859/2000

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 4 §:n ja 11 §:n nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään kotitalouksien sähköverkkoon kytkettävien hehku- ja loistelamppujen energiamerkinnästä ja siihen liittyvästä teknisestä tietoaineistosta. Asetusta sovelletaan myös loisteputkiin ja pienloistelamppuihin, joita pidetään kaupan muuhun kuin kotitalouskäyttöön, jos niitä voidaan käyttää myös kotitalouskäytössä. Jos käyttäjä voi irrottaa laitteen osat toisistaan, tarkoitetaan lampulla valoa säteilevää osaa tai säteileviä osia.

Lamput on varustettava energiamerkinnällä siten kuin tässä asetuksessa ja neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta annetussa komission direktiivissä 98/11/EY säädetään.

2 §

Kotitalouslamppujen energiamerkintään sovelletaan kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (1038/1998).

Jäljempänä 3 §:n 6 kohdan mukaisiin lamppuihin sovelletaan tämän asetuksen ja komission direktiivin 98/11/EY säännöksiä, jos lamppuja myydään, vuokrataan, tarjotaan osamaksukaupalla tai esitellään erillisinä, kuten varaosina.

3 §

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) lamppuihin, joiden valovirta on yli 6 500 lumenia;

2) lamppuihin, joiden teho on alle 4 wattia;

3) heijastinkupulamppuihin;

4) lamppuihin, joita ensisijassa saatetaan markkinoille tai pidetään kaupan käytettäväksi muilla energialähteillä, kuten akuilla tai paristoilla;

5) lamppuihin, joita ei ensisijassa saateta markkinoille tai pidetä kaupan niiden näkyvän valon (aallonpituus 400―800 nm) tuotannon perusteella; eikä

6) lamppuihin, joita saatetaan markkinoille tai pidetään kaupan sellaisten tuotteiden osina, joita ei pääasiallisesti ole tarkoitettu käytettäväksi valaistukseen.

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettujen lamppujen energiamerkintä ja tuoteselostus voivat olla tämän asetuksen ja sen liitteiden mukaiset, jos tällaisiin lamppuihin sovellettavat yhdenmukaistetut mittausstandardit on annettu ja julkaistu 6 §:n mukaisesti.

5 §

Komission direktiivin 98/11/EY liitteet I, II, III ja IV ovat tämän asetuksen liitteenä. Niissä säädetään energiamerkin mallista, tuoteselosteesta, postimyynnissä ja muussa etämyynnissä annettavista tiedoista sekä lampun energiatehokkuusluokan määrittämisestä.

6 §

Energiamerkinnässä annettavat tiedot on tuotettava niiden yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joiden perusteella jäsenvaltiot ovat julkaisseet kansallisten standardien numerot, jotka saattavat mainitut yhdenmukaistetut standardit osaksi kansallisia standardeja.

7 §

Lamppuja koskevassa teknisessä tietoaineistossa on annettava seuraavat tiedot:

1) tavaran toimittajan nimi, tavaramerkki ja osoite;

2) lampun yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan yksiselitteisesti tunnistaa;

3) tiedot sekä tarvittaessa piirustukset lampun mallin tärkeimmistä ominaisuuksista ja erityisesti ne tiedot, jotka vaikuttavat huomattavasti lampun energiankulutukseen;

4) raportit testeistä, jotka mallille on suoritettu 6 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistetuissa standardeissa määriteltyjen testausmenettelyjen mukaisesti; sekä

5) mahdolliset käyttöohjeet.

8 §

Tämän asetuksen estämättä voidaan 31 päivään joulukuuta 2000 saakka saattaa markkinoille, pitää kaupan tai esitellä sellaisia lamppuja sekä jakaa sellaisia lamppujen tuote-esitteitä, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000

Neuvoston direktiivi 92/75/ETY; EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 16
Komission direktiivi98/11/EY; EYVL N:o L 071, 10.3.1998, s. 1

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Nina Routti-Hietala

Liitteet I-IV

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.