979/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon lisämaksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/1995) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 1 artiklassa tarkoitetun lisämaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja perimisestä.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii lisämaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja perimisestä. Ministeriö vahvistaa maidon ostajan, jäljempänä meijeri, maksettavaksi tulevan lisämaksun 5 §:ssä tarkoitetun tiliselvityksen perusteella. Kullekin viitemääränsä ylittäneelle tuottajalle toimitetaan lisäksi päätös lisämaksusta ja sen perusteesta.

3 §
Lisämaksun määrääminen

Jos maakiintiö ylittyy, lisämaksu peritään kaikesta tuotantojakson aikana meijeriin toimitetusta maidosta tai maitomäärää vastaavasta tuotteesta, jonka tuotanto, rasvapitoisuus huomioon ottaen, ylittää tuottajan käytettävissä 31 päivänä maaliskuuta kyseisenä vuonna olevan viitemäärän.

Ennen lisämaksun määräämistä tuottajien tilakohtaiset viitemäärien ylitykset ja alitukset tasataan kansallisella tasolla viitemäärien ylitysten suhteessa. Lisämaksua peritään vain se määrä, joka tarvitaan lisämaksun maksamiseen Euroopan yhteisölle.

Tuottajan viitemäärän ylittävä lisämaksun alainen maitomäärä lasketaan kertomalla tuottajan rasvakorjattu viitemäärän ylitys prosenttiluvulla, joka saadaan kun maakiintiön ylitys jaetaan tilakohtaisten viitemäärien kokonaisylityksellä ja osamäärä kerrotaan sadalla. Tuotantojaksolla 1999/2000 lisämaksun alainen määrä on 5,42135 prosenttia tilakohtaisen viitemäärän ylityksestä.

4 §
Muuntokerroin

Lisämaksun alainen maitomäärä muunnetaan kiloiksi jakamalla litrat luvulla 0,971.

5 §
Meijerin ilmoitusvelvollisuus

Meijerin on kunakin vuonna ennen 15 päivää toukokuuta toimitettava maa- ja metsätalousministeriön maitokiintiörekisteriin maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 536/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tilitysten yhteenvedon (tiliselvitys) konekielisenä kultakin maidontuottajalta tuotantojakson aikana vastaanottamistaan maitomääristä ja niiden rasvapitoisuudesta sekä tuottajien siirtymisistä. Samat tiedot on toimitettava ministeriölle lisäksi sen vahvistamalla lomakkeella.

6 §
Lisämaksun maksaminen

Meijerin, johon tuottaja viimeksi tuotantojakson aikana on toimittanut maitoa, on tuotantojakson päättymistä seuraavan elokuun 15 päivään mennessä maksettava lisämaksut viitemääränsä ylittäneiden tuottajien osalta maa- ja metsätalousministeriön tilille, jonka numero on 800027-37811. Lisämaksu jaetaan niiden tuottajien kesken, jotka ovat vaikuttaneet ylitykseen.

7 §
Lisämaksun ennakko

Jos tuottajan toimittamat määrät ylittävät hänen käytettävissään olevat viitemäärät, meijeri on oikeutettu pidättämään lisämaksun ennakkona kaikista omat viitemääränsä ylittävän tuottajan toimituksista maidon hintaa vastaavan summan.

Kun ministeriö on vahvistanut tuottajan osuuden lisämaksusta, meijerin on viipymättä palautettava liikaa peritty lisämaksu tuottajalle.

8 §
Lisämaksun viivästyminen ja laiminlyönti

Jos lisämaksua ei ole suoritettu määräajassa maa- ja metsätalousministeriön tilille tai lisämaksua on suoritettu liian vähän, laiminlyödyltä määrältä peritään maksunlisäystä siten kuin Euroopan yhteisön maito- ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:ssä säädetään.

9 §
Päätösten allekirjoittaminen

Tämän asetuksen nojalla annettavat päätökset voidaan antaa käyttäen hyväksi automaattista tietojenkäsittelyä. Näin annettaviin päätöksiin saadaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2000, ja se on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2008. Sitä sovelletaan tuotantojaksosta 1999/2000.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeet 10/00 ja 71/00.

Maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen 71/00 mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa ministeriön tilille maksetut lisämaksut katsotaan ennakkomaksuiksi.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.