878/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 48 §:n 2 momentti, 63 §:n 2 momentti, 93 § ja 94 §:n 2 momentti,

niistä 48 §:n 2 momentti ja 94 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 855/2000, seuraavasti:

48 §
Yrityksen pienimuotoisen kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset ja tukitaso

Jos tuettava toimenpide koskee maataloutta tai jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, voidaan tukea 1 momentin prosentuaalisten enimmäismäärien estämättä myöntää 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin enintään 75 prosenttia kehittämissuunnitelman mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.


63 §
Kokonaistulo

Edellä 12 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen valtionverotuksessa veronalaisten tulojen määränä otetaan huomioon sen yhteisön osakkaan tai jäsenen ja hänen aviopuolisonsa tai 62 §:n 1 momentin mukaan aviopuolisoon rinnastettavan henkilön tulot, jolla tulot ovat suurimmat.

93 §
Tositteiden esittäminen

Jos tuen maksamisen edellytyksenä on tositteiden esittäminen maksavalle viranomaiselle taikka lainaan liittyvässä tuessa luottolaitokselle tai työvoima- ja elinkeinokeskukselle, tälle on toimitettava ne tositteet, jotka liitetään tuen saajan kirjanpitoon. Tositteiden jäljennökset on liitettävä tukiasiakirjoihin ja tositteet on leimattava ennen niiden palauttamista tuen saajalle.

94 §
Vaikuttavuuden arviointi

Edellä 26, 29, 35, 44, 60 ja 61 §:ssä tarkoitettujen tukien sekä 27, 28 ja 45 §:ssä ja sekä 7 ja 8 luvussa tarkoitettujen alle 15 000 euron määräisten tukien vaikuttavuutta seurataan tukijärjestelmäkohtaisilla otantaan perustuvilla arvioinneilla. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että otantaan valittu tuen saaja vastaa niihin kysymyksiin, joita arvioinnin tekijä tai hänen edustajansa tuen saajalle esittää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.