854/2000

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 4 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin uusiin, verkkosähköllä toimiviin jääkaappeihin, pakastimiin ja näiden yhdistelmiin (kylmälaitteet), jotka määritellään tarkemmin liitteessä 1. Asetusta ei sovelleta kylmälaitteisiin, joissa voidaan käyttää muita energialähteitä, eikä absorptiomenetelmällä toimiviin eikä erikoisvalmisteisiin laitteisiin.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan teknisillä asiakirjoilla sellaista teknistä tietoaineistoa, jolla voidaan arvioida, onko kylmälaite asetuksen vaatimusten mukainen.

3 §

Kylmälaitteen saa saattaa markkinoille, jos laitteen sähkönkulutus ei ylitä kyseessä olevalle laiteluokalle vahvistettua sähkönkulutuksen enimmäisarvoa, joka lasketaan liitteessä 1 määritellyllä tavalla.

4 §

Kylmälaitteen toimittajan on arvioitava laitteen vaatimustenmukaisuus ja huolehdittava teknisen tietoaineiston laatimisesta ja säilyttämisestä siten kuin liitteessä 2 säädetään.

5 §

Kylmälaitteeseen on kiinnitettävä CE-merkintä merkiksi siitä, että kylmälaite täyttää tämän asetuksen vaatimukset. Merkintä on tehtävä siten kuin tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) säädetään. Kylmälaitteen toimittajan on lisäksi laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jos kylmälaite kuuluu sellaisen muun lainsäädännön soveltamisalaan, jossa on säännöksiä CE-merkinnästä, CE-merkinnän tulee osoittaa, että kylmälaitetta pidetään myös näiden säännösten mukaisina.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/57/EY (31996L0057); EYVL N:o L 236, 18.9.1996, s. 36

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.