600/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta 9 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (488/1999) 17 §:n 5 momentin ja 21 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävät maksut

Eettinen toimikunta ja lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto perivät tutkimussuunnitelmasta antamastaan lausunnosta seuraavat maksut:

1) monikeskustutkimus 6 000 mk;

2) yhden keskuksen tutkimus 4 000 mk:

3) tutkimussuunnitelman muutos 1 000 mk.

Ilman ulkopuolista rahoitusta tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavasta, tutkijalähtöisestä tutkimuksesta annettu 1 momentissa tarkoitetun toimikunnan ja jaoston lausunto on maksuton. Selvitys rahoituksesta on liitettävä tutkimussuunnitelmaan.

Toimikunnan ja jaoston lausunto on maksuton myös silloin, kun asia saatetaan uudelleen käsiteltäväksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 3 §:n 4 momentin mukaisesti.

Eettinen toimikunta voi päättää lausunnon antamisesta maksutta myös muissa kuin 2 ja 3 momentissa säädetyissä tapauksissa.

2 §
Tutkittavalle suoritettavat korvaukset

Tutkittavalle, hänen huoltajalleen, lähiomaiselleen, muulle läheiselle tai hänen lail-liselle edustajalleen voidaan korvata tutkimukseen osallistumisesta aiheutuneet todelliset matkakustannukset ja ansionmenetys. Henkilölle, jolla ei ole ansiotuloja tai joka osallistuu tutkimukseen vapaa-aikanaan, voidaan maksaa enintään työttömyyspäivärahan peruspäivärahan mukainen korvaus jokaiselta tutkimuspäivältä. Korvauksen saamiseksi on pyydettäessä esitettävä tarpeelliset kuitit, palkkatodistus tai muut vastaavat asiakirjat.

Osallistumisesta tutkimukseen, josta ei ole suoraa hyötyä tutkittavan terveydelle, voidaan 1 momentissa säädetyn lisäksi korvata tutkittavalle tutkimukseen osallistumisesta aiheutuva muu haitta. Muuna haittana voidaan korvata tutkimuksen aiheuttamasta rasituksesta ja epämukavuudesta sekä jokapäiväisten toimintojen rajoittumisesta riippuen enintään:

1) 300 markkaa, jos haitta on vähäinen;

2) 700 markkaa, jos haitta on kohtalainen;

3) 1000 markkaa, jos haitta on suuri.

Edellä 2 momentissa säädetty korvaus voidaan maksaa kaksinkertaisena, jos tutkimus kestää yli kolme päivää ja kolminkertaisena, jos tutkimus kestää yli seitsemän päivää.

Jos tutkittava peruuttaa tutkimukseen osallistumisensa kesken tutkimuksen, hänelle on korvattava siihen asti aiheutuneet matkakustannukset ja ansionmenetys. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa korvataan muu haitta suhteessa siihen asti aiheutuneeseen haittaan.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Tämän asetuksen 1 §:ää sovelletaan lausuntoihin, joita koskeva tutkimussuunnitelma on jätetty eettisen toimikunnan tai lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston arvioita- vaksi asetuksen voimaantulon jälkeen. Asetuksen 2 §:ää sovelletaan tutkimuksiin, jotka aloitetaan asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Ylitarkastaja
Mervi Kattelus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.