836/2000

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 23 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Sähkön myyjän on esitettävä asiakkaalleen sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskeva lasku selkeällä, yksiselitteisellä ja asiakkaan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla.

Laskuun tulee aina sisältyä koontisivu tai muu vastaava yhteenveto, jossa on ilmoitettava:

1) kulutettu sähkön määrä;

2) sähkön siirron ja sähköenergian osalta veloitettavat summat sekä laskun yhteenlaskettu kokonaissumma;

3) laskuun sisältyvä arvonlisävero.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa laskussa on ilmoitettava erikseen:

1) sähkön siirron ja sähköenergian hinnan muodostumiseen vaikuttavat maksut, kuten perusmaksu, kulutusmaksu, mittalaitemaksu, pätötehomaksu ja loistehomaksu;

2) kunkin maksun osalta laskutettavien yksiköiden määrä;

3) kunkin maksun yksikköhinta arvonlisäverollisena;

4) kunkin maksun osalta veloitettava summa arvonlisäverollisena;

5) sähkön siirrosta veloitettava kokonaissumma arvonlisäverollisena;

6) sähköenergiasta veloitettava kokonaissumma arvonlisäverollisena;

7) sähköveron määräytymisperuste ja määrä;

8) arvonlisäveron määräytymisperuste prosentteina ja sen määrä; sekä

9) kaikkien laskulla veloitettavien maksujen kokonaissumma verollisena.

Muulle asiakkaalle kuin kuluttajansuojalain (38/1978) 4 §:ssä tarkoitetulle kuluttajalle 1 momentissa tarkoitetut maksut voidaan ilmoittaa arvonlisäverottomina.

Jos samalla laskulla laskutetaan sekä sähkön siirrosta että sähköenergiasta, niiden hinnan muodostuminen on esitettävä erillisinä laskelmina.

3 §

Arvioon perustuvan laskutuksen ja todellisen kulutuksen mukaisen laskutuksen välisen eron tasaavan tasaus- eli lukemalaskun yhteydessä asiakkaalle on ilmoitettava:

1) mittarilukemat, joiden perusteella todellinen kulutus on laskettu, jos kyseiset lukemat ovat saatavissa;

2) sähkön siirron ja sähköenergian osalta toteutuneen kulutuksen mukaan veloitettava kokonaissumma eriteltynä 2 §:n mukaisesti;

3) samalta ajanjaksolta arviolaskutettu summa kokonaisuudessaan sekä erikseen sähkön siirron ja sähköenergian osalta;

4) arviolaskutuksen perusteena ollut kulutusarvio; sekä

5) tasausmaksu tai -hyvitys arviolaskutetun ja toteutuneen kulutuksen mukaisen veloituksen erotuksena.

Jos tasaus- eli lukemalaskun yhteydessä asiakkaalta veloitetaan kuluvan tai sitä edeltävän tasausjakson arvioon perustuvia laskuja, ne on eriteltävä 2 §:n mukaisesti. Arvioon perustuvan laskun on oltava tasaus- eli lukemalaskusta selvästi erillään.

4 §

Asiakkaalle on esitettävä laskelma tasausjakson arvioon perustuvien laskujen suuruudesta kyseisen tasausjakson alussa. Laskelma on eriteltävä 2 §:n mukaisesti, minkä lisäksi asiakkaalle on ilmoitettava:

1) asiakkaan arvioitu kulutusmäärä tasausjakson aikana; sekä

2) tasausjakson aikana lähetettävien arvioon perustuvien laskujen lukumäärä, eräpäivät sekä laskujen loppusummat.

5 §

Asiakkaalle on ilmoitettava laskutuksen yhteydessä myös sähköenergian ja sähkön siirron verollinen keskihinta kilowattituntia kohden. Keskihinta on sähköenergiasta tai sähkön siirrosta veloitettava kokonaissumma siltä tasaus- tai lukemajaksolta, jota lasku koskee, jaettuna veloituksen perusteena olevalla, saman ajanjakson osalta laskutettavalla sähkön määrällä.

6 §

Tällä asetuksella kumotaan sähkön myyntihintojen erittelystä laskutuksessa 27 päivänä lokakuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1257/1995).

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen on oltava tämän asetuksen mukaisia viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.