924/2000

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (562/1996) 6 §:n ja 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin 10 §:n 1 momentti on laissa (891/2000):

1 §

Euroopan yhteisön tai kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä vientilupa vaaditaan viennin tai yhteisötoimituksen sisältäessä:

1) ohjusteknologian valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

2) kemiallisten ja biologisten tuotteiden valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

3) tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

4) ydintekniikan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia tuotteita;

5) kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1334/2000 ja tiettyihin sotilaallisiin loppukäyttöihin liittyvän teknisen avun valvontaa koskevassa yhteisessä toiminnassa (2000/401/YUTP), jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan perusteella, tarkoitettuja tuotteita; tai

6) edellä 1–5 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa tai käytössä tarvittavaa teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä.

2 §

Viejän ja yhteisötoimittajan on tehtävä lupahakemus kauppa- ja teollisuusministeriön määräämällä tavalla.

Hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoitetut tiedot sitovat hakijaa. Viennin ja yhteisötoimituksen tai niiden ehtojen olennaisista muutoksista on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle.

3 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön lupa myönnetään määräajaksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta muuttaa luvan käytölle asetettuja ehtoja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ja yhteisötoimittajalle ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä.

Viejän ja yhteisötoimittajan on säilytettävä lupa viiden vuoden ajan sen voimassaoloajan päättymisestä ja vaadittaessa palautettava se kauppa- ja teollisuusministeriölle.

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitettu lupa voi olla:

1) yksittäislupa eli yksittäiselle viejälle kaksikäyttötuotteiden lajia varten myönnettävä lupa, joka on voimassa yhteen yksilöityyn maahan tapahtuvassa viennissä;

2) koontilupa eli yksittäiselle viejälle kaksikäyttötuotteiden lajia tai ryhmää varten myönnettävä lupa, joka on voimassa yhteen tai useampaan yksilöityyn maahan tapahtuvassa viennissä; tai

3) yleislupa eli useammalle viejälle tarkoitettu kaksikäyttötuotteiden lajia tai ryhmää varten myönnettävä avoin vientilupa, joka on voimassa yhteen tai useampaan maahan tapahtuvassa viennissä.

Euroopan yhteisön myöntämää yleislupaa koskevilta osin on voimassa, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2000 6 artiklassa ja liitteessä II säädetään.

Yleisluvan käyttäjän rekisteröitymisen osalta on voimassa mitä 6 §:ssä säädetään.

5 §

Viejän ja jokaisen luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön, joka toimittaa 1 §:ssä tarkoitettuja tuotteita toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, tulee pitää yksityiskohtaista luetteloa toteutuneista vienneistä ja toimituksista. Luettelon on sisällettävä sellaiset kaupalliset asiakirjat, joista voidaan todeta:

1) kaksikäyttötuotteiden kuvaus;

2) kaksikäyttötuotteiden määrä;

3) viejän, toimittajan ja vastaanottajan nimi ja osoite; sekä

4) loppukäyttö ja -käyttäjä, milloin se on tiedossa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään viisi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin vienti tai toimitus tapahtui. Luettelo on vaadittaessa esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

6 §

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, jokaisen luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön, joka toimittaa 1 §:ssä tarkoitettuja tuotteita toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, on 30 päivän kuluessa ensimmäisestä toimituksesta rekisteröidyttävä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Rekisteröityessään toimittajan tulee ilmoittaa nimensä ja osoitteen, jossa 5 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot ovat tarkistettavissa.

7 §

Lupa on esitettävä tavaraa tullattaessa myös silloin, kun tavara siirretään vapaasatamaan tai -varastoon.

Luvan numero tai tunnus on merkittävä tulli-ilmoitukseen. Tullille on vaadittaessa esitettävä kauppa- ja teollisuusministeriön todistus 6 §:ssä tarkoitetusta rekisteröitymisestä.

8 §

Vientivalvonnasta vastaavien viranomaisten ja teollisuuden välisenä yhteistyöelimenä toimii vientivalvontaneuvottelukunta. Neuvottelukunta antaa lupaviranomaisille lausuntoja merkittävistä vientivalvontaan liittyvistä asioista ja osallistuu vientivalvonnan kehittämiseen.

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenistä kolmen tulee edustaa kauppa- ja teollisuusministeriötä, kahden ulkoasiainministeriötä, yhden sisäasiainministeriötä, yhden puolustusministeriötä, yhden liikenne- ja viestintäministeriötä, yhden suojelupoliisia, yhden tullihallitusta sekä yhden teollisuutta.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valtioneuvosto määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi ottaa sihteereitä.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on säädetty tai määrätty.

9 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat kauppa- ja teollisuusministeriö ja tullilaitos.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2000.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000 (32000R1334); EYVL N:o L 159, 30.6.2000, s. 1
Neuvoston yhteinen toiminta 2000/401/YUTP (42000X401); EYVL N:o L 159, 30.6.2000, s. 216

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Eero Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.