675/2000

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kahviuutteista ja sikuriuutteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 22 päivänä helmikuuta 1999 antama direktiivi kahviuutteista ja sikuriuutteista (1999/4/EY).

2 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee liitteessä määriteltyjä kahvi- ja sikuriuutteita.

Tämä asetus ei koske "café torrefacto soluble"-valmisteita.

2 luku

Koostumus ja pakkausmerkinnät

3 §
Valmisteen nimi

Liitteessä mainittuja nimiä saa käyttää vain liitteessä määritellyistä valmisteista ja niitä on käytettävä pidettäessä kaupan näitä valmisteita.

Nimeä on täydennettävä asianmukaisella maininnalla "tahna" tai "tahnamainen" tahi "neste" tai "nestemäinen".

Nimeä saa täydentää maininnalla "tiiviste", jos nestemäisessä kahviuutteessa on kahvipohjaista kuiva-ainetta yli 25 painoprosenttia tai nestemäisessä sikuriuutteessa sikuripohjaista kuiva-ainetta yli 45 painoprosenttia.

4 §
Muut pakkausmerkinnät

Sen lisäksi mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty on kahviuutteen ja sikuriuutteen pakkaukseen tehtävä seuraavat merkinnät:

1) maininta "kofeiiniton", sellaisiin kahviuutteisiin, joissa vedetöntä kofeiinia on enintään 0,3 painoprosenttia kahvipohjaisesta kuiva-aineesta. Merkinnän tulee näkyä yhtä aikaa valmisteen nimen kanssa;

2) maininta "käytetty...", "säilötty..." "lisätty... " tai "paahdettu..." yhdessä käytetyn sokerityypin nimen kanssa nestemäisiin kahvi- ja sikuriuutteisiin. Merkinnän tulee näkyä yhtä aikaa valmisteen nimen kanssa;

3) kahvipohjaisen kuiva-aineen vähimmäispitoisuus tahnamaisiin ja nestemäisiin kahviuutteisiin ja vastaavasti sikuripohjaisen kuiva-aineen vähimmäispitoisuus tahnamaisiin ja nestemäisiin sikuriuutteisiin. Pitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina valmiista tuotteesta.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

5 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1312/1993) 1 §:n 11 kohta.

Tämän asetuksen vastaisten valmisteiden pitäminen kaupan on kielletty 13 päivästä syyskuuta 2001, kuitenkin siten, että valmisteet, joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen mainittua päivää, saa myydä loppuun, jos pakkausmerkinnät on tehty tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY (31999L0004); EYVL N:o L 66, 13.3.1999 s. 26.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2000

Ministeri
Kimmo Sasi

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Liite

VALMISTEIDEN NIMET, MÄÄRITELMÄT JA OMINAISUUDET

1. "Kahviuute", "liukoinen kahviuute", "liukoinen kahvi" tai "pikakahvi"

tiiviste, joka on saatu paahdetuista kahvipavuista vedellä uuttamalla ilman happo- tai emäshydrolyysiä. Kahviuute saa sisältää ainoastaan kahvin liukenevia ja aromaattisia aineksia sekä liukenemattomia kahviöljyjä ja sellaisia liukenemattomia ainesosia, joita on teknisesti mahdoton poistaa. Valmisteiden hiilihydraattipitoisuuksien määrittämisessä on käytettävä testattuja ja tieteellisesti luotettavia elintarvikevalvonnan järjestämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (710/1996) mukaisia menetelmiä.

Kahvipohjaisen kuiva-ainepitoisuuden tulee olla

a) kuivatussa kahviuutteessa vähintään 95 painoprosenttia;

b) tahnamaisessa kahviuutteessa 70―85 painoprosenttia;

c) nestemäisessä kahviuutteessa 15―55 painoprosenttia.

Kuivattu ja tahnamainen kahviuute saa sisältää yksinomaan kahvista uuttamalla saatuja aineita.

Nestemäinen kahviuute saa sisältää sokereita, joko paahdettuina tai paahtamattomina, korkeintaan 12 painoprosenttia.

2. "Sikuriuute", "liukoinen sikuri" tai "pikasikuri"

tiiviste, joka on saatu paahdetusta sikurista vedellä uuttamalla ilman happo- tai emäshydrolyysiä.

Sikurilla tarkoitetaan sikurikasvin (Cichorium Intybus L.), ei kuitenkaan lehti- eikä salaattisikurin, sopivalla tavalla puhdistettuja, kuivattaviksi ja paahdettaviksi tarkoitettuja juuria, joita tavallisesti käytetään juomien valmistuksessa.

Sikuripohjaisen kuiva-ainepitoisuuden tulee olla:

a) kuivatussa sikuriuutteessa vähintään 95 painoprosenttia;

b) tahnamaisessa sikuriuutteessa 70―85 painoprosenttia;

c) nestemäisessä sikuriuutteessa 25―55 painoprosenttia.

Kuivattu ja tahnamainen sikuriuute saa sisältää enintään yhden painoprosentin verran muusta kuin sikurista peräisin olevia aineita.

Nestemäinen sikuriuute saa sisältää sokereita, joko paahdettuina tai paahtamattomina, korkeintaan 35 painoprosenttia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.