764/2000

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 2, 3, 34, 36, 36 a ja 37 §, 51 §:n 3 momentti sekä 56 ja 58 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2, 34 ja 36 § asetuksessa 1242/1999, 36 a § asetuksessa 1035/1998 ja 58 § asetuksessa 186/1999, sekä

lisätään 51 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/1989) mukaista ajoneuvorekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/ 1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista Ajoneuvohallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;

e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella rekisteröinnin suorittajan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekisteröity;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY tai L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus ja jonka vasemmassa reunassa voi olla kansallisuustunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus.

3 §
Perustiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat perustiedot:

a) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja kotikunta, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä kieli;

b) tieto siitä, onko omistaja ja haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

c) merkki ja malli;

d) luokka, ryhmä ja laji sekä ajoneuvomallin tyyppikoodi, mikäli ajoneuvo on tyyppikatsastettua tai tyyppihyväksyttyä mallia;

e) omistajan vaihdoksen tapahtumapäivä;

f) käyttöönottopäivä tai, jollei se ole tiedossa, käyttöönottovuosi;

g) ensirekisteröintipäivä tai viimeisin uudelleenrekisteröintipäivä;

h) valmistenumero, rekisteritunnus ja tieto siitä, onko rekisterikilvessä kansallisuustunnus;

i) viimeksi suoritetun rekisteröinti- tai vuosikatsastuksen sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen päivämäärä;

j) liikennevakuutusta, verotusta ja autokiinnitystä koskevat tiedot;

k) käyttötarkoitus sekä käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot;

l) rekisteristä poistopäivä ja tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivästä sekä rekisteristä poistamisen syystä;

m) mahdollinen ajokieltoon määrääminen.

2. Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen omistajan tai haltijan kotikuntaa taikka omistavan tai haltijaksi merkityn yhteisön sijaintikuntaa.

3. Kun ajoneuvo rekisteröidään vaatimatta rekisteröintikatsastusta, on rekisteröintikatsastuksen päivämäärän sijasta rekisteriin merkittävä ensimmäisen katsastuksen päivämääräksi rekisteröintipäivä.

4. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä autoverovapauden perusteena olevat laitteet ja mitat sekä Ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat muut tiedot.

5. Rekisteriin merkitään ennakkoilmoituksessa annettavat tiedot.

34 §
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30° alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata tai peittää, eikä siihen saa kiinnittää tarraa, merkkiä tai kilpeä.

2. Rekisterikilpien kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisillä tulpilla.

3. Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

4. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

5. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm.

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon, L5-luokan ajoneuvon, kevyen nelipyörän ja perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla sekä auton, moottoripyörän ja perävaunun rekisterikilvessä myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

f) ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet.

2. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on kansallisuustunnus, yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

3. Tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

4. Koenumerokilvessä on sana KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

5. Rekisterikilvessä olevat numerot erotetaan rekisterikilvessä olevista kirjaimista väliviivalla.

36 a §
Rekisteritunnuksen määräytyminen

1. Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 36 §:ssä toisin säädetä. Ajoneuvohallintokeskus voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

2. Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

37 §
Kansallisuustunnus

1. Edellä 36 §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitetussa auton, moottoripyörän ja perävaunun sekä vientirekisteröitävän ajoneuvon rekisterikilvessä on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2411/98 liitteessä olevan määrittelyn mukainen kansallisuustunnus siten, että asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkki on FIN.

2. Hakemuksesta autoa, moottoripyörää ja perävaunua varten annetaan rekisterikilvet, joissa ei ole 1 momentissa tarkoitettua kansallisuustunnusta. Hakemuksesta tällaiset kilvet voidaan vaihtaa 1 momentissa tarkoitettuihin kilpiin.

3. Jos ajoneuvossa käytetään kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa edellytettyä kansallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 mm ja pystysuoran halkaisijan vähintään 115 mm. Kirjainten korkeuden tulee olla 80 mm ja viivaleveyden 10 mm. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää mitään lippua tai muuta merkkiä.

51 §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

3. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa täällä kuljettaa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröityä N2- tai N3-luokan ajoneuvoa siihen kytkettyine perävaunuineen tavaran kuljetukseen liittyvässä tarkoituksessa enintään seitsemän päivän ajan. Kuljettaminen saa käsittää vain ajoneuvon Suomeen saapumisen jälkeisen kuljetuksen määräpaikkaan ja tätä kuljetusta seuraavan ajoneuvon Suomesta poistumiseen johtavan kuljetuksen. Ajoneuvon kuljettajan tulee voida osoittaa rahtikirjaan tai muuhun kuljetusasiakirjaan tehdyin merkinnöin, että kyseessä on tässä momentissa tarkoitettu kuljetus.

4. Edellä 1―3 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on:

a) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

d) että ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu rekisteriote ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

e) jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiinnitetään perävaunun taakse; vetoauton kuljettajalla tulee olla rekisteriotteen sijasta perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

56 §
Omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuodun ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahan tuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa:

a) maahantuonnista, jos ajoneuvon omis-tajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan; taikka

b) siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan.

2. Jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 51 §:n 4 momentissa tai 52 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.

58 §
Rekisteröintitodistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön tai sopimusrekisteröijän antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellainen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu kansallisuustunnuksella.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001. Asetuksen 51 §:n 3 ja 4 momentti sekä 56 § tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä syyskuuta 2000.

2. Rekisteröinnin suorittajan ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamia rekisterikilpiä saa käyttää edelleen, jollei niiden käyttöoikeutta ole rajoitettu erityisesti säädettyyn ajanjaksoon. Jos ennakkoilmoituksen tekijälle on ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimitettu rekisterikilvet 33 §:n mukaisesti, ne voidaan ottaa ensirekisteröitävissä ajoneuvoissa käyttöön vielä asetuksen tultua voimaan.

3. Autoa, moottoripyörää ja perävaunua varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettujen rekisterikilpien tilalle voidaan hakemuksesta antaa 37 §:n 1 momentissa tarkoitetut rekisterikilvet.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.