838/2000

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 7 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (854/1988) 1―3 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § asetuksessa 1126/1994 seuraavasti:

1 §

Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön liittyvien periaatteellisesti tärkeiden tai laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten on ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sisäasiainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnassa on 20 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä ja varajäsenistä puolet nimeää valtioneuvosto siten, että oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö sekä ympäristöministeriö ovat edustettuina neuvottelukunnassa, ja puolet Suomen Kuntaliitto. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnalle sen toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) yhteensovittaa valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietotekniikan, tietohallinnon ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä;

2) edistää julkisen hallinnon tietotekniikkaa ja sen käyttöä koskevien standardien ja hallinnollisten periaatteiden yhteistä määrittelyä ja noudattamista;

3) valmistella julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyötä koskevia valtion- ja kunnallishallinnon järjestelyjä;

4) edistää julkisten palvelujen tasapuolista saatavuutta ja laatua koko maassa; sekä

5) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sisäasiainministeriön omasta aloitteestaan tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.

Tehtävänsä suorittamiseksi neuvottelukunnan tulee toimittaa selvityksiä, laatia ehdotuksia ja sekä antaa suosituksia ja lausuntoja merkittävistä tietotekniikkaa ja tietohallinnon kehittämistä koskevista asioista, joilla on vaikutusta kunnallishallintoon, kuntien talouteen tai kuntien ja valtion tietohallintoyhteistyön toteutumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Kehittämisjohtaja
Marko Puttonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.