846/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000

Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään listalleottoesitteestä 29 päivänä maaliskuuta 1998 annettuun valtiovarainministeriön päätökseen (197/1998) uusi 6 a luku seuraavasti:

6 a luku

Warrantteja koskeva esite

42 a §
Tiedot warranteista

Listalleottoesitteessä on kerrottava tiedot warranteista, kuten:

1) warrantin liikkeeseenlaskijan ja sen haltijan oikeudet ja velvollisuudet ja tieto siitä, miten oikeudet ja velvollisuudet toteutetaan, sekä warrantin muut ehdot;

2) riittävät ja olennaiset tiedot warrantin kohteena olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta taikka indeksistä tai muusta tunnusluvusta;

3) tieto siitä, miten warrantin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan julkistamat ja warrantin kohteena olevalla arvopaperilla käytävää julkista kauppaa koskevat tiedot taikka indeksin tai muun tunnusluvun arvoa ja niiden laskentatapaa koskevat tiedot ovat sijoittajien saatavilla;

4) selvitys warrantin etuoikeusasemasta sekä mahdollisista lausekkeista, joiden nojalla warrantilla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla, jo sovituilla tai myöhemmin sovittavilla sitoumuksilla;

5) warrantteihin liittyvät mahdolliset pankkitakaukset ja muut vakuudet, jotka on tarkoitettu vakuudeksi warrantin liikkeeseenlaskijan velvoitteiden täyttämisestä taikka tieto siitä, että tällaista vakuutta ei ole asetettu;

6) tiedot warranttien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään;

7) palkkiot ja kustannukset, jotka peritään warranttien haltijoilta niiden liikkeeseenlaskun, voimassaolon ja niihin perustuvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamisen yhteydessä;

8) warranttien vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset;

9) warranttien haltijoita koskevat verotusjärjestelyt maassa, jossa warranttien liikkeeseenlasku tapahtuu; sekä

10) selvitys lainsäädännöstä, jonka mukaisesti warrantit on annettu, sekä tuomioistuimista, joilla on toimivalta käsitellä mahdollisia riitoja.

Listalleottoesitteessä on lisäksi annettava tiedot warranttien ottamisesta pörssilistalle, kuten:

1) arvopaperipörssit, joissa haetaan warranttien pörssilistalle ottamista tai on tarkoitus hakea myöhemmin;

2) pörssilistalle haettavien warranttien lukumäärä ja alin myyntihinta, jos se on määrätty; sekä

3) päivä, jona warrantit otetaan pörssilistalle, jos se on tiedossa.

42 b §
Tiedot warranttien tarjoamisesta

Jos pörssilistalle haettavia warrantteja tarjotaan samanaikaisesti kuin niitä haetaan pörssilistalle, listalleottoesitteessä on kerrottava soveltuvin osin 22 §:ssä tarkoitetut tiedot warranttien tarjoamisesta.

42 c §
Muut tiedot

Mitä tässä päätöksessä säädetään joukkovelkakirjasta laadittavasta listalleottoesitteestä ja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijasta, koskee 21 §:ää lukuunottamatta soveltuvin osin myös warrantista laadittavaa listalleottoesitettä ja warrantin liikkeeseenlaskijaa.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2000.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jarkko Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.