538/2000

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 35 a ja 65 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 35 a § ja 65 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 35 a § asetuksessa 450/1997 ja 65 §:n 1 momentti asetuksessa 757/1999, seuraavasti:

35 a §
Yhdysvaltalaisten ja japanilaisten standardien mukaisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä tai testamentilla saadun sekä tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun ajoneuvon katsotaan täyttävän 5 luvussa asetetut EY-direktiivien mukaisuutta koskevat vaatimukset, jos se näiltä osin täyttää kaikki ajoneuvon mallivuotta koskevat yhdysvaltalaiset tai japanilaiset ajoneuvotekniset vaatimukset.

65 §
Lasten turvalaitteet

1. Tieliikennelain 88 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuna lapselle ja muulle alle 150 cm:n pituiselle henkilölle soveltuvana turva-istuimena tai muuna lapsen turvalaitteena hyväksytään E-säännön n:o 44/03 mukainen turvaistuin, koroketyyny ja muu turvalaite tai vaihtoehtoisesti turvaistuin, koroketyyny ja muu turvalaite, jota laillisesti valmistetaan tai markkinoidaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa ja joka vastaa mainitun E-säännön turvallisuustasoa. Jos lasten turvalaitetta ei ole hyväksytty E-säännön n:o 44/03 mukaisesti, on ennen tällaisen tuotteen käyttöönottoa, myyntiä tai muuta luovutusta esitettävä tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta luotettava selvitys Ajoneuvohallintokeskukselle.1. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2000.

2. Asetuksen 65 §:n 1 momenttia sovelletaan lasten turvalaitteeseen, joka valmistetaan Suomessa tai tuodaan maahan 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen. Ennen 1 päivää tammikuuta 2001 Suomessa valmistettua tai maahantuotua lasten turvalaitetta saa pitää kaupan tai muuten luovuttaa 31 päivään joulukuuta 2002 saakka, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.