1019/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (93/1996) 2 ja 7 § ja 11 §:n 2 momentti sekä

lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

1 luku

Metsäkeskuksia koskevat säännökset

2 §
Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävät

Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää metsäkeskuksen toimintalinjoista sekä neuvottelutavoitteista maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja varten;

2) päättää monivuotista toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevista asioista sekä vahvistaa vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio;

3) vahvistaa metsäkeskuksen työjärjestys;

4) päättää valtion rahoitustuella tehtäviä metsätalouden töitä koskevan ehdotuksen tekemisestä maa- ja metsätalousministeriölle;

5) päättää metsänhoitoyhdistyksen toimialueesta ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) metsäkeskuksen tehtäväksi säädetyistä muista asioista, lukuun ottamatta asioita, joissa on kysymys yksityistä kansalaista tai yhteisöä yksittäisessä asiassa välittömästi koskevasta päätöksenteosta;

6) päättää kiinteistön, toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä muun arvoltaan merkittävän omaisuuden myynnistä ja ostosta, metsäkeskuksen toimivallan puitteissa omaisuuden kiinnittämisestä ja vakuuden antamisesta sekä muusta taloudellisesti merkittävästä asiasta;

7) vahvistaa metsäkeskuksen tilinpäätös ja hyväksyä toimintakertomus;

8) vahvistaa metsäkeskukselle tilitettävien metsänhoitomaksuvarojen käytön periaatteet;

9) valvoa ylimpänä toimielimenä metsäkeskuksen toimintaa, lukuun ottamatta metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisasioiden (viranomaisasia) ratkaisemista; sekä

10) käsitellä muut metsäkeskuksen toiminnan kannalta merkittävät asiat.

7 §
Metsäkeskuksen henkilöstö

Metsäkeskuksessa on johtaja ja tarpeellinen määrä viranomaisasioita ratkaisevia toimihenkilöitä (viranomaistoimihenkilö) sekä viranomaisasioita esitteleviä toimihenkilöitä. Muusta henkilöstöstä määrätään työjärjestyksessä.

8 §
Metsäkeskuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Viranomaisasioita esittelevän toimihenkilön kelpoisuusvaatimuksena on perehtyneisyys metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä hallinnollisten tehtävien tuntemus.

11 §
Metsäkeskuksen toimien täyttäminen

Viranomaistoimihenkilön nimittää ja tämän sijaiset määrää johtokunta. Nimitys- ja määräyspäätös sekä päätös, jolla viranomaistoimihenkilö ilman omaa pyyntöään vapautetaan tehtävistään, on alistettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi. Toimen täyttämisessä noudatetaan, mitä valtion virkamiesasetuksessa (971/1994) säädetään viran haku- ja täyttämismenettelystä.


12 a §
Viranomaisasioiden valmistelun eriyttäminen

Viranomaisasioita esittelevän toimihenkilön tehtävien eriyttämisen osalta noudatetaan, mitä metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetussa laissa tai sen nojalla viranomaisasioiden ratkaisijasta säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.