947/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 3 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdan sekä 64 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kun niistä 64 § 3 momentti on laissa 44/2000:

1 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/ 1999) 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna luottolaitoksena pidetään myös Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:tä.

2 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/ 1999) 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja keskusrahalaitoksia ovat:

1) liikepankit, joiden kotipaikka on ja jotka toimivat Euroopan unionin alueella;

2) Suomen Hypoteekkiyhdistys;

3) niiden osuuspankkien osalta, jotka ovat Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan jäseniä, sekä Okopankki Oyj:n osalta Osuuspankkien Keskuspankki Oyj;

4) niiden osuuspankkien osalta, jotka ovat Paikallisosuuspankkiliiton jäseniä, Oy Samlink Ab siten kuin 5 kohdassa säädetään;

5) säästöpankkien, säästöpankkiosakeyhtiöiden ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen osalta Oy Samlink Ab, jonka tilinpitäjäpankkina toimii Aktia Säästöpankki Oyj;

6) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy, kuitenkin muissa luottolaitoksissa hoidettavana olevien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n luottojen osalta niiden luottolaitosten keskusrahalaitokset, joissa kysymyksessä olevia luottoja hoidetaan ja

7) Euroopan unionin alueella toimivien muiden hypoteekkiyhdistysten, säästöpankkien ja osuuspankkien osalta yhteisö, joka toimii vastaavalla tavalla kuin 2―5 kohdassa tarkoitetut yhteisöt ja jolla on tilinpitäjäpankki siinä tapauksessa, ettei yhteisö itse toimi tilinpitäjäpankkina.

3 §

Keskusrahalaitoksena voi toimia ainoastaan sellainen 2 §:ssä tarkoitettu yhteisö, jonka tilinpito- ja tietojärjestelmät täyttävät 5 §:ssä säädetyt edellytykset siltä osin, kuin kysymys on maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla myönnettävien lainavarojen ja lainoihin perustuvien maksujen välittämisestä sekä varojen ja tuen käyttöä koskevien tietojen siirtämisestä valtion ja luottolaitoksen välillä.

Jos luottolaitos toimii ilman keskusrahalaitoksen välitystä maa- ja metsätalousministeriöön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukseen nähden, tulee sen täyttää keskusrahalaitokselle asetetut vaatimukset.

4 §

Jos 2 §:n 1 tai 7 kohdassa tarkoitettu yhteisö ei ole ennen tämän asetuksen voimaantuloa toiminut maaseutuelinkeinolain (1295/90) 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuna keskusrahalaitoksena, on sen ennen lainan hoitoon tai varojen välittämiseen liittyvän tehtävän vastaanottamista saatava maa- ja metsätalousministeriön hyväksyminen keskusrahalaitoksena toimimiselle.

Mitä 1 momentissa säädetään koskee vastaavasti luottolaitosta, joka ryhtyy toimimaan ilman keskusrahalaitosta 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin.

Keskusrahalaitokseksi tai 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi luottolaitokseksi voidaan hyväksyä vain sellainen yhteisö, jonka kotipaikka ja pääasiallinen toiminta-alue ovat Euroopan unionin alueella.

5 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla myönnettyjä lainoja hoitavien luottolaitosten ja niiden 2 §:ssä tarkoitettujen keskusrahalaitosten tulee antaa maa- ja metsätalousministeriölle tiedot ainakin seuraavista seikoista:

1) lainan numero;

2) lainan määrä;

3) lainalaji;

4) lainan myöntöpäivämäärä;

5) lainaan sisältyvä tuen määrä yhteensä;

6) tukipäätöksen hallinnollinen numero;

7) tukea hallinnoivan luottolaitoksen konttorin numero;

8) lainansaaja;

9) tukilaji;

10) tukikoodi;

11) kuntakoodi;

12) vapaavuosien lukumäärä

13) lainasta nostetun erän määrä;

14) noston päivämäärä;

15) lainan kokonaiskorko;

16) lainan eräpäivät;

17) lainasta maksetut korot ja niiden maksupäivät;

18) lainasta maksetut lyhennykset ja niiden maksupäivät;

19) lainan erääntymätön pääomasaldo;

20) korkoetuudesta tai, jos kysymys on korkotukilainasta, korkotuesta korkojaksona kuluneen etuuden tai tuen määrä, kustakin koronmaksuvälistä erikseen;

21) korkoetuudesta tai, jos kysymys on korkotukilainasta, korkotuesta käytetty osuus yhteensä; sekä

22) vapaavuosien lyhennyksinä käytetyn tuen määrä ja päivämäärä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä muitakin tietoja sisällytettäväksi tietojärjestelmään, jos se tuen seurannan kannalta on välttämätöntä.

6 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa kullekin keskusrahalaitokselle määrittelyt 5 §:ssä säädetyistä tiedoista annettavien tietueiden tietosisällöstä, muodosta ja tarvittaessa laskentatavasta.

7 §

Luottolaitoksen tulee antaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle 5 §:ssä tarkoitetuista seikoista tiedot eräpäivien mukaisesti eräpäivää seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä maa- ja metsätalousministeriön ilmoittamin tavoin eriteltynä.

Luottolaitoksen antamia tietoja on verrattava tietopalvelukeskuksen tietojärjestelmien tietoihin. Jos tiedoissa on eroavuuksia, tietopalvelukeskuksen on selvitettävä, mistä ero johtuu ja ilmoitettava asianomaiselle taholle virheestä. Tämän asia on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi.

8 §

Luottolaitoksen tulee tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai, jos kysymys on 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tilanteista tai lainojen rahaliikennettä koskevista seikoista, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen pyynnöstä antaa muulloinkin kuin 7 §:ssä säädettyinä ajankohtina tietoja 5 §:ssä luetelluista seikoista.

9 §

Luottolaitoksen tulee säilyttää maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaiseen lainoitukseen liittyvät asiakirjat ja muut tiedot tämän asetuksen liitteen mukaisia säilytyspaikkoja, -tapoja ja -aikoja noudattaen. Liitteen mukaiset säilytysajat koskevat sekä osarahoitettavia lainoja että kansallisista varoista myönnettyjä lainoja.

Sellaisissa luottolaitoksissa, joissa laina-asiakirjojen säilyttäminen on keskitetty johonkin toiseen konttoriin, toimipisteeseen tai keskuspankkiin, liitteessä tarkoitetut lainan myöntäneelle konttorille ja toimipisteelle asetetut säilytysvelvoitteet koskevat edellä mainittuja yksikköjä. Tällöinkin asiakirjat tulee säilyttää siten, että luottolaitoksissa suoritettavissa valvonnoissa asiakirjat on mahdollista vaikeudetta saada tarkastettaviksi.

Lainaa koskevien asiakirjojen ja aineiston säilytysaika jatkuu tavoite 1 -ohjelman alueella myönnetyissä lainoissa liitteessä lueteltuja säilytysaikoja kolme vuotta pitempään, kuitenkin vähintään kolme vuoden ajan ohjelman päättymisestä, jos

a) lainaan liittyvä tuki on myönnetty investointiin tai nuoren viljelijän tilanpidon aloittamiseen;

b) tuki on osarahoitettava; ja

c) tuki sisältyy tavoite 1 -ohjelman toimeenpanoon.

10 §

Maaseutuelinkeino- tai rahoituslain 27 §:n 4 momentissa ja 72 §:ssä tarkoitettuun hyvityshakemukseen on liitettävä:

1) lainahakemus;

2) lainapäätös;

3) velkakirjan ja lainalausunnon tai tukipäätöksen jäljennös;

4) erittely maksuhelpotuksista;

5) panttaussitoumuksen jäljennös;

6) jäljennös vakuusasiakirjoista mukaan lukien lainaa myönnettäessä laaditun vakuusarvolaskelman jäljennös, mikäli laskelma laatimista on edellytetty;

7) lainan irtisanomisilmoitus;

8) jäljennös rasitustodistuksesta pakkohuutokauppaa tai vapaaehtoista vakuuden realisointia edeltävältä ajalta;

9) jäljennös pakkohuutokaupan jakoluettelosta tai vakuuden vapaaehtoisesta luovutussopimuksesta luovutussuostumuksineen;

10) velallisen ja mahdollisen takaajan varattomuustodistus tai jäljennös maksuohjelmasta, jos velalliselle omaisuuden realisoinnin jälkeen on myönnetty yksityishenkilön velkajärjestelylakiin (57/1993) tai yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin (47/1993) perustuva velkajärjestely; sekä

11) erittely kauppahinnan kohdistumisesta eri veloille.

Siinä tapauksessa, että hyvityshakemus perustuu maaseutuelinkeinojen rahoituslain 72 §:ään ja maaseutuelinkeinolain 59 b §:ään, hakemukseen on 1 momentissa säädettyjen asiakirjojen lisäksi liitettävä:

1) selvitys, oliko vakuutta ennen 1 päivää tammikuuta 1993 velallisen toimin heikennetty esimerkiksi luovuttamalla vakuutena olleesta kiinteistöstä olennaisia alueita;

2) selvitys velallisen maksuviivästyksistä vuodelta 1992 ja siitä, kuinka pitkään viivästys on kestänyt; sekä

3) selvitys, oliko jäljennös olemassa sellaista muuta seikkaa, jonka perusteella laina olisi velkakirjaehtojen mukaan voitu irtisanoa ennen 1 päivää tammikuuta 1993.

Maa- ja metsätalousministeriö voi edellä 1 ja 2 momentissa lueteltujen selvitysten lisäksi pyytää muita tarpeellisia selvityksiä selvitettäessä onko valtion vastuu voimassa ja luottolaitokselle maksettavaa hyvityksen määrää.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2000 ja sitä sovelletaan 3 päivästä maaliskuuta 2000, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen osalta kuitenkin 1 päivästä lokakuuta 1999 alkaen.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.