612/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus nimikirja-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun nimikirja-asetuksen (1322/1989) 1 §, 2 §:n 1, 2, 6 ja 12 kohta sekä 5 § seuraavasti:

1 §

Nimikirjaa ei tarvitse pitää, jos virasto tai laitos niin päättää, työllisyyslaissa (275/1987) tarkoitetuilla työllisyys- ja työmäärärahoilla palkatuista henkilöistä tai vuosittain talousarviossa korkeakouluopiskelijoiden tai ammattikorkeakouluopiskelijoiden tai ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden harjoitteluun valtionhallinnossa myönnetyillä määrärahoilla palkatuista harjoittelijoista.

2 §

Nimikirjaan talletetaan virkamiehestä ja työntekijästä seuraavat tiedot:

1) nimikirjalain (1010/1989) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitut tiedot sekä kansalaisuus, virka-asema taikka ammatti- tai tehtävänimike;

2) seuraavat koulutustiedot;

a) kansakoulun, kansalaiskoulun, keskikoulun, peruskoulun tai perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai ylioppilastutkinto taikka lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa sekä kieli, jolla koulutus on saatu ja ylioppilastutkinto on suoritettu sekä koulutuksen ja ylioppilastutkinnon suorituspäivä;

b) ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa suoritetut tutkinnot; tarvittaessa tutkintoon liittyvä arvo; oppilaitos; kieli, jolla korkeakoulututkintoon vaadittava kypsyysnäyte on suoritettu; suorituspäivä;

c) muut tutkinnot, pätevyys- ja kelpoisuustodistukset sekä sellaiset opintosuoritukset korkeakouluissa, jotka lain tai asetuksen mukaan kulloinkin ovat kelpoisuusvaatimuksena siihen valtion viraston tai laitoksen virkaan, jossa virkamies tai jossa tehtävässä työntekijä on;

d) valtiovarainministeriön määräämien perusteiden mukaisesti huomattava valtion henkilöstökoulutus;

e) valtiovarainministeriön määräämien perusteiden mukaan muu koulutus; sekä

f) ulkomailla suoritetut a, b, c ja e alakohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat tutkinnot sekä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin annettu päätös ja Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain (1597/1992) nojalla annettu rinnastamispäätös;


6) asevelvollisuuden suorittaminen varusmiespalveluksena, aseettomana palveluksena tai siviilipalveluksena, asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttaminen, naisten vapaaehtoinen asepalvelus, sotilasarvo sekä sotatilan aikainen sota-, lotta- tai muu vastaava palvelus;


12) huomattavat luottamustehtävät valtiovarainministeriön määräämien perusteiden mukaan ja virkamiehen tai työntekijän nimikirjaan talletettavaksi ilmoittama toiminta kuntalaissa (365/1995) tarkoitettuna kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilönä;


5 §

Nimikirjatiedot luovutetaan nimikirjanotteella, jonka ryhmittelyn valtiovarainministeriö vahvistaa. Tietojen luovuttamisesta muulla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitetulla tavalla säädetään nimikirjalain 9 §:ssä.

Virkamiehelle tai työntekijälle annettavaan nimikirjanotteeseen, joka annetaan valtion taikka kunnan tai kuntayhtymän viran tai tehtävän taikka itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen tehtävän hakemista varten, merkitään aina kaikki 2 §:ssä säädetyt tiedot. Muuta käyttötarkoitusta varten annettavaan otteeseen merkitään kaikki 2 §:ssä säädetyt tiedot, jollei nimikirjalain 7 §:stä tai 9 §:n 2 momentista muuta johdu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri
Pirjo Staffans

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.