945/2000

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 50 §:n 1 momentti, 52 §:n 1 momentti ja 2 momentin 4 kohta, 55 §:n 1 momentin 2 kohta, 58 § sekä 88 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä on 52 §:n 1 momentti ja 2 momentin 4 kohta, 55 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 58 § asetuksessa 855/2000, ja

lisätään 28 §:ään uusi 3 momentti ja 52 §:n 2 momenttiin uusi 5 kohta, sellaisena kuin niistä on 28 § osittain asetuksessa 855/2000 ja 52 § sanotussa asetuksessa, seuraavasti:

28 §
Vähämerkityksinen tuki

Jos 26 §:n 1 tai 2 momentin nojalla myönnetään kansallisista varoista tukea maatilalla toteutettavaan investointiin, joka liittyy 1 momentin mukaiseen toimintaan, tukea voidaan myöntää enintään 100 000 euroa noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.

50 §
Kehittämishanke

Tukea voidaan myöntää rahoituslain 10 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa sekä 13, 15 ja 16 §:ssä tarkoitetun kehittämishankkeen suunnittelu- ja selvitystyöhön sekä asiantuntija-apuun, koulutukseen, investointeihin ja muuhun hankkeen toteuttamiseen liittyvään työhön. Tuettavat investoinnit on sisällytettävä kehittämishanketta koskevaan suunnitelmaan. Tukea voidaan myöntää myös rahoituslain 14 §:ssä tarkoitetun paikallisen toimintaryhmän vastaavaan toimintaan.


52 §
Tuettavat kehittämistoimenpiteet

Kehittämishankkeen tulee liittyä vähintään yhteen EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 9, 30 ja 33 artiklan mukaisista toimenpiteistä.

Tukea voidaan myöntää


4) sellaisiin koulutushankkeisiin, jotka täyttävät EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 9 artiklassa tarkoitetut edellytykset;

5) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua elinkeinotoimintaan koskeviin, erityisesti pieniä yrityksiä hyödyttäviin kehittämishankkeisiin, jos ne täyttävät koulutukseen myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (98/C 334/10) mukaisesti sellaisen toiminnan edellytykset, jota ei pidetä puitteiden 14 kohdan nojalla perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena.


55 §
Kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset

Kehittämishankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä:


2) sellaiset ylimääräiset toimintamenot, jotka ovat aiheutuneet yhteisön käyttö- tai vaihto-omaisuuden käyttämisestä taikka vastaavan palvelun hankkimisesta selvitys- ja suunnittelutyön tekemiseen tai kehittämishankkeen toteuttamiseen taikka kehittämishanketta varten tehdyistä matkoista;


58 §
Teknisen avun hyväksyttävät kustannukset

Tukea tekniseen apuun voidaan myöntää ohjelmien toteuttamisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin siten, kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1685/2000 11. säännössä säädetään.

EMOTR:n varoja ei saa käyttää työvoima- ja elinkeinokeskuksen tai maa- ja metsätalousministeriön

1) virkamiesten palkkoihin;

2) tavanomaisiin hallinnollisiin tehtäviin osallistuvien työntekijöiden palkkoihin; tai

3) muihin kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuihin hallinnollisiin menoihin.

Kansallisista varoista voidaan teknistä apua käyttää alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa ja tavoite 1 -ohjelmaa toteutettaessa ohjelmien toimeenpanoon osallistuvien muiden henkilöiden kuin vakinaisten virkamiesten palkoihin ja matkakustannuksiin.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa toteutettaessa sanottua teknistä apua voidaan käyttää muihin 1 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin.

Teknistä apua voidaan käyttää määräaikaisten, enintään kolmen vuoden pituisten työ- tai virkasuhteiden palkkakustannuksiin.

88 §
Yritystoimintaan myönnetyn rakentamis- avustuksen maksaminen

Osarahoitettuna myönnetyn avustuksen maksamista haettaessa on lisäksi esitettävä maksettavan avustuserän määrästä tositteita rakentamisen kustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 3 päivänä huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Carl-Gustav Mikander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.