790/2000

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 58 a, 64 ja 64 b §, 65 §:n 1 momentti sekä 141, 158 ja 184 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 58 a § asetuksessa 1372/1996, 64, 64 b ja 158 § asetuksessa 902/1997, 65 §:n 1 momentti asetuksessa 538/2000, 141 § asetuksessa 290/1998 ja 184 a § asetuksessa 760/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 158 a § seuraavasti:

58 a §
Kuljettajan ja matkustajan suojaaminen etutörmäyksessä

M1-luokan ajoneuvon, jonka kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia, tulee olla autossa olevien henkilöiden suojaamiseksi edestä päin tapahtuvassa törmäyksessä moottoriajoneuvon kuljettajan ja matkustajien suojaamisesta etutörmäyksessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/79/EY mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/98/EY, ja EY-hyväksytty sanottujen direktiivien mukaisesti. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä.

64 §
Turvavyöt

1. M- ja N-luokan ajoneuvon kaikilla eteen- tai taaksepäin suunnatuilla istuimilla tulee olla helposti käytettävissä olevat turvavyöt. Turvavyötä ei kuitenkaan vaadita:

a) kokoontaitettavilla istuimilla;

b) istuimilla, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain ajoneuvon seistessä paikallaan; eikä

c) sellaisessa M2- ja M3-luokan ajoneuvossa, joka on suunniteltu kaupunkikäyttöön ja jossa on paikkoja seisoville matkustajille.

2. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin istuimella vaadittavan turvavyötyypin tulee olla moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 77/541/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/576/ETY ja komission direktiiveillä 82/319/ETY, 90/628/ETY, 96/36/EY ja 2000/3/EY, olevan liitteen XV mukainen. Ajoneuvon turvajärjestelmän tulee olla hyväksytty sanottujen direktiivien mukaisesti tai turvavyön tulee vastata mainittujen direktiivien vaatimuksia tai E-säännön n:o 16 sellaista versiota, joka vaatimustasoltaan vastaa direktiivejä.

64 b §
Varoitus ilmatyynystä

Ilmatyynyllä varustetussa matkustajan istuimessa on oltava varoitus taaksepäin suunnatun lasten turvaistuimen käytöstä kyseisellä istuimella. Selittävää tekstiä mahdollisesti sisältävän kuvatunnuksen muodossa oleva varoitusmerkki on kiinnitettävä kestävästi ja sijoitettava niin, että se on helposti nähtävissä kyseiselle istuimelle taaksepäin suunnattua turvaistuinta asennettaessa. Jos varoitus ei näy oven ollessa suljettuna, tulee näkyvissä olla pysyvä merkintä matkustajan edessä olevasta ilmatyynystä. Varoitusmerkkiä ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvossa on laite, joka automaattisesti tunnistaa turvaistuimen olemassaolon ja varmistaa, ettei ilmatyyny laukea turvaistuimen ollessa asennettuna. Varoitusmerkintä ilmatyynystä tulee olla myös lasten turvajärjestelmissä komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti.

65 §
Lasten turvalaitteet

1. Tieliikennelain 88 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuna lapselle ja muulle alle 150 cm:n pituiselle henkilölle soveltuvana turvaistuimena tai muuna lapsen turvalaitteena hyväksytään komission direktiivin 2000/3/EY tai E-säännön n:o 44 sellaisen version mukaisesti hyväksytty turvajärjestelmä, turvaistuin, koroketyyny tai muu lapsen turvalaite, joka vaatimustasoltaan vastaa direktiivin vaatimuksia.


141 §
Turvavyöt ja niiden kiinnitykset

1. Korilla varustetussa omalta massaltaan yli 250 kg olevassa L2 [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2000), alkuperäinen sanamuoto kuului: L2 ] -luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla turvavyöt.

2. Korilla varustetun L2 [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2000), alkuperäinen sanamuoto kuului: L2 ] -luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän tulee turvavöiden kiinnityksen osalta olla EY-hyväksytty 115 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti. Sama koskee myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun L2 [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2000), alkuperäinen sanamuoto kuului: L2 ] -luokan ajoneuvoon ja kevyeen nelipyörään asennettavia turvavöitä ja niiden kiinnitystä.

3. Korilla varustetussa L2 [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2000), alkuperäinen sanamuoto kuului: L2 ] -luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä käytettävän turvavyötyypin tulee olla e- tai E-hyväksytty moottoriajoneuvon turvavöitä koskevan, 64 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

158 §
Traktorin dieselmoottorin savutus

Traktorin dieselmoottorin savutuksen tulee täyttää pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/537/ETYvaatimukset sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY, tai E-säännön n:o 24 vastaavan vaatimustason version vaatimukset.

158 a §
Traktorin dieselmoottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

1. Traktorissa käytettävän dieselmoottorin tulee olla EY-hyväksytty maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY mukaisesti.

2. Traktorin dieselmoottorin katsotaan vastaavan 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty 48 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti.

3. Traktorin dieselmoottorin katsotaan vastaavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/25/EY tarkoitetun tyyppihyväksynnän ensimmäisen vaiheen osalta 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty 46 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY, taikka hyväksytty E-säännön n:o 49 tai n:o 96 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

184 a §
EY-tyyppihyväksytyn traktorin vaatimusten mukaisuus

Traktorin katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 79/694/ETY, 82/890/ETY, 88/297/ETY, 97/54/EY ja 2000/25/EY, mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 5 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.


1. Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 2000.

2. Asetuksen 58 a §:ää sovelletaan ajoneuvoon, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä huhtikuuta 2001 tai sen jälkeen.

3. Asetuksen 64 ja 64 b §:ää sekä 65 §:n 1 momenttia sovelletaan EY-tyyppihyväksyttävien ja uuteen tyyppiin kuuluvana tyyppikatsastettavien sekä ensi kertaa käyttöön otettavien ajoneuvojen ja liikennetarvikkeiden osalta siten kuin voimaantulosta säädetään kullekin ajoneuvoluokalle ja turvajärjestelmälle direktiivissä 2000/3/EY.

4. Asetuksen 158 a ja 184 a §:ää sovelletaan EY-tyyppihyväksyttävien ja uuteen tyyppiin kuuluvana tyyppikatsastettavien sekä ensi kertaa käyttöön otettavien traktoreiden ja moottoreiden osalta siten kuin voimaantulosta säädetään direktiivissä 2000/25/EY.

5. Suomessa ensi kertaa käyttöön otettaviin moottoreihin, jotka on valmistettu ennen direktiivin 2000/25/EY mukaisia voimaantulopäiviä, ja traktoreihin, joiden moottorit on valmistettu ennen direktiivin 2000/25/EY mukaisia voimaantulopäiviä, asetuksen 158 a ja 184 a §:ää sovelletaan kahden vuoden kuluttua mainituista voimaantulopäivistä lukien.

6. Moottorin saa 158 a ja 184 a §:n estämättä ottaa erillisenä teknisenä yksikkönä käyttöön, jos moottori on tarkoitettu tässä asetuksessa tarkoitettuina voimaantulopäivinä jo käytössä olevaan traktoriin ja täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa, kun sanottu traktori otettiin käyttöön.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY (31997L0054); EYVL N:o L 277, 10.10.1997, s. 24, komission direktiivi 1999/98/EY (31999L0098); EYVL N:o L 9, 13.1.2000, s. 14, komission direktiivi 2000/3/EY (32000L0003); EYVL N:o L 53, 25.2.2000, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY (32000L0025); EYVL N:o L 173, 12.7.2000, s. 1

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2000

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.