1046/2000

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä

kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 14 ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat osaksi asetuksessa 1367/1993,

muutetaan 2 §:n 4 momentti ja 11―13 §, sellaisena kuin niistä on 12 § osaksi asetuksessa 741/1994, ja

lisätään 54 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 284/2000, uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §

Maavoimien materiaalihallintoa varten on puolustusvoimien materiaalilaitos sekä rauhanturvaamistoiminnan käytännön toimeenpanoa varten puolustusvoimien kansainvälinen keskus.

11 §

Puolustusvoimien sotilaallisena johtoesikuntana ja keskushallintoviranomaisena pääesikunta käsittelee ja ratkaisee ne puolustusvoimille kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty puolustusvoimien muun viranomaisen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi, sekä johtaa ja valvoo puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista, jollei puolustusvoimain komentajan toimivallasta muuta johdu.

12 §

Pääesikunnassa on:

1) henkilöstöesikunta, päätehtävänään henkilöstövoimavarojen johtamiseen, henkilöstöhallintoon ja asevelvollisuuteen liittyvät asiat;

2) operaatioesikunta, päätehtävänään sotilaallisen maanpuolustuksen valmiuteen sekä valtakunnan alueen valvontaan ja sen alueelliseen koskemattomuuteen liittyvät asiat;

3) huoltoesikunta, päätehtävänään puolustusvoimien huoltoon sekä materiaali- ja kiinteistöhallintoon liittyvät asiat; sekä

4) maavoimaesikunta, päätehtävänään maavoimien kehittämiseen ja varustamiseen liittyvät asiat.

Pääesikunnassa voi 1 momentissa säädetyn lisäksi olla esikuntiin kuulumattomia osastoja ja muita toimintayksiköitä.

Pääesikunnan esikuntien tehtävistä ja esikuntien jakamisesta osastoihin ja muihin toimintayksiköihin samoin kuin suoraan pääesikunnan päällikön alaisista osastoista ja muista toimintayksiköistä määrätään yksityiskohtaisemmin pääesikunnan työjärjestyksessä.

13 §

Henkilöstöesikuntaa johtaa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, operaatioesikuntaa puolustusvoimien operaatiopäällikkö, huoltoesikuntaa puolustusvoimien huoltopäällikkö ja maavoimaesikuntaa maavoimapäällikkö.

54 §

Rauhanturvajoukon komentajan ja rauhanturvaamisorganisaatiossa kenraalin sotilas- tai palvelusarvossa palvelevan tehtävään määräämisestä säädetään rauhanturvaamislaissa (514/1984). Everstin tai kommodorin sotilas- tai palvelusarvossa palvelevan määrää tehtävään puolustusministeriö sekä muut rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöt pääesikunta. Muun rauhanturvaamishenkilöstön määrää tehtävään puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2000

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.