajittelu- ja pakkauskustannukset

Ilmaisjakelusta aiheutuneiden lajittelu- ja pakkauskustannusten korvaushakemus tulee toimittaa liitteineen interventioyksikölle sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 16 artiklassa ja tässä pykälässä säädetään.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 561873-00.

Korvaushakemuksen liitteenä tulee toimittaa soveltamisasetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaiset tositteet.

9 §
Kirjanpito ja asiakirjojen säilytys

Hyväntekeväisyysorganisaatioiden on pidettävä erillistä kirjanpitoa tuotteiden käytöstä interventioyksiköstä saatavan seurantalomakkeen numero 561875-00 mukaisesti tai vähintään vastaavat tiedot sisältävällä muulla tavalla.

Kirjanpitoon tulee liittää tuotteiden ilmaisjakelua koskevat asiakirjat, kuten tositteet tuotteiden haltuunotosta, järjestöjen välisistä tai sisäisistä tuotteiden siirroista ja tuotteiden luovutuksesta. Kaikki kirjanpitoaineisto tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1 (31996R2200); EYVL N:o L 297, 21.11.1996, s. 1
2 (31997R0659); EYVL N:o L 100, 17.4.1997, s. 22

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.