722/2000

Säädöstä oikaistu.

Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä helmikuuta 1987 hyväksytyn eduskunnan kanslian ohjesäännön (320/1987) 9 § ja 22 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat eduskunnan päätöksessä 634/1997,

muutetaan 3 §:n 1 ja 4 momentti, 4 ja 5 §, 7 §:n 1 kohta, 8 §:n 3 kohta, 10 §:n 2 momentin 2 kohta, 12 ja 15 §, 18 §:n 1 momentti, 21 §:n johdantokappale, 24 §:n 3 kohta, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 32 §:n 1 momentin 3, 7 ja 8 kohta sekä 34 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti ja 32 §:n 1 momentin 7 kohta mainitussa eduskunnan päätöksessä 634/1997, 3 §:n 4 momentti eduskunnan päätöksessä 364/1998, 4 §, 10 §:n 2 momentin 2 kohta, 12 §, 24 §:n 3 kohta, 26 §:n 1 momentti ja 32 §:n 1 momentin 3 ja 8 kohta eduskunnan päätöksessä 752/1996 sekä 21 §:n johdantokappale eduskunnan päätöksessä 1375/1994, sekä

lisätään ohjesääntöön uusi 25 a §, 32 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainituissa eduskunnan päätöksissä 752/1996, 634/1997 ja 364/1998, uusi 3 a ja 7 a kohta sekä 34 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Keskuskansliassa on pöytäkirjatoimisto, ruotsin kielen toimisto ja asiakirjatoimisto.


Toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö. Tietohallintotoimiston päällikkönä on tietohallintopäällikkö. Jaoston päällikkönä on apulaistoimistopäällikkö, jaostopäällikkö tai kansliatoimikunnan määräämä muu eduskunnan kanslian virkamies.

4 §

Eduskunnan kansliassa on lisäksi kansainvälisten asiain yksikkö, tieto- ja viestintäyksikkö sekä turvallisuuspäällikkö, jotka perustehtävissään ovat suoraan puhemiehen ja pääsihteerin alaisia. Tieto- ja viestintäyksikössä on Eduskunnan kirjasto, sisäinen tietopalvelu ja eduskuntatiedotus.

Kansainvälisten asiain yksikön päällikkönä on kansainvälisten asiain yksikön johtaja ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkönä tieto- ja viestintäjohtaja. Eduskunnan kirjaston päällikkönä on Eduskunnan kirjaston johtaja, sisäisen tietopalvelun päällikkönä tietopalvelupäällikkö ja eduskuntatiedotuksen päällikkönä tiedotuspäällikkö.

5 §

Keskuskanslian tehtävänä on huolehtia eduskunnan täysistuntoihin liittyvistä valmistelu-, täytäntöönpano- ja palvelutehtävistä, valtiopäiväasiakirjojen ja rekisterien valmistamisesta ja julkaisemisesta sekä asiakirjojen jakelusta ja varastoinnista.

7 §

Ruotsin kielen toimiston tehtävänä on:

1) kääntää Suomen perustuslain 51 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ruotsin kielelle;


8 §

Asiakirjatoimiston tehtävänä on:


3) huolehtia valtiopäiväasiakirjojen jakelusta ja varastoinnista yhdessä eduskunnan kanslian muiden yksiköiden kanssa;


10 §

Hallinto-osasto käsittelee lisäksi asiat, jotka koskevat:


2) eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja valtiontilintarkastajain kanslian talousarviota sekä kirjanpitoa ja maksuliikettä samoin kuin yhteistyötä mainittujen toimielinten kanssa;


12 §

Tilitoimiston tehtävänä on huolehtia eduskunnan samoin kuin eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtiontilintarkastajain kanslian talousarvioon, kirjanpitoon ja maksuliikkeeseen liittyvistä tehtävistä siten kuin eduskunnan tilisäännössä (460/1988) ja tiliohjesäännössä on tarkemmin säädetty ja määrätty.

15 §

Tieto- ja viestintäyksikön tehtävänä on huolehtia eduskunnan kirjastopalveluista, eduskunnan sisäisestä tietopalvelusta ja eduskuntatiedotuksesta.

Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

Sisäinen tietopalvelu huolehtii kansanedustajien ja muiden eduskunnassa työskentelevien tietopalveluista.

Eduskuntatiedotus huolehtii tiedotustoiminnasta, yhteensovittaa eduskunnan muiden toimintayksiköiden tiedotusta ja antaa siinä tarvittavaa asiantuntijatukea.

18 §

Pääsihteerin eduskunnan toimintaan liittyvistä tehtävistä on säädetty eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 75 §:ssä.


21 §

Lainsäädäntöjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä 19 §:ssä on säädetty:


24 §

Hallintojohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä 19 §:ssä on säädetty:


3) vastata eduskunnan kanslian hallinnon tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä tarpeellisen yhteistyön järjestämisestä eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtiontilintarkastajain kanslian kanssa;


25 §

Valiokuntien sihteerien tehtävistä on määrätty puhemiesneuvoston vahvistamissa valiokuntien yleisohjeissa.

25 a §

Tieto- ja viestintäjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä 19 §:ssä on säädetty, vastata eduskuntaviestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä, eduskunnan muiden toimintayksiköiden tiedotuksen yhteensovittamisesta ja tiedotuksessa tarvittavan asiantuntijatuen antamisesta.

Asioiden käsittely
26 §

Valiokuntasihteeristön, keskuskanslian, hallinto-osaston, tieto- ja viestintäyksikön ja kansainvälisten asiain yksikön päällikkö ratkaisee yksikkönsä henkilökunnan osalta asiat, jotka koskevat matkamääräyksen antamista kotimaassa tehtävää virkamatkaa varten, ja pääsihteerin ohjeiden mukaan asiat, jotka koskevat vuosiloman ajankohtaa.


32 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


3) lainsäädäntöjohtajalta ja vanhemmalta eduskuntasihteeriltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys lainvalmistelutyöhön sekä eduskuntatyön tuntemusta;

3 a) tieto- ja viestintäjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys yksikön toimialaan kuuluviin asioihin;


7) tietopalvelupäälliköltä, tiedotuspäälliköltä, apulaistietopalvelupäälliköltä ja apulaistiedotuspäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan kuuluviin asioihin;

7 a) kirjaston johtajalta, johtavalta tietoasiantuntijalta, palvelujohtajalta, arkistopäälliköltä, tietohallintoasiantuntijalta ja tietoverkkoasiantuntijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatioalan opinnot, sekä hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan kuuluviin asioihin;

8) turvallisuuspäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan kuuluviin asioihin; sekä


34 §

Pääsihteerin sijaisesta on säädetty eduskunnan työjärjestyksen 75 §:ssä.

Apulaispääsihteerin sijaisena valiokuntasihteeristön päällikön tehtävissä toimii kansliatoimikunnan määräämä virkamies. Lainsäädäntöjohtajan sijaisena toimii vanhempi eduskuntasihteeri. Hallintojohtajan sijaisena toimii hallintotoimiston toimistopäällikkö tai hänenkin ollessaan estynyt hallinto-osaston muut toimistojen päälliköt virkaikäjärjestyksessä. Tieto- ja viestintäjohtajan sijaisena toimii kansliatoimikunnan määräämä virkamies. Tietopalvelupäällikön sijaisena toimii apulaistietopalvelupäällikkö, tiedotuspäällikön sijaisena apulaistiedotuspäällikkö ja kirjaston johtajan sijaisena tieto- ja viestintäjohtajan määräämä johtava tietoasiantuntija.Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

PNE 3/2000
PeVM 11/2000
EK 16b/2000

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2000


Sirkka-Liisa Anttila puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.