736/2000

Annettu Turussa 13 päivänä marraskuuta 1999

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 8 a §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 114/1996, ja

lisätään 6 luvun 8 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa päätöksessä 114/1996 ja osaksi päätöksessä 1304/1997, uusi 3 momentti, jolloin muutetut 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

A. Virkoja koskevat yhteiset määräykset
8 a §

Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain (651/1998) mukaiset päätökset tutkintojen hyväksymisestä tekee kirkkohallitus.

Kirkkohallituksen on annettava 1―3 momentissa tarkoitetut päätökset neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on toimitettu kirkkohallitukselle.

Kirkkohallituksen yhteydessä on neuvottelukunta, joka tarvittaessa antaa kirkkohallitukselle lausuntoja 1―3 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten. Neuvottelukunta suorittaa lisäksi muita tutkintojen tunnustamiseen liittyviä tehtäviä sen mukaan kuin kirkkohallitus määrää. Neuvottelukunnan kokoonpanosta määrätään kirkkohallituksen hyväksymässä johtosäännössä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Turussa 13 päivänä marraskuuta 1999

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.