593/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 157, 160 ja 166 § seuraavasti:

157 §
Vetolaite

1. Traktorissa tulee edessä olla vetolaite tai kiinnityskohta vetotankoa tai -köyttä varten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteita ja peruutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/533/ETY määräysten mukaisesti, sellaisena kuin ne ovat muutettuna komission direktiivillä 1999/58/EY.

2. Jos traktorissa on takana kytkentälaite hinattavan ajoneuvon kytkemiseksi, kytkentälaitteen tulee vastata direktiivin 89/173/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2000/1/EY.

160 §
Radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

Traktorissa tulee olla radiohäiriöiden torjuntajärjestelmä, joka vastaa maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun neuvoston direktiivin 75/322/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuna komission direktiivillä 2000/2/EY.

166 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisimet;

b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;

c) traktorissa jarruvalaisimet;

d) takarekisterikilven valaisin, jos rekisterikilpi on tarkoitettu kiinnitettäväksi taakse;

e) etu- ja takavalaisimet;

f) takana punaiset heijastimet;

g) tiellä tai sen vierellä tehtävään työhön käytettävässä traktorissa ja moottorityökoneessa vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin; ja

h) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia, tulee olla takana hitaan ajoneuvon kilpi. Kilpeä ei vaadita, jos traktoriin tai moottorityökoneeseen on kytketty tällaisella kilvellä varustettu hinattava ajoneuvo.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisimet;

b) moottorityökoneessa jarruvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;

d) takasumuvalaisimet;

e) pysäköintivalaisimet;

f) peruutusvalaisimet;

g) sivuvalaisimet;

h) etu- ja sivuheijastimet;

i) äärivalaisimet sellaisessa traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka leveys on suurempi kuin 2,1 metriä;

j) kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet; ja

k) erikoiskuljetukseen käytettävässä traktorissa tai sen kuormassa ja moottorityökoneessa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

4. Edellä 1 momentin a―f kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettujen traktorin valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee traktorissa, takarekisterikilven valaisimen sijoitusta lukuun ottamatta, täyttää pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jä- senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/933/ETY määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 1999/56/EY, tai täyttää E-säännön n:o 86 määräykset. Traktorin muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotuissa direktiiveissä tai E-säännössä on määrätty.


1. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2000.

2. Asetuksen 157 ja 166 §:ää sovelletaan traktoriin, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai EY-tyyppihyväksytään 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen.

3. Asetuksen 160 §:ää sovelletaan traktorin ja osan sekä erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksynnässä ja uuden tyypin tyyppikatsastuksessa 1 päivästä lokakuuta 2002 alkaen. Ennen 1 päivää lokakuuta 2002 tyyppihyväksyttyjä tai uuteen malliin tyyppikatsastettuja traktoreita ja niiden osia taikka erillisiä teknisiä yksiköitä saadaan ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2008.

Komission direktiivi 1999/56/EY (31999L0056); EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 31,
komission direktiivi 1999/58/EY (31999L0058); EYVL N:o L 148, 15.6.1999, s. 37,
komission direktiivi 2000/1/EY (32000L0001); EYVL N:o L 21, 26.1.2000, s. 16,
komission direktiivi 2000/2/EY (32000L0002); EYVL N:o L 21, 26.1.2000, s. 23

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.