674/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

kumotaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/1980) 4 §:n 1―3 momentti, sekä

muutetaan 2 §, 17 §:n 2 momentti, 17 b §:n 1 momentti, 17 c §:n 2 momentti, 25 §:n 2 momentti, 25 a §:n 2 ja 4 momentti, 25 b §:n 3 momentti, 25 c ja 29 a §, 31 §:n 2 momentin 12 kohta, 33 §:n 3 momentti, 42 §:n 4 momentti, 50 §, 52 e §:n 2 momentti sekä 52 p §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi asetuksessa 505/1985, 17 §:n 2 momentti, 25 §:n 2 momentti, 25 a §:n 4 momentti, 25 c § ja 42 §:n 4 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, 17 b §:n 1 momentti, 25 a §:n 2 momentti, 25 b §:n 3 momentti, 29 a §, 31 §:n 2 momentin 12 kohta, 33 §:n 3 momentti ja 52 e §:n 2 momentti asetuksessa 246/1997, 17 c §:n 2 momentti asetuksessa 104/1996 sekä 52 p § asetuksessa 595/1994, seuraavasti:

2 §

Suomalaisessa patenttihakemuksessa tulee olla kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama, ja siinä tulee olla:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) keksijän nimi ja osoite;

3) patenttihakemuksessa tarkoitetun keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys;

4) jos useat yhdessä hakevat patenttia, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet ottamaan kaikkien puolesta vastaan patenttiviraston ilmoitukset;

5) jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, ilmoitus tästä;

6) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) keksinnön selitys ja siihen kuuluva, keksinnön havainnollistamiseksi tarpeellinen piirustus, patenttivaatimukset ja tiivistelmä;

2) jos hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön.

Hakijaa edustavan asiamiehen on osoitettava valtuutuksensa, jollei asiamiestä ole valtuutettu hakemuskirjassa.

Hakemusta tehtäessä on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

17 §

Jos patenttihakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, hakijan tulee hakemuskirjan liitteenä esittää biologisen materiaalin tunnusmerkeistä kaikki oleelliset tiedot, jotka ovat hakijan tiedossa.

17 b §

Jos biologinen materiaali on talletettu, hakijan tulee ilmoittaa patenttivirastolle kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on tehty tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, mihin talletuslaitokseen talletus on tehty ja minkä numeron talletuslaitos on talletukselle antanut. Kansainvälisestä patenttihakemuksesta tiedot voidaan antaa samassa määräajassa 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kansainväliselle toimistolle.


17 c §

Uusi talletus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kansainväliseltä talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystä talletuksesta enää ole saatavissa näytettä. Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksessa tarkoitetun biologisen materiaalin kansainvälisenä talletusviranomaisena tai lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtäviään, eikä tallettaja ole saanut tästä ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, uusi talletus voidaan kuitenkin tehdä yhdeksän kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten osalta edellä mainittu määräaika uuden talletuksen tekemiselle alkaa, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut vastaavan tiedon asiasta.


25 §

Patenttilain 22 §:n 4 momentin mukaisessa kuulutuksessa tulee ilmoittaa hakemuksen numero ja luokka, tekemispäivä, alkupäivä, jos se on muu kuin tekemispäivä, keksinnön nimitys sekä hakijan ja keksijän nimi ja osoite. Jos etuoikeutta on pyydetty, kuulutuksessa on ilmoitettava myös, missä aikaisempi hakemus, johon vedotaan, on tehty, sekä tämän hakemuksen tekemispäivä ja numero. Jos hakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, siitä tulee ilmoittaa kuulutuksessa. Jos hakija on patenttilain 22 §:n 7 momentin perusteella pyytänyt, että biologisen materiaalin näyte luovutetaan ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, myös siitä ilmoitetaan kuulutuksessa.


25 a §

Näytettä haluavan on annettava patentinhakijalle tai patentinhaltijalle sitoumus olla käyttämättä mitään talletettua biologista materiaalia tai siitä saatavaa materiaalia sisältävää näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta mitään talletettua biologista materiaalia tai siitä saatavaa materiaalia sisältävää näytettä kenellekään toiselle ennen kuin hakemus on lopullisesti ratkaistu tai, jos patentti myönnetään, ennen kuin patentti on lakannut olemasta voimassa, jollei patentinhakija tai patentinhaltija nimenomaan luovu tästä sitoumuksesta.


Sama vakuutus, joka säädetään annettavaksi näytteestä, tulee antaa sitoumuksessa myös sellaisesta näytteestä johdetusta biologisesta materiaalista, jossa ovat säilyneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit.


25 b §

Jos näyte voidaan luovuttaa ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, näytettä pyydettäessä tulee ilmoittaa tehtävään käytettävä asiantuntija. Pyyntöön tulee liittää asiantuntijan patentinhakijalle antama kirjallinen sitoumus olla käyttämättä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta näytettä kenellekään toiselle ennen kuin keksinnölle myönnetty patentti on lakannut olemasta voimassa tai ennen kuin 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä, jos hakemus on ratkaistu lopullisesti sen johtamatta patenttiin. Tämän sitoumuksen tulee koskea myös näytteestä saatavaa biologista materiaalia sekä näytteestä johdettua biologista materiaalia, jossa ovat säilyneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit.


25 c §

Sen estämättä, mitä 25 a ja 25 b §:ssä säädetään patentinhakijalle tai patentinhaltijalle annettavasta sitoumuksesta, johdettu biologinen materiaali voidaan tallettaa uuden patentin hakemista varten.

29 a §

Jos patenttiviranomainen katsoo, että patentti voidaan myöntää, viranomaisen tulee ennen patenttilain 19 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen tekemistä lähettää hakijalle asiakirjat, jotka osoittavat, missä muodossa viranomainen aikoo patentin myöntää. Patenttiviranomainen voi tällöin kehottaa hakijaa patenttilain 15 §:n mukaisesti antamaan lausumansa ja palauttamaan asiakirjat viranomaiselle määrätyn ajan kuluessa.

31 §

Patenttijulkaisussa on ilmoitettava:


12) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut;


33 §

Jos väitteentekijää edustaa asiamies, on tämän osoitettava valtuutuksensa.

42 §

Jos patenttiviranomainen on saanut 17 b §:n 3 momentin mukaisen ilmoituksen talletuksen siirrosta tai 17 c §:n 3 momentin mukaisen uudesta biologisen materiaalin talletuksesta annetun kuitin, siirrosta tai uudesta talletuksesta on tehtävä merkintä rekisteriin.

50 §

Patentinhakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä patenttivirastossa hakemusta koskevissa asioissa.

52 e §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama, ja sen tulee sisältää 52 d §:ssä tarkoitetun neuvoston asetuksen 8 artiklassa säädetyt tiedot. Jos useat yhdessä hakevat lisäsuojatodistusta, hakemuskirjassa tulee lisäksi olla ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta ottamaan vastaan patenttiviraston ilmoitukset.


52 p §

Lisäsuojatodistuksen hakijalla ja haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies siten kuin patenttilain 12 ja 71 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2000

Ministeri
Satu Hassi

Nuorempi hallitussihteeri
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.