1056/2000

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän elintarviketuen täytäntöönpanosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset seuraavissa neuvoston ja komission asetuksissa määritellyn tuen (jäljempänä elintarviketuki) täytäntöönpanosta:

1) neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87 yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille

2) komission asetus (ETY) N:o 3149/92 interventiovarastoista lähtöisin olevien elintarvikkeiden toimittamista yhteisön vähävaraisimmille henkilöille koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä.

2 §
Elintarviketukeen oikeutetut järjestöt

Elintarviketukea voidaan myöntää voittoa tavoittelematonta avustustoimintaa harjoittavalle järjestölle tai yhteisölle, joka kykenee toteuttamaan elintarviketuen täytäntöönpanon edellä mainittujen yhteisön asetusten ja tämän asetuksen määräysten mukaisesti (jäljempänä avustusjärjestö).

3 §
Hakumenettely ja rekisteröitymisvelvollisuus

Avustusjärjestön tulee toimittaa elintarviketukea koskeva hakemus maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikköön (jäljempänä interventioyksikkö) kutakin tukikautta (1.10.―30.9.) edeltävän huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä. Hakemus on tehtävä ministeriön lomakkeella Nro 561014. Tukihakemukset tulee tehdä keskitetysti siten, että keskusjärjestön hakemus käsittää sen alaisuudessa toimivien järjestöjen tukitarpeen kokonaisuudessaan.

Avustusjärjestöjen tulee ennen tuen hakemista rekisteröityä interventioyksikön asiakasrekisteriin. Rekisteröitymistä haetaan interventioyksiköstä saatavalla rekisteröitymislomakkeella.

4 §
Elintarviketuen kohdentaminen avustus- järjestöjen kesken

Maa- ja metsätalousministeriö kohdentaa tukena myönnettävät elintarvikkeet niitä määräaikaan mennessä hakeneiden avustusjärjestöjen kesken siten, että avustusjärjestöjen hakemuksen mukaisia elintarvikemääriä vähennetään tarvittaessa tasasuhteessa. Elintarviketukea myönnetään kuitenkin vain niille avustusjärjestöille, joiden edellä sanotulla tavalla määritelty elintarvikemäärä on vähintään 1000 kiloa.

5 §
Elintarvikkeiden jakelu avustusjärjestöille

Jakelun aloittamisesta ilmoitetaan elintarviketukiohjelmaan hyväksytyille avustusjärjestöille kirjeitse. Avustusjärjestöjen tulee ilmoittaa interventioyksikölle elintarvikkeiden kuljetusten ja jakelun järjestämistä varten tarvittavat tiedot elintarvikkeiden toimitusosoitteista sekä vastaanottopisteiden yhteyshenkilöistä yhteystietoineen. Mikäli avustusjärjestö laiminlyö näiden tietojen ilmoittamisen ennen jakelun aloittamista, tuki voidaan kohdentaa muille avustusjärjestöille. Mikäli avustusjärjestön tarvitseman tuen määrä pienenee, tulee sen ilmoittaa tästä viivytyksettä interventioyksikölle.

6 §
Elintarvikkeiden jakelu avunsaajille

Avustusjärjestöjen tulee jakaa elintarvikkeet vähävaraisiksi toteamilleen henkilöille joko paketteina tai aterioina. Avunsaannin edellytyksenä ei saa olla avustusjärjestön jäsenyys. Elintarvikkeita luovutettaessa avunsaajalta tulee pyytää kuittaus vastaanotosta. Avustusjärjestöt voivat käyttää elintarvikkeita aterioiden valmistukseen, mutta tällöin ateriasta saa periä korkeintaan 10 markan maksun. Avustusjärjestöjen tulee säilyttää tuotteet asianmukaisella tavalla ja jakaa ne hyvissä ajoin ennen tuotteissa olevaa parasta ennen -päivämäärää.

7 §
Avustusjärjestöjen selvitykset tukikauden toiminnasta

Avustusjärjestöjen tulee säilyttää saaduista tuotemääristä todisteena rahtikirja, jonka kopio tulee toimittaa interventioyksikköön. Avustusjärjestöjen tulee toimittaa kirjanpitoonsa perustuva kertomus edellisestä tukikaudesta interventioyksikölle tukikautta seuraavan tammikuun loppuun (31.1.) mennessä. Tiedot, jotka kertomuksesta tulee käydä ilmi, ilmoitetaan avustusjärjestöille elintarvikkeiden jakelun aloittamisen yhteydessä.

8 §
Valvonta

Tuen jakeluun osallistuvat järjestöjen tulee antaa Euroopan yhteisöjen komission, maa- ja metsätalousministeriön tai sen valtuuttamien tarkastusviranomaisten pyynnöstä tuen käyttöä koskeva kirjanpito ja muut asiakirjat tarkastusviranomaisten käyttöön. Kirjanpidon ohella tuen käytön valvonta voi kohdistua myös yksittäisiin avustustapahtumiin.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2000. Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksessa tarkoitettujen tukijärjestelyjen valmistelutoimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän tuen täytäntöönpanosta (314/2000) sekä maa- ja metsätalousministeriön yleiskirje Dnro 5175/97 avustusjärjestöille myönnettävää elintarviketukea toimeenpantaessa noudatettavista menettelytavoista.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.