932/2000

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii tämän asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohtojen rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa; sekä

6) sähköverkonhaltijoiden valvonta.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkinavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

4 §
Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

― päätös sähköverkkolupahakemukseen 9 000 markkaa;

― päätös maakaasuverkkolupahakemukseen 5 000 markkaa;

― päätös järjestelmävastaavan sähköverkkolupahakemukseen 30 000 markkaa;

― päätös järjestelmävastaavan maakaasuverkkolupahakemukseen 20 000 markkaa;

― päätös sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 4 500 markkaa;

― päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 3 500 markkaa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:

― päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 13 000 markkaa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

― päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 14 000 markkaa;

― päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 8 000 markkaa;

4) sähkö- ja maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevat asiat:

― päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 4 500 markkaa;

― päätös lisämääräajan myöntämisestä maakaasuliiketoimintojen eriyttämiseen 4 500 markkaa; sekä

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 4 500 markkaa.

5 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua. Valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusosasta ja sen lisäksi perittävästä, verkonhaltijan toiminnan laajuuden mukaan määräytyvästä lisäosasta.

Valvontamaksun perusosana peritään:

― järjestelmävastuuseen määrätyltä kantaverkon haltijalta 170 000 markkaa; sekä

― muulta verkonhaltijalta 21 500 markkaa.

Valvontamaksun lisäosana peritään vuoden ensimmäisen päivän tilanteen mukaan:

― 53 penniä jokaista verkonhaltijan jakeluverkkoon liittyneenä ollutta sähkönkäyttäjää kohti; sekä

― 10 markkaa verkonhaltijan hallinnassa olevaa, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohtokilometriä kohti.

Sähkönkäyttäjällä tarkoitetaan 3 momentissa sähkönostajaa, joka käyttää tietyssä sähkönkäyttöpaikassa mitattua jakeluverkonhaltijan siirtämää sähköä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000 ja se on voimassa vuoden 2000 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 1999 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1204/1999).

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.