938/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 6 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään uusien myytävien ja liisattavien henkilöautojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) henkilöautolla kaikkia moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteen II määritelmän mukaisia M1-luokan ajoneuvoja, jotka kuuluvat moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY soveltamisalaan; henkilöautoina ei pidetä ajoneuvoja, jotka kuuluvat kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY soveltamisalaan, eikä direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa määriteltyjä erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja;

2) uudella henkilöautolla henkilöautoa, jota ei ole aiemmin myyty kenellekään muuhun tarkoitukseen kuin myytäväksi tai edelleen toimitettavaksi;

3) vaatimustenmukaisuustodistuksella direktiivin 70/156/ETY 6 artiklassa tarkoitettua todistusta;

4) myyntipaikalla paikkaa, kuten autoliikkeen näyttelytiloja tai pihaa, jossa uusia henkilöautoja on näytteillä taikka tarjolla myytäväksi tai liisattavaksi; messut, joilla uusia henkilöautoja esitellään yleisölle, kuuluvat tämän määritelmän piiriin;

5) polttoaineenkulutuksella sitä polttoaineenkulutusta, jolle tyyppihyväksyntäviranomainen on antanut tyyppihyväksynnän direktiivin 80/1268/ETY säännösten mukaisesti ja joka mainitaan direktiivin 70/156/ETY liitteessä VIII sekä liitetään ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntätodistukseen tai vaatimustenmukaisuustodistukseen; jos samaan malliin ryhmitellään kuuluvaksi useita vaihtoehtoja tai muunnoksia, kyseisen mallin polttoaineenkulutuksesta annettavan arvon on perustuttava siihen vaihtoehtoon tai muunnokseen, jolla on ryhmän korkein virallinen polttoaineenkulutus;

6) tietyn henkilöauton hiilidioksidipäästöillä direktiivin 80/1268/ETY säännösten mukaisesti mitattuja päästöjä, jotka mainitaan direktiivin 70/156/ETY liitteessä VIII sekä liitetään ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntätodistukseen tai vaatimustenmukaisuustodistukseen; jos samaan malliin ryhmitellään kuuluvaksi useita vaihtoehtoja tai muunnoksia, kyseisen mallin hiilidioksidipäästöistä annettavien arvojen on perustuttava siihen vaihtoehtoon tai muunnokseen, jolla on ryhmän suurimmat hiilidioksidipäästöt;

7) polttoainetaloutta koskevalla merkinnällä autoon kiinnitettyä merkintää, jolla annetaan kuluttajille tietoja kyseisen auton polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä;

8) polttoainetaloutta koskevalla oppaalla kunkin uusien autojen markkinoilla saatavilla olevan mallin polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen koostetta;

9) mainosjulkaisulla kaikkia painotuotteita, joita käytetään kuluttajille suunnatussa ajoneuvojen markkinoinnissa, mainonnassa ja myynninedistämisessä; niitä ovat ainakin tekniset käsikirjat, esitteet, mainokset sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja alan julkaisuissa sekä julisteet ja Internet-sivut;

10) merkillä valmistajan tavaramerkkiä, joka on ilmoitettu vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja tyyppihyväksyntätodistuksessa;

11) mallilla kaupallista kuvausta henkilöauton merkistä ja tyypistä sekä, jos sellainen kuvaus on saatavilla ja tarkoituksenmukainen, myös vaihtoehdosta ja muunnoksesta; sekä

12) tyypillä, vaihtoehdolla ja muunnoksella valmistajan ilmoittamia tietyn ajoneuvomerkin erilaisia alaluokkia, siten kuin ne määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteen II B jaksossa, ja jotka voidaan tunnistaa ainoastaan tyyppiä, vaihtoehtoa tai muunnosta koskevan kirjain- ja numeroyhdistelmän perusteella.

3 §
Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva merkintä

Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva merkintä on kiinnitettävä jokaiseen uuteen henkilöautomalliin tai sen läheisyyteen siten, että se on helposti havaittavissa. Merkinnän on vastattava kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/94/EY liitteen I vaatimuksia.

4 §
Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva opas

Ajoneuvohallintokeskus vastaa yhteistyössä uusien henkilöautojen maahantuojien kanssa polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevan oppaan laatimisesta.

Oppaan on täytettävä direktiivin 1999/94/EY liitteen II vaatimukset. Opas on päivitettävä vähintään kahdentoista kuukauden välein.

Opas on oltava maksutta saatavilla myyntipaikoilla ja Ajoneuvohallintokeskuksessa.

5 §
Polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva juliste

Myyntipaikalla on oltava jokaisesta automerkistä esillä direktiivin 1999/94/EY liitteen III mukainen juliste, jossa on kaikkien myyntipaikalla tai sen välityksellä myytävänä tai liisattavana olevien uusien henkilöautomallien polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat tiedot. Juliste on päivitettävä vähintään kuuden kuukauden välein. Uudet autot on lisättävä päivitysten välillä luettelon loppuun.

Julisteen vaihtoehtona hyväksytään myös tietokoneen näytöllä näkyvästi esitettävä, jatkuvasti käyttövalmis Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämä sähköinen tietokanta, jonka esitystapa soveltuvin osin sekä esityksen sisältö vastaavat julistetta. Tietokanta on pyydettäessä tulostettava asiakkaan käyttöön myyntipaikalla.

Ajoneuvohallintokeskuksen on päivitettävä tietokanta aina kun siihen polttoaineen kulutustietojen muuttumisen johdosta tai muusta syystä on tarvetta.

6 §
Mainosjulkaisut

Mainosjulkaisuissa tulee direktiivin 1999/94/EY liitteen IV vaatimusten mukaisesti esittää henkilöautomallien polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat tiedot. Tiedot tulee esittää helppolukuisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla ja ainakin yhtä näkyvästi kuin pääosa mainosjulkaisun muista tiedoista. Tiedot on esitettävä kaikista mainosjulkaisuun sisältyvistä henkilöautomalleista. Mainosjulkaisussa on ilmoitettava joko kaikkien mallien kulutustiedot tai vain parhaan ja huonoimman kulutuksen vaihteluväli.

7 §
Harhaanjohtavien tietojen kielto

Sellaisten polttoaineenkulutusta tai hiilidioksidipäästöjä koskevien merkintöjen, tunnusten tai merkkien käyttäminen, jotka eivät vastaa tämän asetuksen vaatimuksia tai jotka voivat aiheuttaa sekaannusta, on kielletty.

8 §
Valvonta

Tämän asetuksen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamista koskevien säännösten noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies.

9 §
Komissiolle toimitettava kertomus

Ajoneuvohallintokeskus toimittaa komissiolle direktiivin 1999/94/EY 9 artiklan mukaisen säännösten tehokkuutta koskevan kertomuksen.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY (31999L0094); EYVL N:o L 12, 18.1.2000 s. 16

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.