973/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain (508/2000) 5 luvun 6 §:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan maakaasumarkkinalain (508/2000) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen saman yhteisön, laitoksen tai muun yhteenliittymän harjoittamien maakaasuliiketoimintojen eriyttämiseen toisistaan ja muista liiketoiminnoista.

Tätä asetusta sovelletaan myös niihin maakaasuliiketoiminnan harjoittajiin, jotka harjoittavat pelkästään maakaasuliiketoimintaa, sekä niihin, jotka harjoittavat pelkästään yhtä maakaasuliiketoimintaa.

Tässä asetuksessa yrityksellä tarkoitetaan maakaasuliiketoimintaa harjoittavaa yhteisöä, laitosta tai muuta yhteenliittymää.

2 §

Jos maakaasumarkkinalaki, maakaasumarkkinoista annettu valtioneuvoston asetus (622 /2000) tai tämä asetus taikka niiden nojalla annetut säännökset eivät sisällä eriytetyistä tilinpäätöksistä yksityiskohtaisia säännöksiä, voidaan ne laatia yrityskohtaisin perustein ottaen huomioon mainittujen säännösten ja määräysten ilmaisemat yleiset periaatteet.

Valittua eriyttämismenettelyä tulee noudattaa jatkuvasti, ellei sen muuttamiseen ole perusteltua syytä. Eriyttämiskäytäntöön tilikauden aikana tehdyt muutokset tulee ilmoittaa ja esittää muutosten perusteet eriytettyjen tilinpäätösten yhteydessä niiden lisätietona.

3 §

Eriytetyt tilinpäätökset tulee laatia noudattaen kirjanpitolain (1336/1997) ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997) sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten määrittelemiä kirjanpidon yleisperiaatteita sekä asettamia vaatimuksia tilinpäätöksen muodolle ja sisällölle. Kunnat ja kuntayhtymät laativat tilinpäätökset kuntalain (365/1995) ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

Siltä osin kuin toimintojen eriyttäminen ei tapahdu suoraan kirjanpidossa vaan perustuu erillislaskelmiin, tulee nämä laskelmat liittää kirjanpitoaineistoon ja säilyttää siten kuin kirjanpitolaissa säädetään sekä kunnissa ja kuntayhtymissä siten kuin arkistolaissa (831/1994) tai sen nojalla annetuissa määräyksissä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä säädetään.

4 §

Laadittaessa eriytettyjä tilinpäätöksiä ensimmäistä kertaa tulee pysyvät vastaavat sisällyttää eriytettyihin tilinpäätöksiin suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettyihin hankintamenoihin arvostettuina kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Muiden varallisuus- ja pääomaerien arvostamisessa tulee noudattaa kirjanpitoarvoja.

Eriytettyihin tilinpäätöksiin sisällytettävissä taseissa tulee mahdollisuuksien mukaan soveltaa tasejatkuvuuden periaatetta siten kuin kirjanpitolaissa säädetään.

Eriytetyissä tilinpäätöksissä tehtävien poistojen tulee perustua hankintamenoihin.

Kaikkien eriytettäviin tilinpäätöksiin kirjattavien erien tulee olla johdettavissa kirjanpidosta siten, että laadittaessa maakaasuliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten ja muun toiminnan eriytettyjen tilinpäätösten yhdistelmä eliminoimalla toimintojen väliset liiketapahtumat ja varallisuus- sekä pääomasiirrot ja laskemalla eriytetyt tilinpäätökset yhteen päädytään virallisen tilinpäätöksen lukuihin. Tällainen yhdistelylaskelma tulee liittää eriytettyihin tilinpäätöksiin niiden lisätiedoksi. Erillistä yhdistelmälaskelmaa ei kuitenkaan tarvitse liittää eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedoksi, jos eriytetyt tilinpäätökset itsessään on laadittu sellaiseen muotoon, että tässä tarkoitettu niiden ja virallisen tilinpäätöksen välinen yhteys on vaivatta todettavissa.

5 §

Kaikkien eriytettyihin tilinpäätöksiin kohdistettavien tuottojen ja kulujen sekä varallisuus- ja pääomaerien jakaminen eri toiminnoille tulee toteuttaa siten, että aiheuttamisperiaate mahdollisuuksien mukaan toteutuu. Sovellettavat jakoperusteet tulee määritellä yksityiskohtaisesti ja näin syntyvät määritelmät tulee säilyttää siten kuin kirjanpitolaissa säädetään ja kunnissa sekä kuntayhtymissä siten kuin arkistolaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttämisestä säädetään.

Aiheuttamisperiaatteella tarkoitetaan sitä, että kaikki liiketoiminnoille suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä varallisuus- ja pääomaerät merkitään suoraan asianomaisen liiketoiminnon eriytettyyn tilinpäätökseen ja että liiketoimintojen yhteiset kustannukset jaetaan soveltaen sellaista jakoperustetta, joka johtaa kyseisten kustannusten kohdistumiseen ne todellisuudessa aiheuttaneelle liiketoiminnolle.

6 §

Eriytettyihin tilinpäätöksiin tulee sisältyä kirjanpitolain mukainen vertailutieto viimeistä edelliseen tilikauteen jokaisesta eriytetyn tuloslaskelman ja taseen erästä, jos yritykseltä on edellytetty eriyttämisen toteuttamista viimeistä edelliseltä tilikaudelta. Jos eriytetyn tuloslakelman tai taseen erittelyä on muutettu taikka vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava.

7 §

Eriytettyihin tilinpäätöksiin tulee aina sisällyttää seuraavat tiedot:

1) selvitys tuottojen ja kulujen sekä varallisuus- ja pääomaerien jakoperusteista eriytetyille toiminnoille sekä jakoperusteissa tilikauden aikana mahdollisesti tapahtuneista muutoksista;

2) selvitys suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteista varallisuuserittäin ja liiketoiminnoittain.

8 §

Eriytettyjen tilinpäätösten lisätietoina tulee antaa sellaisia selventäviä tietoja, jotka eriytettyjen tilinpäätösten vertailukelpoisuuden parantamiseksi tai niihin sisältyvien erityispiirteiden selvittämiseksi ovat tarpeen.

9 §

Eriytetyt tilinpäätökset tulee ottaa osaksi maakaasuliiketoimintaa harjoittavan yrityksen ja konsernin tai kunnan tai kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä sekä ottaa osaksi julkaistavaa vuosikertomusta tai vuosikatsausta tai muuta vastaavaa yrityksen ja konsernin tai kunnan tai kuntayhtymän julkisesti sen sidosryhmien saataville toimittamaa dokumenttia.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2001 alkavasta tilikaudesta tai, jos tilikausi on tuolloin kesken, ensimmäisestä tuon ajankohdan jälkeen alkavasta tilikaudesta lähtien.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.