684/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2000

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 5 a §:n 1 momentin 1 kohta, 69 §:n 2 momentin 2 kohta, 76 §:n I ryhmän 3 kohta ja II ryhmän 3, 7 ja 8 kohta sekä 78 a §:n otsikko ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 a §:n 1 momentin 1 kohta laissa 570/1996 sekä 69 §:n 2 momentin 2 kohta, 76 §:n I ryhmän 3 kohta ja II ryhmän 7 ja 8 kohta sekä 78 a §:n otsikko ja 2 momentti laissa 1340/1997, sekä

lisätään 76 §:n II ryhmään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1340/1977, uusi 9 kohta ja III ryhmään uusi 1 a kohta sekä 78 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1340/1997, uusi 2 momentti seuraavasti:

5 a §
Kaupankäyntivarasto

Luottolaitoksen ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen kaupankäyntivarastoon luetaan:

1) sellaiset arvopaperit, hyödykkeet ja johdannaissopimukset, jotka luottolaitos tai sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluva yritys on hankkinut voidakseen lyhyellä aikavälillä hyötyä niiden tosiasiallisista tai odotetuista osto- ja myyntihinnan välisistä eroista tai muista hinnan tai koron vaihteluista;


69 §
Asiakasriskit ja niiden ilmoittaminen

Luottolaitoksen asiakasriskejä eivät kuitenkaan ole:


2) 76 §:n II ryhmän 1 ja 2 kohtaan luettavat sellaiset erät, joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään yksi vuosi, jollei niiden lukeminen II ryhmään perustu ainoastaan II ryhmän 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun takaukseen; asiakasriskiä laskettaessa saadaan lisäksi jättää huomioon ottamatta 80 prosenttia jokaisesta sellaisesta 76 §:n II ryhmän 1 kohtaan luettavasta erästä, jonka jäljellä oleva juoksuaika on enemmän kuin yksi vuosi mutta enintään kolme vuotta; sekä


76 §
Varojen riskiryhmittely

Luottolaitoksen varat ryhmitellään 72 §:ssä tarkoitettua suhdetta laskettaessa seuraavasti:

I ryhmä


3) saamiset suomalaiselta kunnalta, kuntayhtymältä, Kuntien takauskeskukselta, kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa (202/1964) tarkoitetulta kunnalliselta eläkelaitokselta, Ahvenanmaan maakunnalta ja suomalaisiin kuntiin rinnastuvilta Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kunnilta ja muilta tällaisiin kuntiin rinnastuvilta julkisyhteisöiltä sekä näiden takaamat saamiset samoin kuin saamiset, joiden vakuutena on näiden yhteisöjen liikkeeseen laskemia arvopapereita;


II ryhmä


3) saamiset suomalaiselta seurakunnalta sekä suomalaisiin seurakuntiin rinnastuvilta Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion seurakunnilta sekä muilta kuin I ryhmän 3 kohdassa tarkoitetuilta suomalaisiin kuntiin rinnastuvilta ulkomaisilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta tällaisiin kuntiin rinnastuvilta julkisyhteisöiltä, näiden takaamat saamiset samoin kuin saamiset, joiden vakuutena on näiden yhteisöjen liikkeeseen laskemia arvopapereita;


7) saamiset sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuilta sijoituspalveluyrityksiltä ja ulkomaisilta sijoituspalveluyrityksiltä, joita valvotaan sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia vastaavalla tavalla, sekä näiden takaamat saamiset, samoin kuin saamiset, joiden vakuutena on tällaisen sijoituspalveluyrityksen liikkeeseen laskemia arvopapereita;

8) saamiset kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitetuilta optioyhteisöiltä, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetuilta arvopaperipörsseiltä ja arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetulta arvopaperikeskukselta sekä vastaavilta ulkomaisilta säännellyiltä optioyhteisöiltä, pörsseiltä ja selvitysyhteisöiltä, joita valvotaan edellä mainittuja lakeja vastaavalla tavalla, samoin kuin tällaisten yhteisöjen takaamat saamiset ja saamiset, joiden vakuutena on tällaisten yhteisöjen liikkeeseen laskemia arvopapereita; sekä

9) Euroopan investointirahastosta merkityn pääoman maksamatta oleva osuus.

III ryhmä


1 a) arvopaperit, joiden täytenä vakuutena on edellä III ryhmän 1 kohdassa tarkoitettuja luottoja; sekä


78 §
Luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen määrä

Poiketen siitä, mitä 76 §:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa säädetään, kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999) tarkoitetuista kiinteistövakuudellisista joukkovelkakirjalainoista ja julkisyhteisövakuudellisista joukkovelkakirjoista sekä niihin rinnastuvista ulkomaisista vakuudellisista joukkovelkakirjalainoista saadaan ottaa huomioon 10 prosenttia niiden määrästä.

78 a §
Positio-, selvitys-, vastapuoli-, valuutta- kurssi- ja hyödykeriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen määrä

Luottolaitoksella on 1 momentissa säädetyn lisäksi oltava omia varoja määrä, joka riittää koko toiminnasta aiheutuvan valuuttakurssiriskin, hyödykeriskin sekä 1 momentissa mainittuihin riskeihin rinnastettavien riskien kattamiseen.Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2000.

HE 30/2000
TaVM 13/2000
EV 76/2000

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.