563/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 27, 46, 48 ja 49 §,

sellaisina kuin ne ovat, 27 § osaksi asetuksessa 338/1996, 46 § asetuksissa 754/1999 ja 360/2000 sekä 48 ja 49 § mainitussa asetuksessa 754/1999, seuraavasti:

27 §
Vähäpäästöiset ajoneuvot

1. Vähäpäästöisellä autolla tarkoitetaan autoa, joka täyttää 46 §:ssä asetetut vaatimukset.

2. Ympäristöluokkaan I kuuluvalla autolla tarkoitetaan M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvoa, jonka pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä 48 §:n 1―3 momentin ja jonka äänen voimakkuus ei ylitä 54 §:n 2 momentin raja-arvoja.

3. Erittäin ympäristöystävällisellä ajoneuvolla tarkoitetaan M2-, M3-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvoa, joka täyttää 48 §:n 4 momentissa asetetut vaatimukset.

46 §
Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöt

1. M1- ja N1- luokan ajoneuvon sekä muulla kuin maa- tai nestekaasulla toimivalla ottomoottorilla varustetun muun auton tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna neuvoston direktiiveillä 74/290/ETY, 83/351/ETY, 88/76/ETY, 88/436/ETY, 89/458/ETY, 91/441/ETY ja 93/59/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 94/12/EY, 96/69/EY ja 98/69/EY sekä komission direktiiveillä 77/102/ETY, 78/665/ETY, 89/491/ETY, 96/44/EY, 98/77/EY ja 1999/102/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 tai n:o 83 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

2. M1- ja N1- luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-hyväksytty ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- ja nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on kullekin ajoneuvoluokalle voimassa muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 96/1/EY ja 1999/96/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

48 §
Raskaiden diesel- ja ottomoottorien pako- kaasupäästöt

1. M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa käytettävän dieselmoottorin ja maa- tai nestekaasulla toimivan ottomoottorin tulee olla EY-hyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on kullekin ajoneuvoluokalle voimassa muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 96/1/EY ja 1999/96/EY, tai hyväksytty E -säännön n:o 49 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

2. M2- ja N2-luokan ajoneuvon katsotaan vastaavan 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty 46 §:n mukaisesti.

3. Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty 1 momentin mukaisesti, moottorin tulee olla EYhyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti.

4. Erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon moottorin tulee olla EY-hyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/96/EY.

49 §
Dieselmoottorin savutus

Auton dieselmoottorin tulee näkyvän savutuksen osalta vastata ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/306/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat kullekin ajoneuvoluokalle voimassa muutettuina komission direktiiveillä 89/491/ETY ja 97/20/EY, tai täyttää E-säännön n:o 24 sellaisen version vaatimukset, joka tasoltaan vastaa mainittujen direktiivien vaatimuksia.


1. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2000.

2. Asetuksen 46 § tulee kuitenkin voimaan EY-tyyppihyväksyttävien ja uuteen tyyppiin kuuluvana tyyppikatsastettavien sekä ensi kertaa käyttöön otettavien ajoneuvojen osalta siten kuin voimaantulosta säädetään kullekin ajoneuvoluokalle direktiivissä 70/220/ETY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. Asetuksen 48 §:n 1 momenttia sovelletaan EY-tyyppihyväksyttävien ja uuteen tyyppiin kuuluvana tyyppikatsastettavien sekä ensi kertaa käyttöön otettavien ajoneuvojen osalta siten kuin voimaantulosta säädetään kullekin ajoneuvoluokalle direktiivissä 88/77/ETY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

4. Asetuksen 49 §:ää sovelletaan EY-tyyppihyväksyttävien ja uuteen tyyppiin kuuluvana tyyppikatsastettavien ajoneuvojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2001.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/96/EY (31999L0096); EYVL N:o L 44, 16.2.2000, s. 1

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.