699/2000

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinviljelyn kansallisen tuen ympäristöehdoista vuonna 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen (27/2000) 6 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

Tämän asetuksen säännökset eivät koske Ahvenanmaata.

2 §
Ympäristötukeen sitoutuneet viljelijät

Luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 7 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen vuonna 2000 antaneet viljelijät ovat oikeutettuja valtioneuvoston päätöksessä kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 säädettyyn tukeen. Myös maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (760/1995) säädettyjen ehtojen noudattamiseen vuosina 1996―1998 sitoutuneet viljelijät ovat oikeutettuja kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetussa valtioneuvoston päätöksessä säädettyyn tukeen.

3 §
Yksivuotisen sitoumuksen antavat viljelijät

Kasvinviljelyn kansallista tukea voidaan myöntää viljelijöille, jotka eivät ole antaneet 2 §:ssä tarkoitettua sitoumusta, mutta ovat maa- ja metsätalousministeriön tukihakulomakkeella numero 101B vuodelle 2000 sitoutuneet noudattamaan vastaavia ehtoja yhden vuoden ajan sitoumuksen antopäivästä alkaen.

Yksivuotisen sitoumuksen antaneiden viljelijöiden on noudatettava ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä annetussa maaja metsätalousministeriön asetuksessa (646/2000), jäljempänä ympäristötukiasetus, säädettyjä ehtoja lukuun ottamatta 4―10 §:ssä säädettyjä poikkeuksia.

Sitoumus koskee tilan koko peltoalaa riippumatta siitä, ovatko kaikki tilalla viljeltävät kasvit ja lohkot oikeutettuja kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettuun tukeen.

4 §
Viljavuustutkimus

Jos tilalla ei ole voimassaolevaa ympäristötukiasetuksen 4 §:ssä säädettyä viljavuustutkimusta, on sellainen tehtävä yhden vuoden kuluessa sitoumuksen antopäivästä.

5 §
Viljelijäkoulutus

Viljelijän on yhden vuoden kuluessa sitoumuksen antopäivästä osallistuttava vähintään yhden päivän kestävään ympäristötukiasetuksen 6 §:ssä säädettyyn koulutukseen.

6 §
Fosforin tasaus

Ympäristötukiasetuksen 8 §:ssä säädettyä fosforin tasausta ei yksivuotisen sitoumuksen antaneella tilalla sovelleta. Tilalla suositellaan käytettävän kuitenkin enintään ympäristötukiasetuksen liitteen 1 A-osassa säädettyjä fosforin käyttömääriä.

7 §
Kasvinsuojelu

Jos kasvinsuojeluaineiden levitykseen käytettävää ruiskua ei ole aikaisemmin testattu, on se testattava yhden vuoden kuluessa sitoumuksen antopäivästä.

Kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön on käytävä kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutuksessa yhden vuoden kuluessa sitoumuksen antopäivästä, jos koulutusta ei ole aikaisemmin suoritettu eikä siitä ole voimassaolevaa todistusta.

8 §
Tarkennettu lannoitus

Jos viljelijä valitsee ympäristötukiasetuksen 15 §:ssä tarkoitetuksi lisätoimenpiteeksi tarkennetun lannoituksen, fosforin tasausta ei yksivuotisen sitoumuksen antaneella tilalla sovelleta. Tilalla suositellaan käytettävän kuitenkin enintään ympäristötukiasetuksen liitteen 1 A-osassa säädettyjä fosforin käyttömääriä.

9 §
Maatilan monimuotoisuuskohteet

Ympäristötuen lisätoimenpiteeseen liittyvä neuvonnallinen koulutus on suoritettava yhden vuoden kuluessa sitoumuksen antopäivästä.

10 §
Kotieläintilan lisätoimenpiteet

Kotieläintilan lisätoimenpiteen voi valita viljelijä, jonka tila täyttää luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä ja ympäristötukiasetuksen 1 §:ssä säädetyt edellytykset.

Jos kotieläintilan ympäristötukiasetuksessa säädetty lisätoimenpide edellyttää koulutusta tai investointeja, ne on toteutettava yhden vuoden kuluessa sitoumuksen antopäivästä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tommi Kämpe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.