861/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan Suomen Akatemiasta 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (856/1994) 8 §:n 2 ja 3 momentti sekä 9 ja 19 §, sekä

muutetaan 1 §:n 4 kohta, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 momentti, 11 ja 13 §, 17 §:n 2 momentti sekä 18, 26 ja 27 §, sellaisina kuin niistä ovat 11, 13 sekä 18 § asetuksessa 1268/1997, seuraavasti:

1 §

Suomen Akatemian hallitus päättää:


4) määrärahojen jakautumisesta toimikuntien kesken ja eri tarkoituksiin;


3 §

Akatemian toimintaa johtaa pääjohtaja.


4 §

Akatemiassa on seuraavat tieteelliset toimikunnat:

1) biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta;

2) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta;

3) luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta ja

4) terveyden tutkimuksen toimikunta.


5 §

Valtioneuvosto määrää toimikuntaan puheenjohtajan ja enintään 10 muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Sama henkilö voidaan määrätä toimikunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö voidaan määrätä puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin, jos hän toimii puheenjohtajana yhden tai kaksi näistä toimikausista.

Puheenjohtajaa ja jäseniä määrättäessä huolehditaan siitä, että toimikunnassa on monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus.

Ennen toimikunnan asettamista kuullaan yliopistoja, keskeisiä valtion tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja kehittämistyötä edustavia viranomaisia ja yhteisöjä, keskeisiä tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita.

6 §

Toimikunnan puheenjohtaja johtaa toimikunnan toimintaa.


11 §

Akatemian tutkimusvirkoja ovat akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan virat. Akatemialla voi olla myös muita tutkimusvirkoja.

13 §

Akatemiatutkijalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet.

17 §

Kun akatemiaprofessorin virka tulee avoimeksi, tieteelliset toimikunnat voivat tehdä ehdotuksensa viran täyttämiseksi. Ehdotukseen tulee liittää asiantuntijoiden lausunnot ehdokkaiden ansioista.


18 §

Akatemiatutkijan virka täytetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Muut tutkimusvirat täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Akatemiatutkijan nimittää tieteellinen toimikunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Tällainen virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun se on toimikunnan tukeman tutkimushankkeen kannalta tarkoituksenmukaista.

26 §

Akatemian tutkimusvirassa oleva ei voi olla akatemian hallituksen eikä tieteellisen toimikunnan jäsen.

27 §

Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle sekä hallituksen ja toimikunnan jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen asettaman jaoston puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa lisäpalkkio jaoston jäsenyydestä. Suomen Akatemia määrää palkkioista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000

Opetusministeri
Maija Rask

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.