900/2000

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan presidentin asetus poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1 §

Ahvenanmaan maakunnassa niistä valtakunnan viranomaisille kuuluvista valmistelevista hallintotehtävistä ja muista valmistelevista tehtävistä, jotka kuuluvat väestönsuojeluun, huoltovarmuuteen tai yleiseen poikkeusoloihin varautumiseen, huolehtivat valtakunnan ja maakunnan viranomaiset yhdessä siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä ovat:

1) väestönsuojelussa tehtävät, jotka pelastustoimilain (561/1999) mukaan kuuluvat Ahvenanmaan lääninhallitukselle väestönsuojelusta vastaavana viranomaisena;

2) huoltovarmuudessa tehtävät, jotka huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992), turvavarastolain (970/1982), lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (402/1984) sekä tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/1994) mukaan kuuluvat Huoltovarmuuskeskukselle;

3) yleisessä poikkeusoloihin varautumisessa valmistelut, joista säädetään valmiuslain (1080/1991) 40 §:ssä.

3 §

Tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä varten on valmiusasioiden yhteistyövaltuuskunta, jota johtavat maaherra ja maaneuvos. Valtuuskuntaan kuuluu maakunnan ja valtakunnan viranomaisten edustajia sen mukaan kuin valtuuskunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Yhteistyövaltuuskunnassa maaherran sijaisena on lääninhallituksen hallintojohtaja ja maaneuvoksen sijaisena varamaaneuvos.

4 §

Yhteystyövaltuuskunnan tehtävänä on:

1) valvoa ja yhteensovittaa valmiussuunnittelua ja huolehtia siitä, että valmiuslain 40 §:ssä tarkoitetun poikkeusoloihin varautumiseen ryhdytään;

2) tehdä aloitteita poikkeusoloihin varautumiseksi sekä avustaa poikkeusoloihin varautumiseksi tehtävien suunnitelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa;

3) antaa lausuntoja periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä;

4) seurata hallinnon kehitystä yleisessä poikkeusoloihin varautumisessa;

5) käsitellä yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa huoltovarmuutta sekä varmuus- ja turvavarastoja koskevia asioita;

6) käsitellä muita maakunnan valmiussuunnittelua, väestönsuojelua ja maakunnan johtokeskusta koskevia asioita.

5 §

Maaherra ja maaneuvos ratkaisevat yhteistyövaltuuskunnan käsiteltävinä olevat asiat neuvoteltuaan keskenään. Maaneuvos tekee päätökset maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja maaherra muissa asioissa. Maaherra päättää asioista, jotka koskevat valtion turvallisuutta.

6 §

Maakuntahallitus voi lääninhallitusta kuultuaan antaa valmiussuunnitteluun liittyviä erityisiä tehtäviä sellaiselle vapaaehtoiselle järjestölle, jonka toimialue käsittää Ahvenanmaan maakunnan. Järjestölle ei kuitenkaan voida antaa tehtäviä, joihin sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä.

7 §

Lääninhallituksen on kerran vuodessa annettava Huoltovarmuuskeskukselle raportti ajankohtaisesta valmiussuunnittelusta maakunnassa.

8 §

Tarkemmat määräykset maakunnan ja valtakunnan edustajista yhteistyövaltuuskunnassa sekä yhteistyövaltuuskunnan kokoontumisista, sihteerin tehtävien hoitamisesta ja sisäisestä työnjaosta annetaan työjärjestyksessä, jonka lääninhallitus ja maakuntahallitus hyväksyvät.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnan väestönsuojelun valmiustehtävien hoidosta 5 päivänä helmikuuta 1988 annettu asetus (140/1988) ja eräiden vuoden 1951 Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla annettujen sopimusasetusten voimassaolon pidentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1594/1992) 1 §:n 3 kohta.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.